Interim rapport 4. kvartal 2007 NattoPharma ASA

R&D & REGULATORISKE FORHOLD
To kliniske studier ble etter planen ferdigstilt i løpet av kvartalet. Den varslede "dose - respons" studien på voksne ble gjennomført og rapportert til NattoPharma primo desember. Studien viser en dose-avhengig effekt av tilsatt vitamin K2 på viktige proteiner som bidrar sterkt til kroppens håndtering av kalsium. Det oppsiktsvekkende er at vi får effekt på disse proteinene i svært små doser. Dette betyr at tilsetning av lave doser av NattoPharmas produkt MenaQ7 til for eksempel matprodukter vil gi positive biologiske effekter.  Resultatene gir NattoPharma også viktig kunnskap om dose nivå som vil bli benyttet i videre studier.
 
Den andre rapporterte studien, er en barne studie gjennomført blant 6 -10 åringer i Nederland. Tidligere kostholdsunder­søkelser og publikasjoner peker på at barn får i seg for lite vitamin K, og kanskje særlig i en alder hvor de vokser fort og grunnlaget for en sterk benbygning skal legges. NattoPharmas studie viser at når barna får tilskudd av vitamin K2 så responderer de med økt biologisk aktivitet  av det kalsium-bindende proteinet osteocalcin i bensubstansen, som er en forutsetning for å bedre benhelsen. Studien  inngår også i Dr. Marieke van Summerens doktorgradsavhandling. Hun har sett på sammenheng mellom benstatus og vitamin K inntak. Blant barn (6 til 18 år) som ikke får tilskudd av vitamin K2 viser Dr. Van Summeren at disse barna har et sterkt forhøyet  nivå av biologisk inaktivt protein sammenlignet med voksne , og at dette gir en mindre gunstig benhelse. Det er derfor  viktig at NattoPharmas studie viser at tilskudd av vitamin K2 kan aktivere osteocalcin og dermed øke sjansene for forbedret benhelse også på lengre sikt.
 
Det øvrige kliniske programmet går etter planen med igangsettele av to nye humane studier ved ved starten av 2008.
 
Den 5. november ble det publisert at det Europeiske Mat­tilsynet (EFSA) har  et kraftig etterslep i sin behandling av søknader. Dette har også forsinket siste fase av behandlingen av NattoPharmas søknad. Det forventes en endelig god­kjennelse i slutten av 1Q08.
 
Arbeidet med andre regulatoriske forhold har resultert i at NattoPharmas helsepåstander for MenaQ7 nå er publisert på offisielle lister i Nerderland. Dette betyr at vi kan tillate våre kunder i EU å markedsføre positive helsepåstander for ben og hjerte-kar helse som inneholder vitamin K2/MenaQ7. NattoPharma har også utviklet dossierer som dokumentere riktigheten av disse påstandene, som på forespørsel kan forelegges for EFSA.
 
Første fase av arbeidet med GRAS (Generally Recognized As Safe) dossier til US Food and Drug Administration (FDA) i USA er nå avsluttet, og NattoPharma kan nå påberope seg såkalt "self-affirmed" GRAS for bruk av MenaQ7 i mat.
MARKEDSFORHOLD
NattoPharma signerte i desember en ny strategisk samarbeidsavtale med Sumitomo, som gir eksklusiv rett til å å selge, markedsføre, samt drive forskning på Sumitomo sitt naturlige Vitamin K2. Eksklusiviteten er utvidet til nå å gjelde globalt, med unntak av deler av Sørøst-Asia, hvor NattoPharma har en ikke-eksklusiv rett. Fra før av var de eksklusive rettighetene konsentrert om EU og USA. Selskapet er meget fornøyd med dette strategiske samarbeidet, noe som har stor betydning i kundeforhold med internasjonale selskaper  innen mat og kosttilskudd.
 
Interessen for MenaQ7 er økende, noe som har medført en stor pågang fra en rekke aktører, spesielt i det Europeiske markedet. Det er en positiv trend mht ønske om informasjon og kunnskap vedrørende MenaQ7, som blant annet har resultert i kontrakt med GeeLawson i UK og Cederroth International AB i Sverige. Sistnevnte vil lansere sitt eget produkt med MenaQ7 i de Nordiske landene inkludert Island i tillegg til et utvalg av Europeiske land gjennom sine distribusjonskanaler.
 
I USA er aktiviteten også meget høy. Et viktig samarbeid med Ocean Nutrition i Canada startet, noe som representerer et stort potensial for NattoPharma på sikt.
 
NattoPharma oppnådde et salgsresultat for 2007 som var bedre enn budsjettert. NattoPharma har gjennom året etablert avtaler med en rekke firmaer slik at vi nå dekker store deler av Europa, inkludert en bedret dekning av det øst Europeiske markedet. Deltagelse ved større messer som VitaFood (EU), Supply Side West (US) og Supply Side East (US) resulterer i et økt kontakt nettverk og som forventes å gi en positiv effekt på omsetningen.
 
Salgs og markedsføringsavdelingen vil i løpet av 1Q08 bli ytterligere forsterket med 2 personer. Arbeidet med å etablere et internasjonalt nettverk og synliggjøring av MenaQ7 i markedet fortsetter i påvente av EFSA godkjenning.
 
GRAS godkjenning i USA forventes å ha positiv effekt på selskapets evne og muligheter til å nå forventede salgsmål for 2008, samt legge grunnlag for at veksttakten vil fortsette i årene som kommer.
 
FINANSIELLE FORHOLD
Selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Axess 30. januar 2008, etter å ha gjennomført en kapitalforhøyelse med NOK 136.792,40 ved utstedelse av 1.367.924 aksjer hver pålydende NOK 0,10 pr. 4. Janaur 2008. Tegningskursen pr. aksje var NOK 12,- som totalt tilførte selskapet NOK 16.415.088 i ny egenkapital før fratrekk av emisjonskostnader. Det samlede aksjeinnskudd ble fordelt med NOK 136.792,40 i ny aksjekapital og NOK 16.278.295,60 som tillegges selskapets overkursfond. Selskapts aksjekapital etter kapitalforhøyelsen lyder på NOK 2.044.522,40. 
 
Selskapet er et konsern med ett datterselskap, NattoPharma Limited UK, som i 2007 ikke har hatt noen virksomhet og regnskapet er derfor kun presentert med  konsernselskaps­tall.
 
Pr. 4. kvartal kan selskapet vise til en omsetning på MNOK 22,4 som representerer en økning sammenlignet med omsetningen pr. 4. kvartal 2006 på 199 %. Omsetningen er noe høyere enn budsjettert, hvilket tilskrives godt markedsarbeid, spesielt i USA. Tilsvarende tall for 4. kv. isolert er MNOK 2,1 mot MNOK 3 i 4. kvartal 2006.
Sum driftskostnader pr. 4. kvartal 2007 utgjorde MNOK 28,6 som etter finanskostnader MNOK 1,9 tilsier et negativt resultat før skatt på MNOK 8, som er svakere enn forventet, men som blant annet tilskrives kostnader forbundet med søknaden om notering på Oslo Axess, søknad om GRAS godkjennelse i USA og  arbeid med diverse studier. Eksternt kjøp av teknologi og patentrettigheter fra ekstern leverandør er grunnlaget for balanseføringen av immaterille eiendeler, i hht IFRS. Patent innkjøpt i desember 2006, godkjent av EU våren 2007 samt at teknologi og IPR er endelig levert pr. 3 kvartal og rapport ferdigstilllet desember 2007 er grunnlaget for balanseføringen. Alle andre studier er å anse som forskning eller søken etter nye anvendelsesområder for produktet, ergo vil alle kostnader som ikke er relatert til "hjerte-kar" i 2007 og fremover fortløpende bli resultatført. Basert på at denne immaterielle verdien vil utgjøre en vesentlig del av den videre økonomiske utvikling for selskapet, vil den være grunlag for avskrivning. En kreditering, som følge av en kvalitetsbrist i kapsleringen av vårt produkt levert til selskapets kunder i Norge i 2007 som skriver seg fra produksjonen av kaplser og ikke råstoffet, vil bli etterfulgt av et tilsvarende krav om kompensasjon fra produsenten i Q108. Bruttomarginen er som følge av dette lavere enn normalt.  For 4. kvartal 2007 er sum driftskonstnader MNOK 8,5, som gir en negativ EBIT på MNOK 6,4 og en negativ EBT på MNOK 7 etter MNOK 0,6 i finanskostnader. Tilsvarende tall for 2006 er MNOK 5 i driftskostnader, negativ EBIT på MNOK 2 og negativ EBT på MNOK 2.
 
Selskapets balanse viser sum egenkapital på MNOK 9,6 sammen­liknet med MNOK 13 pr. 4. kvartal 2006. Egen­kapitalandelen utgjør 30 % mot 92,9 % pr. 4. kvartal 2006. Endringer tilskrives et obligasjonslån på MNOK 18,5 etablert gjennom Norsk Tillitsmann ASA for å sikre finansiering av selskapets drift, samt akkumulert tap på MNOK 11,5. Lånets løpetid er 2 år avdragsfritt og den årlige nominelle renten er 10,4 % med halvårlig renteforfall. Som en del av obligasjonslånet, ble obligasjonseierne tildelt vederlagsfrie fritt­stående tegnings­retter for utstedelse av 1.233.210 aksjer hver pålydende NOK 0,10  og med en tegningskurs på NOK 15,- pr aksje. Fristen for å kunne kreve aksjer utstedt er 2 år fra tegningstidspunktet. Selskapets kontantbeholdning pr. 31.12.07 er MNOK 17,2. Pr. 31.12.07 har selskapet 108 aksjonærer. Pr. 18. januar 2008, har selskapet besluttet å kjøpe tilbake obligasjoner tilsvarende MNOK 3, og som vil inngå som en egenbeholdning frem til endelig innfrielse av obligasjonslånet 10. juli 2009.
 
Pr. 17. desember 2007 erklærte Eng AS å innløse sine opsjoner på å tegne 300.000 aksjer hver pålydende NOK 0,10 til en tegningskurs NOK 3,916 pr. aksje i henhold til opsjonsavtaler inngått i 2006 basert på emisjonsfullmakt gitt styret i generalforsamling avholdt 18. april 2006 og som ble fornyet i generalforsamling avholdt 22. juni 2007. Utøvelsen av opsjonen tilførte selskapet NOK 1.174.800 i ny egenkapital hvorav NOK 30.000 blir tillagt selskapets aksjekapital og NOK 1.144.800- ble tillagt selskapets overkursfond.  Emisjonen er ført som "vedtatt, ikke registrert kapital­forhøyelse" pr. 31.12.2007. 
UTSIKTER
NattoPharma opplever meget stor interesse for sitt produkt i det globale markedet, såvel i kosttilskuddsmarkedet som i matmarket. Videre er det en klar økende interesse fra det internasjonale forskningsmiljøet for det arbeidet NattoPharma gjør innen FoU. I 2008 blir det viktig for selskapet å ytterliggere bygge opp distribusjonsnettverket, både i Europa såvel som i de nye markedene som NattoPharma nå har fått eksklusivitet til.
 
Forutsatt at EFSA godkjennelsen kommer som forventet i slutten av 1Q08, forventer fremdeles selskapet å oppnå tidligere guidet omsetning mellom NOK 80-90 mill i 2008.
 
NattoPharma fortsetter arbeidet med å trappe opp antall studier, i egen regi så vel som i tett samarbeid med potensielle kunder og andre forskningsinstitusjoner.
 
Selskapet er komfortabelt med dets finansielle stilling og det forventes et positivt driftsresultat for 2008.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker