Demenspårørende trenger sykedager

Nasjonalforeningen for folkehelsen krever at yrkesaktive pårørende som yter omsorg for eldre med demens får samme rett som småbarnsforeldre til sykedager, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

I det statlige lønnsoppgjøret krever fagorganisasjonene ti dager fri med lønn til omsorg for nære pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, har lenge arbeidet for dette.

Over 80 prosent av alle voksne barn mellom 45 og 65 år gir sine foreldre praktisk hjelp eller pleie. Mange syke eldre er avhengig av denne bistanden for å kunne bli boende i eget hjem. I årene som kommer blir det stadig flere eldre, særlig eldre over 80 år. – I denne situasjonen blir det spesielt viktig at samfunnet legger til rette for at den enkelte fortsatt kan ta ansvar i forhold til syke gamle i familien. Det har stor verdi, både samfunnsøkonomisk og menneskelig, sier Rugtvedt.

Pårørende er de viktigste støttespillerne til personer med demens. Det kan være en svært tøff oppgave, når den som er syk har symptomer som sviktende hukommelse, kommunikasjonsproblemer, endret atferd og vanskeligheter med å finne fram. Mange pårørende slites mellom omsorg for gamle foreldre og forpliktelser overfor arbeidsplassen.

Pårørende til eldre med pleie- og omsorgsbehov er i første rekke ektefeller og voksne barn. En del ektefeller, men særlig voksne barn er ofte i jobb, og de voksne barna har i mange tilfeller selv barn som krever deres tid. For mange kvinner og menn midt i livet går denne situasjonen på helsa løs. En rettighet til fri med lønn for å yte omsorg vil gjøre sitasjonen mer levelig for svært mange, sier Nasjonalforeningen for folkehelsens generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

Kontakt: Informasjonssjef Randi Kiil
Telefon 23 12 00 77 / 957 26 456
E-post randi.kiil@nasjonalforeningen.no

Om oss

Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og flere skal få et godt liv med god helse. Derfor arbeider vi for å bekjempe hjerte- og karsykdommer, demens og tuberkulose og for at de som rammes skal kunne leve et lengre og bedre liv. Vi arbeider også for eldres helse og trivsel, og for et godt nærmiljø for barn og familier. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 650 helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonen ble stiftet i 1910. Vi er avhengig av innsamlede midler fra medlemmer og givere for å drive vårt arbeid. Nasjonalforeningen er den største humanitære bidragsyteren til hjerteforskningen i Norge. Vi forsker også innen demens og tuberkulose. Nasjonalforeningen er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge, til nytte og glede for mange eldre. Nasjonalforeningen skaper gode møteplasser i nærmiljøet, arrangerer gågrupper, røykesluttkurs og andre tiltak for å fremme god helse og forebygge sykdom. Nasjonalforeningen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende, og arrangerer samtalegrupper og pårørendeskoler.