Unik festningshistorie samlet

Akershus festning 22. mai 2007
I dag lanseres 12 bøker som samler unik dokumentasjon om Norges nasjonale festningsverk. Både i bokform og på internett blir informasjon om historie, byggemåte og kulturhistorisk egenart for hver bygning og befestningsanlegg nå gjort tilgjengelig for alle. Dette er resultatet av Norges mest omfattende arbeid innen vern av historiske byggverk.

- Våre nasjonale festningsverk har vært åsted for sentrale begivenheter i Norges historie, og verneplanene som nå lanseres er en unik kilde til historisk informasjon om dem, sier Christian Borhaven i Nasjonale Festningsverk.

Borhaven er ansvarlig for bygningsvern i Nasjonale Festningsverk som forvalter Norges historiske festningsverk fra Vardøhus i nord til Møvik i sør. For hver festning er det nå utarbeidet en verneplan som gjennomgår og klassifiserer hver enkelt bygning og alle deler av befestningsanlegget. Funksjon, historie, byggemåte og verneverdi er beskrevet i detalj.

- En slik systematisk kartlegging skaper et godt fundament for videre forvaltning på festningenes egne premisser. Et viktig mål for oss er å skape nytt liv på historisk grunn og gjøre festningene tilgjengelige for publikum. Men vi skal også sørge for at festningene blir overlevert i bedre stand til neste generasjon enn da vi selv overtok dem! Disse avveiningene krever kunnskap og gode forvaltningsrutiner - og her blir verneplanene uvurderlige hjelpemidler, sier Borhaven.

Verneplanene er rikt illustrerte med bilder, historiske kart og tegninger. Mange har aldri vært publisert tidligere. Det er lagt vekt på å gjøre informasjonen bredt tilgjengelig, for alle som er interesserte. Planene er derfor lagt ut på internett www.nasjonalefestningsverk.no. Bøker vil også bli solgt gjennom lokale venneforeninger, som vil bruke inntektene til beste for ”sin” festning. Dette er første gang en så omfattende forsvarshistorie gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Arbeidet med verneplanene ble påbegynt allerede i 1993, så det er et svært omfattende prosjekt som passerer en milepæl i dag. Det har kommet opp mye ny kunnskap underveis.

Med dagens lansering foreligger nå vernplaner for 12 av de 14 nasjonale festningsverkene. Planene for Akershus festning og Bergenshus gjenstår ennå å bli oppdatert, men Nasjonale Festningsverk har håp om at disse vil bli ferdigstilt innen kort tid.

Bilder fra lanseringen vil bli lagt ut på www.waymaker.no klokken 12.00


FOR MER INFORMASJON SE: www.nasjonalefestningsverk.no eller kontakt:
Nina E. Eidem, direktør, Nasjonale Festningsverk
mobil: 92 82 14 82, epost: nina.eidem@forsvarsbygg.no

Anne E. Bull, kommunikasjonssjef, Nasjonale Festningsverk
mobil: 90 61 95 19, epost: anne.bull@forsvarsbygg.no


MER INFORMASJON OM NASJONALE FESTNINGSVERK
Nasjonale Festningsverk i Forsvarsbygg har fått i oppgave å forvalte festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte. Vår visjon er å skape nytt liv på historisk grunn. Festningsverkene skal ivaretas som nasjonale kulturminner og forholdene skal legges til rette for eksisterende og ny bruk. Nasjonale Festningsverks skal bringe festningene inn i en ny tid og bevare deres egenart og historie gjennom å utvikle festningene til lønnsomme, og etterspurte arenaer for kultur, næring og opplevelser. Festningsverkene skal leies ut, ikke selges.

Om oss

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og kompetanse tilbyr vi sikre og effektive eiendomsløsninger, som gir Forsvaret en betydelig arealreduksjon, mindre husleie, økt levetid og lavere kostnader på Forsvarets materiell.Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste, og løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder. Ved utgangen av 2007 hadde Forsvarsbygg en samlet bemanning på 1279 årsverk. Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for Forsvaret, og tar hand om oppgaver innenfor helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, innkjøp, bygging, kjøp, leie og overtakelse. Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg. Skifte Eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Salg skjer i hovedsak til markedsvilkår og i åpen konkurranse. Forsvarsbygg Futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, mennesker og miljø, med nedslagsfelt innenfor hele totalforsvarssektoren. Nasjonale Festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle festningsverk som Forsvaret ikke lenger skal benytte seg av. Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.

Multimedia

Multimedia