Innkalling til ordinær generalforsamlingNattoPharma ASA

Se vedlagte korrigerte innkalling som pdf dokument med Fullmaktsskjema

Oslo 5. juni 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ordinær generalforsamling den 27. juni 2012 kl. 15.00 på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker.

Til behandling foreligger følgende saker:

1.     Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

2.     Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

3.     Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

4.     Godkjenning av årsregnskapet

        a. Se vedlegg 1

5.     Godkjenning av revisors honorar

        a. Faktureres etter regning

6.     Forliksklage MGP-patent

        a. Se vedlegg 2

7.     Styrets redegjørelse for avlønning til ledende ansatte

        a. Se vedlegg 3

8.     Valg av medlemmer til valgkomiteen

        a. Se vedlegg 4

9.     Incentive program

        a. Se vedlegg 4

10.   Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen

        a. Se vedlegg 5

Med vennlig hilsen
for styret i NattoPharma ASA
Frode Marc Bohan

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com