FORHÅNDSAKSEPT FRA OBLIGASJONSEIERE TIL RESTRUKTURERING AV SELSKAPETS NOK 17 MILLIONER OBLIGASJONSLÅN

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Det vises til tidligere børsmelding fra NattoPharma ASA datert 30. desember 2010 vedrørende innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2011, hvor det ble meddelt at det hadde blitt etablert kontakt med Norsk Tillitsmann ASA vedrørende en mulig restrukturering av selskapets utestående obligasjonslån på NOK 17 millioner som ledd i en planlagt refinansiering av selskapet.

NattoPharma har i dag, den 18. januar 2011, mottatt bindende forhåndsaksepter til restrukturering av obligasjonslånet fra obligasjonseiere som til sammen utgjør 76,5 % av obligasjonslånet, hvilket tilfredsstiller kravet i obligasjonslånavtalen om aksept fra minst 2/3 av obligasjonslånet for å implementere restruktureringen. Restruktureringen vil i hovedsak bestå av (i) en konvertering av halve hovedstolen under obligasjonslånet, tilsvarende NOK 8,5 millioner, til egenkapital i selskapet til en konverteringskurs per aksje som skal tilsvare den teoretiske markedskursen til selskapets aksje uten tegningsretter beregnet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen (såkalt "TERP") og (ii) en utsettelse av forfallstidspunktet for den gjenværende halvdelen av hovedstolen under obligasjonslånet, tilsvarende NOK 8,5 millioner, fra 10. juli 2011 til 10. juli 2013. Obligasjonseiere som har avgitt forhåndsaksept har påtatt seg en "lock-up"-forpliktelse som forbyr dem å selge konverteringsaksjene i perioden frem til 1. juni 2011.

Restruktureringen av obligasjonslånet er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen i NattoPharma ASA den 20. januar 2011 vedtar de relevante vedtaksforslagene som er nødvendig for å implementere den foreslåtte planen for refinansiering av selskapet, herunder forslaget under sak 6 til styrefullmakt til kapitalforhøyelse for konvertering av halve obligasjonslånet, og at fortrinnsrettsemisjonen reiser et bruttoproveny på minimum NOK 20 millioner. Forutsatt oppfyllelse av nevnte betingelser, er det forventet at restruktureringen av obligasjonslånet vil kunne gjennomføres rundt 22. mars 2011.

Selskapet vil komme tilbake med ytterligere informasjon om den planlagte refinansieringen så snart dette foreligger.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner