NATTO - FORELØPIG RESULTAT I FORTRINNSRETTSEMISJONEN

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i NattoPharma ASA (NATTO) utløp den 9. mars 2011 kl. 17.30. En foreløpig opptelling viser at NATTO har mottatt tegninger for om lag 56,2 millioner nye aksjer ved utløpet av tegningsperioden. 82.155.720 nye aksjer ble tilbudt. Som nærmere beskrevet i prospektet datert 22. februar 2011 er det etablert en fulltegningsgaranti i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen som garanterer tegning av de aksjer som ikke har blitt tegnet i tegningsperioden.

Endelig tildeling av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli vedtatt av styret i NATTO den 15. mars 2011 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet. Det endelige tegningsresultatet for fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli offentliggjort 15. mars 2011, og melding om tildeling av nye aksjer og det tilsvarende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev samme dag.

Betalingsfristen for de nye aksjene er 22. mars 2011.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner