INNKALLING TIL ORDINAER GENERALFORSAMLING - KORRIGERT

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ordinær generalforsamling den 22. juni 2011 kl. 15.00 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.         Åpning av møtet ved styrets leder Ragnvald Holm Lie og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2.         Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3.         Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4.         Årsregnskapet og årsberetningen for 2010

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2010. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på selskapets internettside www.nattopharma.com og vedlagt innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2010 godkjennes."

5.         Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære  generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

6.         Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

7.         Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens anbefaling vil bli offentliggjort på selskapets internettside før den ordinære generalforsamlingen, se www.nattopharma.com.

 

8.         Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Det er nærmere redegjort for honorar til revisor utbetalt i 2010 i årsregnskapet i note 7.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Godtgjørelse til revisor dekkes etter regning."

9.         Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning om fullmakt:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.290.000 ved utstedelse av inntil 12.900.000 aksjer hver pålydende kr 0,10.  Forhøyelse innenfor denne rammen kan  skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning, og på de vilkår styret fastsetter. Emisjonskursen skal være så lik sist omsatt aksjekurs som praktisk mulig, sett i forhold til          
eventuelle emisjoners størrelse og forholdene forøvrig.

2. Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingsdagen.

3. Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven
§ 10-4 skal fravikes.

4. Fullmakten kan også omfatte kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn      penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Den omfatter  også beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

10.       Behandling av styrets prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til     ledende ansatte i selskapet

Styret anbefaler generalforsamlingen å treffe følgende beslutning:

10.1 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt- gjørelse til ledende ansatte, herunder redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående          regnskapsåret og hvordan retningslinjene for lederlønns-fastsettelsen godkjennes.

10.2 Styrets rådgivende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse for det kommende regnskapsår godkjennes.

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA
Ragnvald Holm Lie
styreleder

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker