3. kvartals rapport 2007 NattoPharma ASA

I N T E R I M  R A P P O R T  3.  k v a r t a l  2 0 0 7
 

Høydepunkter i kvartalet:
             STERK SATSING PÅ R&D:           Resultater fra viktig kortidsstudie for å evaluere optimal dose av MenaQ7 er nå under bearbeidelse hos VitaK BV, vår strategiske forskningspartner ved Maastricht Universitetet. Resultatene fra NattoPharma's analyser av 350 hjerte-kar pasienter fra diagnostikk studien ved Rikshospitalet i Oslo er meget lovende og svært interessante. Videre går også den andree studien ved Rikshospitalet (benhelse eller lunge/hjerteplantasjon) som forventet. Hovedstudien blir hehandelt i av Rikshospitalet og forventes sluttført i løpet av 2008.
 
              REGULATORISK:                            NattoPharma forventer fremdeles at en godkjennelse fra EFSA for MenaQ7 i EU, samt en GRAS filing i USA for mat, vil foreligge innen slutten av 2007.
 
        FUNCTIONAL FOOD:                     Inngåelse av partneravtale med Ocean Nutrition, om lansering av MEG-3, omega-3 kombinert med MenaQ7, samt inngåelse av ditribusjonsavtale med Gee Lawson Ltd, som blant annet har Boots som distribusjonskanal.
 
        STERK VEKST:                                Omsetningen pr 3. kvartal. var MNOK 20,3 mot MNOK 4,4 i 2006, som er en vekst på 358 %, mens EBIT ble MNOK 0,5 (- MNOK 2,3). Dette er bedre enn forventet pga sterk vekst i markedet, samt bedre brutto margin.
 
R&D & REGULATORISKE FORHOLD
Fremdriften av NattoPharma's kliniske program som omfatter ulike studier av vitamin K2, primært i samarbeid med universitetet i Maastricht og VitaK BV, er som forventet.  Resultater fra viktige korttidsstudier for å evaluere hvilke doser MenaQ7 som gir optimal effekt er nå under bearbeidelse. Andre studier for evaluering av sikkerhet er nå i gangsatt og de siste prøver av studiepersonene ventes tatt før jul. Supplerende resultater fra barnestudien ble ferdigstillet 3. kvartal. Det øvrige programmet er i rute.
 
I oktober ble første møte for diskusjon av preliminære resultater av en ny diagnostisk studie ved Rikshospitalet i Oslo avholdt. NattoPharma's analyser av blodprøver fra 350 hjerte-kar pasienter ble lagt frem. Disse vil nå bli videre bearbeidet og supplert. Analyser av prøver fra den andre studien (benhelse eller lunge/hjertetransplantasjon) på Rikshospitalet er i gjenge, og forventes som tidligere angitt å foreligge innen årets utgang. Hovedstudien blir behandlet av Rikshospitalet og forventes sluttført i løpet av 2008.
 
NattoPharma's EU godkjente patent som dekker tilsetning av vitamin K til matvarer som beskytter mot deponering av kalsium i blodårer, videreførtes i en rekke europeiske land, mens øvrige patenter kjøpt av VitaK BV fortsatt er i prosess hos respektive patentmyndigheter både i EU og i USA. Patentsøknader sendt inn i 2006 er nå videreført i det såkalte PCT området som i utgangspunktet dekker mer enn 130 land.
 
Den regulatoriske prosessen i EU for å få MenaQ7 godkjent som tilsetnings ingrediens til mat og helsekost produkter, er nå i sluttfasen. Det europeiske mattilsynet (EFSA) har ingen flere spørsmål til NattoPharma. Søknaden forventes derfor sluttbehandlet i EFSA's organer i løpet av kort tid. EFSA's rutiner tilsier at en betenkning blir lagt ut på deres hjemme­sider før denne sluttbehandles etter vanlige prosedyrer i EU kommisjonen og medlemsstatene. Dette vil være det første offisielle signalet til omverdenen om lovlig bruk av MenaQ7 i helsekost og matvare produkter. Den administrative prosessen i EU systemet vil deretter gå sin gang for å føre vitamin K2/MenaQ7 inn på positive listene, dvs. i vedleggene til de offisielle og relevante regulativer og direktiver. Oppdaterte lister med MenaQ7 forventes derfor i løpet av IQ/IIQ 2008.
 
Arbeid med egne helsepåstander for MenaQ7 i følge artikkel 13.1 i de nye EU reguleringene ble avsluttet i oktober. Dokumentasjon for slike påstander til bruk innenfor ben og hjerte-kar helse ble da sendt inn via mattilsynet i Nederland. Prosessen om oppnåelse av Generally Recognized As Safe (GRAS) status fra FDA for vitamin K2 er i rute, og forventes å foreligge innen utgangen av 2007.
 
MARKEDSFORHOLD
I 3. kvartal har NattoPharma oppnådd en omsetnings­vekst som tilskrives godt markedsarbeid i USA, samt at det er inngått flere nye avtaler med kunder i Europa. Det er voksende interesse i markedet for MenaQ7, som materialiserer seg ved en rekke nye kundehenvendelser, spesielt gjeldende i det amerikanske markedet. Vi opplever at eksisterende kunder øker salget av sine ferdigprodukter, noe som medfører at salgstakten vår øker til eksisterende kunder.
 
Vi fortsetter vårt arbeid med å bygge opp et distribusjonsnett i Europa, og signerte nylig en avtale med Gee Lawson Limited, som er en av Europa's største distiributører. Gee Lawson skal distribuere MenaQ7 i UK, og har blant annet Boots-kjeden som kunde og distribusjons kanal.
 
Det er fokus på å forsterke staben innen salg, både innen helsekost og Functional Food. Betydningen av vårt R&D program og patenter er økende blant matprodusenter både i USA og Europa, men de avventer en klargjøring av regulatoriske forhold både vis a vis EFSA så vel som GRAS. NattoPharma forventer en positiv avklaring av disse forholdene ved årsskiftet 2007/08, og forventer å oppnå kommersiell suksess innen Functional Food segmentet i løpet av 2008.
 
5. november ble det inngått en strategisk partner avtale med Ocean Nutrition, som trolig er verdens største produsent av omega-3. Avtalen ble lanserte på Supply Side West (største matmessen i USA), samme dag som deres omega-3 produkt MEG-3, ble lansert inklusiv MenaQ7. Ocean Nutrition skal markedsføre dette produktet som en ingrediens i mat samt kost­tilskudd.
FINANSIELLE FORHOLD
Som følge av at selskapet søker notering på Oslo Axess, er det foretatt en begrenset revisjon av selskapets regnskap pr. 3. kvartal 2007, som innebærer at det er foretatt sammenligning med tilsvarende periode i 2006 samt pr. 31.12.2006 for morselskapet så vel som for konsernet. For ordens skyld vil regnskapet heretter bli kommentert ut fra morselskapstallene.
 
Pr. 3. kvartal kan selskapet vise til en omsetning på MNOK 20,3, som representerer en økning sammenlignet med omsetningen pr. 3. kvartal 2006 på 357 %. Omsetningen er høyere enn forventet, hvilket skyldes at markedsveksten er sterkere enn ventet. Tilsvarende tall for 3. kv. isolert er MNOK 7,9 mot MNOK 2,9 i 3. kvartal 2006.
 
Sum driftskostnader pr. 3. kvartal 2007 utgjorde MNOK 20 som etter finanskostnader MNOK 1 tilsier et negativt resultat før skatt på MNOK 0,8, som er bedre enn forventet. Dette tilskrives en endring i prinsippene for vurdering av FoU kostnader, som pr. 30.09.07 er aktivert i balansen med MNOK 3,2. Selskapet er av den oppfatning at disse kostnadene skal aktiveres i balansen som følge av at de representerer en immateriell verdi iht. IFRS og som vil være grunnlaget for den videre økonomiske utvikling for selskapet og dets produkt. Det er pr. 30.09.07 foretatt en kreditering i størrelsesorden MNOK 0,5 mill som følge av en kvalitetsbrist i kapsleringen av vårt produkt levert til selskapets kunder i Norge. M.a.o. et forhold som skriver seg fra produksjonen av kapsler og ikke råstoffet. Det vil bli iverksatt tilsvarende krav om kompensasjon fra produsenten. For 3. kvartal 07 er sum driftskostnader MNOK 7,5 som gir en EBIT på MNOK 0,4 og en negativ EBT på MNOK 0,5 etter MNOK 0.9 i finanskostnader. Tilsvarende tall for 2006 er MNOK 2,9 i driftskostnader, EBIT på MNOK 0,1 og EBT på MNOK 0,08, og som bekrefter den store veksten i omsetningen sammen­lignet med 2006.
 
Selskapets balanse viser sum egenkapital på MNOK 14,4 sammen­liknet med MNOK 4,8 pr. 3. kvartal 2006. Egen­kapitalandelen utgjør 43,5 % mot 88,4 % pr. 3. kvartal 2006 og 93,3 % pr. 31.12.2006. Endringer tilskrives at selskapet har tatt opp et obligasjonslån på MNOK 18,5 gjennom Norsk Tillitsmann ASA for å sikre finansiering av selskapets drift. Lånets løpetid er 2 år avdragsfritt og den årlige nominelle renten er 10,4 % med halvårlig renteforfall. Som en del av obligasjonslånet, ble obligasjonseierne tildelt vederlagsfrie fritt­stående tegnings­retter for utstedelse av 1 233 210 aksjer hver pålydende NOK 0,10 og med en tegningskurs på NOK 15,- pr aksje. Fristen for å kunne kreve aksjer utstedt er 2 år fra tegningstidspunktet. Selskapets kontantbeholdning pr. 30.09.07 er MNOK 19,7. Pr. 30.09.07 har selskapet 88 aksjonærer.
 
Prosessen med å søke notering av selskapets aksjer på Oslo Axess er igangsatt, og det er inngått avtale med Orion Securities ASA som tilrette­legger. Redegjørelse til Oslo Børs er sendt 2. oktober, inn­ledende møte er avholdt 9. oktober og søknad om opptak til kursnotering er sendt 31. oktober 2007, med mål å bli behandlet på Oslo Børs' styremøte 28. november 2007. Det vil bli gjennomført en emisjon og spredningssalg i forbindelse med noteringen, og det er forventet at notering av aksjene kan finne sted mot slutten av desember 2007.
UTSIKTER
Selskapets målsetting for 2007 om en budsjettert omsetning på MNOK 21 er så godt som oppnådd. Det er knyttet store forventninger til å få den nødvendige EFSA godkjennelsen samt GRAS status fra amerikanske myndigheter som vil ytterligere styrke selskapets markedsposisjon og vil gi selskapet en solid plattform for å fortsette den sterke veksten.
 
NattoPharma forventer at den sterke veksten som selskapet opplever vil vedvare også i 2008, og forventer derfor at omsetningen for 2008 vil være i intervallet MNOK 80-90.
 
NattoPharma arbeider aktivt med å trappe vesentlig opp antall studier, i egen regi så vel som i tett samarbeid med potensielle kunder og andre forskningsinstitusjoner.
 
Selskapet er komfortabelt med dets finansielle stilling og for­venter et positivt driftsresultat for 2008.
 
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
 
Morten Sundstø, tlf. +47 9506 1860
IR og Kommunikasjon
 
Stein Westbye, tlf. +47 9075 6410
CEO
 
NattoPharma ASA                                                             
Henrik Ibsens gate 100                                                     
P.O Box 2896 Solli
0230 Oslo, Norway,
Phone: +47 22 55 3630,
Fax: +47 22 55 3631
www.nattopharma.com                                                        
 

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker