KORREKSJONSMELDING - NATTOPHARMA - ENDELIGE VILKÅR FOR FORTRINNSRETTSEMISJONEN MV, FORELØPIGE REGNSKAPSESTIMATER FOR Q4 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Endelige vilkår for fortrinnsrettsemisjonen og styrefullmakt til kapitalforhøyelse for konvertering av halvparten av selskapets obligasjonslån mv

Det vises til tidligere børsmeldinger fra NattoPharma ASA ("NATTO") datert 30. desember 2010 og 18. januar 2011 vedrørende henholdsvis innkalling til ekstraordinær generalforsamling og forhåndsaksept til restrukturering, herunder delvis konvertering, av selskapets obligasjonslån. Styret i NATTO har nå fastsatt de endelige vilkårene for forslagene til henholdsvis fortrinnsrettsemisjonen og styrefullmakt til kapitalforhøyelse for konvertering av halvparten av selskapets obligasjonslån.

Styret foreslår at NATTOs ekstraordinære generalforsamling i dag, 20. januar 2011 kl. 15.00, vedtar vedtaksforslagene fremsatt i innkallingen med de presiseringer som følger nedenfor:

Vedrørende sak 5: Fortrinnsrettsemisjon:

·                          Til punkt (i): Det foreslås at aksjekapitalen forhøyes med kr 8.215.572, ved utstedelse av 82.155.720 aksjer.

· Til punkt (iv) (a), andre setning: Det foreslås at hver tegningsrett skal gi rett til å tegne og få tildelt 3 nye aksjer.

Nytt underpunkt (d): Det foreslås videre at nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til tildelingskriteriene (a) til (c) ovenfor vil bli tegnet av og tildelt eventuelle deltakere i garantikonsortiet basert på eventuelle respektive garantiforpliktelser.

· Til punkt (v): Det foreslås at tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen settes til kr 0,25 per aksje.

·                          Til punkt (vi): Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp, og således tildeles eventuelle deltakere i garantikonsortiet som søkes etablert, skal tegnes av disse innen fem (5) virkedager etter tegningsperiodens utløp.

· Til punkt (vii): Det foreslås at fristen for betaling av de nye aksjene skal være 22. mars 2011, eller den niende handelsdagen på Oslo Axess etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves.

· Nytt punkt (x): Selskapet er i prosess med, og skal fortsette med å søke, å etablere et garantikonsortium, bestående av enkelte eksisterende aksjeeiere og eksterne investorer, som skal garantere hele eller deler av fortrinnsrettsemisjonen. For det tilfellet at det etableres en garanti skal det betales en provisjon på 3 - 5 % av den totale garantisummen.

Vedrørende sak 6: Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen:

·                          Til punkt (i): Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 2.000.000.

Vedrørende sak 11: Valg av medlemmer til valgkomiteen:

·                          Det er besluttet å trekke denne saken og utsette behandling av valgkomité til ordinær generalforsamling. Nåværende valgkomité bestående av Lisa Ann Cooper og Bjørn Erik Pedersen har tjenestetid frem til ordinær generalforsamling i 2011.

For øvrig vil følgende gjelde for fortrinnsrettsemisjonen:

·                          Fortrinnsrettsemisjonen vil, forutsatt at den blir gjennomført, tilføre NATTO ca. NOK 20,5 millioner i brutto emisjonsproveny.

·                          Tegningskursen på kr 0,25 tilsvarer en rabatt på omtrent 43 % i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter ("TERP"). TERP er beregnet til kr 0,44 basert på NATTO aksjens sluttkurs på kr 0,99 på Oslo Axess den 19. januar 2011.

· Eksisterende aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per 25. januar 2011 ("Registreringsdatoen") vil motta omsettelige tegningsretter som, med de begrensninger som følger av gjeldende rett, vil gi fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer i fortrinnsrettsemisjonen.

· Forutsatt at handel i aksjer skjer i henhold til ordinært T+3 oppgjør i VPS vil aksjer ervervet forut for eller den 20. januar 2011 ("Skjæringsdagen") gi rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer ervervet fra og med 21. januar 2011 ikke vil gi rett til tegningsretter.

· Eksisterende aksjeeiere vil motta 1 tegningsrett for hver eksisterende aksje registrert på vedkommende eksisterende aksjeeier på Skjæringsdagen (slik det fremgår i VPS på Registreringsdatoen). Hver tegningsrett vil gi aksjeeieren rett til å tegne og bli tildelt 3 nye aksjer. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

·                          Tegningsperioden og handelsperioden for tegningsrettene forventes å starte 23. februar 2011 og avsluttes 9. mars 2011 kl 17.30. Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å starte tegningsperioden 23. februar 2011, skal imidlertid tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Axess etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes
kl. 17. 30 (norsk tid) på den fjortende dagen deretter. Det forventes at tegningsrettene vil bli notert på Oslo Axess med ticker "NATTO T".

· Selskapet er i prosess med å søke å etablere en hel eller delvis garanti for fortrinnsrettsemisjonen. På tidspunktet for børsmeldingen er resultatet av dette arbeidet ennå ikke klart.

·                          Flere detaljer vedrørende vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vil bli gjort tilgjengelig i prospektet som forventes publisert senest innen tegningsperiodens begynnelse, dvs. tentativt innen 23. februar 2011.

Foreløpige ikke-reviderte regnskapsestimater for Q4 2010

I Q4 2010 hadde NATTO en omsetning på ca. TNOK 1.848, som etter varekost på ca.
TNOK 963 gir en bruttomargin på ca. TNOK 884, tilsvarende en margin på ca. 47,8 %. Til sammenligning omsatte NATTO i Q3 for TNOK 1.886, med et negativt driftsresultat for perioden på TNOK 5.076. Driftsresultatet for Q4 er negativt med ca. TNOK 3.110 og som er noe bedre enn tilsvarende periode i 2009 og Q3 2010.

Akkumulert for året vises en omsetning på ca. TNOK 21.862 og et negativt driftsresultat på TNOK 11.612. Etter finans vises et negativt resultat på TNOK 15.185.

 

 

 


Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner