Interim rapport NattoPharma ASA 4. kvartal 2012

Forskning og Utvikling
«Ben-helse-observasjonene» i den gjennomførte 3-årige dobbelt blinde, randomiserte, placebo kontrollerte kliniske studien med MenaQ7 intervensjon er blitt god­kjent for publisering og vil bli offentliggjort i løpet av første eller andre kvartal 2013. En vitenskapelig sammenskriving av «hjerte-kar dataene» fra samme studie er sendt inn til vurdering for publisering i et tilsvarende tidsskrift.

Oppfølgingsstudien i Belgia etter den gjennomførte vellykkede pilotstudien i pasienter med nyresvikt er planlagt å starte i løpet av andre halvpart av 2013.

Patenter
I løpet av fjerde kvartal 2012 overtok NattoPharma eierskapet til det såkalte «EISAI-patentet», det patentet det japanske farmasøytiske selskapet EISAI opprinnelig utviklet, sendte inn og fikk godkjent i samarbeid med Universitetet i Maastricht, Nederland. Patentet gir eieren beskyttelse for og enerett til å hevde at vitamin K-2 tilsatt til mat eller inntatt som kosttilskudd og medisin har gode effekter for hjertet og blodkarene. Patentet er godkjent i viktige markeder i Europa og Asia.

Ved inngangen til året 2013 har NattoPharma styrket sin patentsituasjon. Per dato er det kun NattoPharma og de kunder som kjøper produkter fra NattoPharma som har rett til å hevde at MK-7 inntatt i matvarer eller som kosttilskudd har positive helseeffekter for hjerte og blodåresystemet. Dette gjelder nå både for Europa og USA.

Regulatorisk
NattoPharma er fortsatt i prosess med utarbeidelse av søknader om «Health Claims» for våre MenaQ7-produkter, og vurderer for tiden dataene fra den gjennomførte 3-års studien i relasjon til om en skal søke om godkjennelse om generiske eller spesifikke «Health Claims» fra European Food Safety Authority, EFSA innen hjerte-kar for naturlig Vitamin K2 i Europa.

Salg, markeds- og forretningsutvikling
Selskapet hadde et salg på MNOK 2,8 i 4. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK 2,5 i 4. kvartal 2011. Salget i 2012 var MNOK 11,3 sammenlignet med MNOK 10,5 i 2011.

Salget i Europa viser en vekst på 2,2 % i forhold til 2011. Det har vært jobbet opp en solid kunde­masse gjennom flere år, samtidig som man har satt fokus på å utvide antall kunder. Den første kunden innenfor matsegmentet som har besluttet å inkludere MenaQ7, har lansert «Super Healthy Milk», Linwoods, på det irske markedet. I tillegg er to produkter, et for hjerte og et for ben, lansert i nye kosttilskuddsserier i super­markedkjeden Sainsbury's og som representerer et gjennombrudd i England og som forventes å bidra med økt salg i 2013 og fremover.

Det ble igangsatt en regulatorisk prosess med kanadiske helsemyndinger for å få MenaQ7 godkjent for bruk i matsegmentet. Selskapet deltok på en av de største kongressene i USA (SSW) for å følge opp målsetningen om å selge inn MenaQ7 til nye store potensielle kunder. Profilering av MenaQ7 er nå sendt ut i fagpressen sammen med faglige artikler om MenaQ7 og dets egenskaper på B2B nivå.

NattoPharma har i fjerde kvartal solgt de første volumer av den nyutviklede MenaQ7 formuleringen, MenaQ7 crystals i USA. Det er satt inn ekstra aktivitet gjennom ulike markedskanaler for å fremme markedsbudskapet om MenaQ7 Crystals’ unike egenskaper.

USA viser en utvikling med en vekst på 14,6 % i forhold til 2011.

Finansiell informasjon
Aksjekapitalen pr. 31. desember 2012 er NOK 22 827 468 fordelt på 7 609 156 aksjer, hver pålydende NOK 3,-.

I 4. kvartal 2012 var selskapets omsetning MNOK 2,8 og som etter varekost MNOK 1,6 gir en bruttofortjeneste på NOK 1,2 mill. Andre driftskostnader utgjør MNOK -5,9 og drifts­resultatet for perioden er negativ med MNOK 4,7. Etter netto finansinntekter med MNOK 0,7 ble kvartalsresultat før skatt på MNOK -4. Brutto­margin for perioden var 43 % mot 46 % i 4. kvartal 2011. Akkumulert pr. 31. desember 2012 vises en omsetning på MNOK 11,3 og en bruttofortjeneste på MNOK 4,6 etter varekostnad på MNOK 6,7, og som gir en bruttomargin på 40,4 % sammenlignet med 47,1 % for samme periode i 2011. Ned­gangen i bruttofortjeneste skyldes tap som er realisert i 1. kvartal 2012 vedr. vareparti som ble underkjent av en av våre viktige kunder uten at det foreligger regress mulighet mot leverandør samt generelt prispress, spesielt i det amerikanske markedet. Øvrige driftskostnader utgjør NOK 19,7 og drifts­resultatet er MNOK -15,1 sammenlignet med MNOK -14,7 i 2011. Etter finans­kostnader på MNOK -0,03 fremkommer et årsresultat på MNOK -15,2 i 2012. Tilsvarende for 2011 var årsresultatet MNOK -19,4 etter finanskostnader på MNOK -4,7.

Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK -8,4 pr. 4. kvartal 2012 sammenlignet med MNOK -17,5 negativt pr 4. kvartal 2011.

Patent innkjøpt i desember 2006, godkjent av EU våren 2007, samt at teknologi og IPR ble endelig ferdigstilt desember 2007 var grunnlaget for balanseføringen av immaterielle eiendeler i h.h.t. IFRS. Basert på at den immaterielle verdien utgjør en vesentlig del av selskapets økonomiske basis, har denne vært avskrevet over en periode på 5 år fra 2008 og er nå fullt nedskrevet. Øvrige studier og FoU kostnader blir fortløpende kostnadsført mens innkjøpte patenter, som er balanseført som immaterielle eiendeler, blir avskrevet over gjenværende levetid.

Følgende egenkapitalutvidelser og gjeldskonvertering er gjennomført i 2012;

a.) En fortrinnsrettsemisjon på MNOK 15 som ble registrert 3. januar 2012 ved nytegning av 1 875 000 aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs på NOK 8 per aksje.

b.) En fortrinnsrettsemisjon på MNOK 21,4 som ble registrert 27. desember 2012 ved nytegning av 2 851 953 aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs NOK 7,5 pr. aksje

c.) Gjeldskonvertering på totalt MNOK 11,9 som ble registrert 27. desember 2012 ved utstedelse av 1 591 391 aksjer hver pålydende NOK 3 og til en tegningskurs NOK 7,5 pr. aksje, hvor obligasjonslånet med påløpte renter utgjør MNOK 8,8 og kortsiktig lån fra selskapets hovedaksjonær QV Private Equity utgjør MNOK 3,1.

Kontantbeholdningen per 31.12.12 var MNOK 22,2 hvorav MNOK 0,8 er bundne midler for husleiegaranti, tollgaranti og skattetrekk. Per 31.12.2012 hadde selskapet 565 aksjonærer. Selskapet har en positiv egenkapital på MNOK 19,8. Sum gjeld og egenkapital utgjør MNOK 27,3 pr. 31. desember 2012 mot MNOK 9,2 pr. 31.12.2011.

Selskapet har resultatført NOK 0,7 millioner knyttet til estimerte framtidige netto leie­kostnader for leiekontrakt Lysaker Torg 5 som utløper 30.11.2013. Selskapet har lykkes med å finne en fremleietaker for lokalene som dekker ca. 30 % av leieforpliktelsen, og som utløper 30. november 2013. Se note 7.

I tillegg har selskapet resultatført NOK 2,1 millioner knyttet til aksjebasert avlønning samt at Under IAS 17 periodiseres leiebetalinger under operasjonelle leie­kontrakter "straight-line" i resultatet.

VitaSynth Ltd.
NattoPharma inngikk 26. november 2012 avtale om å kjøpe 34 % av aksjene i VitaSynth Ltd for EUR 600.000, med rett til å kjøpe resterende 66 % aksjer innen 31.12.2013. NattoPharma er i ferd med å løfte forbehold knyttet til kjøp av de første 34 % av aksjene og forventer å gjennomføre kjøpet i uke 10. Når kjøpesummen er overført og selger har bekreftet overførsel av aksjene i VitaSynth Ltd, vil det bli kommunisert i egen melding til markedet. Opsjonen til å kjøpe resterende 66 % forventes å bli utøvd i 2. kvartal, da VitaSynth Ltd har kvaliteter som vil bli verdifull som base for NattoPharmas videre strategi innen farmasi. Resterende 66 % av aksjene i VitaSynth Ltd er i sin helhet avtalt med oppgjør i 2.336.000 NattoPharma aksjer.

Tilbakeføring av patent
Saken vedr. MGP Diagnostics AS og tilbakeføring av patent, redegjort for i selskapets ordinære general­forsamling 27. juni 2012 er i prosess og så snart det foreligger ny relevant informasjon vil dette bli kommunisert til markedet.

Utsikter
Etter at selskapets egenkapital i 2012 er styrket, er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styret vil imidlertid fortsette effektivisering av driften og reduksjon av kostnader i 2013 samtidig som det forventes at omsetningen vil øke vesentlig i 2013.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Hogne Vik,
Adm. Dir.
Telefon: +47 97535326

eller

Frode Marc Bohan,
Styrets leder
Tlf: +47 952 16 950

NattoPharma ASA
Kirkeveien 59b
1363 Høvik
P.O Box 397
1326 Lysaker

Tlf: +47 4000 9008
Fax: +47 67 20 02 51
www.nattopharma.com

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com