NattoPharma: PUBLISERER PROSPEKT FOR FORTRINNSRETTSEMISJON, TEGNINGSPERIODE OG HANDEL MED TEGNINGSRETTER BEGYNNER

NattoPharma ASA ("NattoPharma" eller "Selskapet") har i dag publisert prospektet inneholdende vilkår for fortrinnsrettsemisjonen som skal reise et bruttoproveny på mellom NOK 14 millioner og NOK 25 millioner. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Natto - prospectus - final version

IKKE FOR DISTRIBUSJON TIL AMERIKANSKE NYHETSBYRÅER ELLER TIL FORMIDLING I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Emisjonen: Fortrinnsrettsemisjon på mellom 1.866.666 og 3.333.333 nye aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 3. 

Tegningskurs: 

Tegningskursen er NOK 7.5 per nye aksje. 

Tegningsperiode: 

Fra og med 3. desember 2012 til 17. desember 2012 kl. 16.30 (norsk tid).

Tegningsretter: 

Hver eksisterende aksjeeier vil motta 1.05291565 tegningsrett for hver (1) eksisterende aksje basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 27. november 2012, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 30. november 2012. Hver tegningsrett vil, med forbehold forgjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i fortrinnsrettsemisjonen. 

Tegningsretter som er overført til aksjeeiere registrert i VPS vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Axess med ticker "NATTO S". 

For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller tillates å erverve tegningsrettene eller til å utøve tegningsrettene henvises det til kapittel 5.9 (The Rights Issue-Subscription Rights) og kapittel 18 (Restrictions on sale and transfer) i prospektet. 

Handel i tegningsretter: 

Fra og med 3. desember 2012 til 12. desember 2012 kl. 16.30 (norsk tid).

Tegningsrettene forventes å ha kommersiell verdi. 

Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer før tegningsperiodens slutt den 17. desember 2012 eller som ikke er solgt før utløpet av handelsperioden den 12. desember 2012 (i begge tilfeller før klokken 16:30 (norsk tid)), vil bortfalle og dermed være uten noen verdi. 

Tegningsgaranti: Selskapet har opprettet et garantikonsortium hvor deltakerne har forpliktet seg til å tegne NOK 14 millioner i fortrinnsrettsemisjonen kun begrenset av overtegning ("Garantikonsortiet"). Det vil si at deltakerne i Garantikonsortiet vil tegne NOK 14 millioner selv om tegninger fra øvrige aksjonærer oginvestorer innebærer at det tegnes mer enn minimumstegningen på NOK 14 millioner.        

For ytterligere informasjon om Garantikonsortiet henvises det til kapittel 5.21 (The Rights Issue-The Underwriting) i prospektet. 

Vilkår for gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen: 

Gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen er underlagt følgende betingelser: (i) at minimum antall nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er tegnet (dvs. 1.866.666 nye aksjer) og (ii) at minimum tegningsbeløp er betalt. Dersom Selskapet går konkurs som en følge av at fortrinnsrettsemisjonen blir vesentlig forsinket, vil fortrinnsrettsemisjonen ikke gjennomføres. 

Hvis det blir klart at ovennevnte vilkår ikke vil bli oppfylt vil fortrinnsrettsemisjonen trekkes. Hvis fortrinnsrettsemisjonen trekkes vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi og alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført vil bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten renter eller annen kompensasjon. Bortfall av tegningsretter skal være uten betydning for gyldigheten av handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet. 

Distribusjon og tilgjengelighet av prospektet: 

Underlagt gjeldende lokale verdipapirlover vil prospektet bli sendt per post til alle eksisterende aksjeeiere registrert i VPS per 30. november 2012. Prospektet er tilgjengelig på www.nattopharma.com og prospektet kan også innhentes på Selskapets hovedkontor.

Tags:

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com