NattoPharma publiserer prospekt, tegningsperiode begynner

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NattoPharma ASA ("NattoPharma" eller "Selskapet") har i dag publisert prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen på kr 20,5 millioner hvor vilkår og betingelser ble annonsert
20. januar 2011. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Det har blitt etablert et garantikonsortium, bestående av eksisterende aksjeeiere og eksterne investorer, som garanterer fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen. Garantikonsortiet har, underlagt de vilkår og betingelser som følger av garantiavtalen, påtatt seg å tegne og betale for de aksjer som ikke blir tegnet i tegningsperioden.

NattoPharma har tidligere meddelt at det er avhengig av ytterligere likviditetstilførsel i påvente av provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen. Selskapet har mottatt tilsagn fra DnB NOR om et kortsiktig brolån på kr 4 millioner, betinget av at det foreligger en fulltegningsgaranti for fortrinnsrettsemisjonen. Denne betingelsen er nå oppfylt, og følgelig er Selskapet sikret nødvendig likviditet frem til mottakelse av emisjonsprovenyet.

Som tidligere meddelt har NattoPharma som ledd i den pågående refinansieringen fått aksept fra obligasjonseiermøtet til restrukturering av Selskapets obligasjonslån på kr 17 millioner. Gjennomføringen av restruktureringen av obligasjonslånet er betinget av at fortrinnsrettsemisjonen reiser kr 20 millioner eller at det stilles tegningsgaranti for et tilsvarende beløp.  Som følge av etableringen av den ovenfor omtalte fulltegningsgarantien er også denne betingelsen oppfylt.

Enkelte detaljer rundt fortrinnsrettsemisjonen:

Tegningskurs:

Tegningskursen er kr 0,25 per nye aksje.

Tegningsretter:

Eksisterende aksjeeiere vil motta 1 tegningsrett for hver eksisterende aksje basert på aksjebeholdning registrert i Verdipapirsentralen (VPS) ved utgangen av 25. januar 2011. Hver tegningsrett gir rett til å tegne 3 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsperiode og omsetningsperiode for tegningsretter:

Fra og med 23. februar 2011 til 9. mars 2011 kl. 17.30 (norsk tid).

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer, eller som ikke er solgt, før 9. mars 2011 kl. 17.30 (norsk tid), vil bli slettet og derved miste sin verdi.

Prospektet vil, med de begrensninger som følger av gjeldende verdipapirhandellovgivning, bli sendt per post til alle aksjeeiere registrert i VPS ved utgangen av 25. januar 2011. Prospektet vil også være tilgjengelig på www.fondsfinans.no. Prospektet kan også bestilles fra Fondsfinans ASA.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner