PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NATTOPHARMA ASA 11. OKTOBER 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, ble avholdt 11. oktober 2010 kl. 15.00 CET på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker torg 5, 1366 Lysaker.

Tilstede var;

Aksjonærer som representerer 16 786 210 som tilsvarer 61,3 % av selskapets aksjer var representert hvorav 92,91 % ved fullmakt. Fortegnelsen ble referert for generalforsamlingen, og det fremkom ingen innvendinger mot denne.

 Til behandling forelå:

 1  Åpning av møtet ved Styrets formann Ola Røthe, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

 2  valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.

Ola Røthe ble valgt til å lede møtet.  Erik Tjørstad ble valgt til å med­undertegne protokollen sammen med møteleder.

Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden som derved ble enstemmig godkjent.

4  Styrevalg

Det ble stemt over følgende forslag til nye styremedlemmer:

              Ragnhild Rønneberg

              Jostein Dalland

              Karin Meyer-Rosberg

              Anders Uddén

              Ragnvald Holm Lie

Styret ble enstemmig valgt. Ragnvald Holm Lie ble valgt som ny styreleder.

Styret består etter valget av følgende medlemmer:

              Ragnhild Rønneberg           Styremedlem

              Jostein Dalland                    Styremedlem

              Karin Meyer-Rosberg          Styremedlem

              Anders Uddén                     Styremedlem 

              Ragnvald Holm Lie             Styrets leder

Møtet ble avsluttet kl. 15.15

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker