Redegjørelse omkring fakta i avisartikkel i Dagens Næringsliv 4. september 2008

I gårsdagens avisartikkel om NattoPharma ASA er det beskrevet en sak som relaterer seg til at 3 styremedlemmer trakk seg fra sine verv i selskapet. Denne saken er nå løst og i tilknytning til denne artikkelen ønsker NattoPharma å kommentere og presisere de faktiske forhold.
 
NattoPharma ASA har et omfattende forskningssamarbeid med VitaK, som er et kommersielt forskningsselskap 100 % eiet av Universitetet i Maastricht, Nederland. Samarbeidet er viktig for begge parter. NattoPharma har engasjert VitaK til å utføre sitt forskningsarbeide og til å gjennomføre de fleste studier innen vitamin K2 området. NattoPharma er VitaK's største kontraktspartner. VitaK jobber også med flere andre selskaper og institusjoner, og står fritt til dette, så lenge dette ikke er i konflikt med samarbeidsavtalen med NattoPharma ASA.
 
Nylig etablerte Dr. Leon Schurgers, ansatt som senior forsker hos VitaK, selskapet MGP Diagnostics AS.  Dette selskap ønsker å utvikle diagnostiske produkter basert på et patent overtatt fra Universitet i Maastricht. Intensjonen er å måle Matrix Gla-proteinet ulike steder i kroppen for å indikere risiko for ulike sykdommer. Senere ble Dr. Cees Vermeer, CEO i VitaK og Maastricht Universitetet aksjonær i selskapet.
 
I forkant av styremøtet i NattoPharma den 21. august ble administrasjonen og styret gjort kjent med at Morten Sundstø, styreleder i NattoPharma ASA og Stein Westbye, styremedlem i NattoPharma ASA og tidligere CEO i NattoPharma ASA, den 8. juli 2008 hadde kjøpt aksjer i MGP Diagnostics AS. Hver av dem hadde ervervet aksjer tilsvarende en eierandel på 22,5 % i selskapet. På styremøtet i NattoPharma ASA den 21. august 2008, ble forhold rundt disse aksjekjøpene tatt opp som et eget punkt på dagsorden. Det ble i den forbindelse også tatt opp hvilke roller Sundstø og Westbye hadde hatt i MGP Diagnostics AS. Styret ønsket å vurdere om det forelå en interessekonflikt mellom NattoPharma ASA på den ene side og Sundstø og Westbye på den andre side. Saken ble diskutert i styret, men ikke sluttbehandlet, og endte med at tre styremedlemmer i NattoPharma ASA trakk seg fra sine respektive verv i selskapet den 22.august 2008, ettersom styret ikke kom til enighet om en løsning.
 
For å bidra til at det ikke skal være noe form for potensiell interessekonflikt, valgte Sundstø og Westbye å reversere aksjetransaksjonene den 2. september 2008. Fra dette tidspunkt av var de ikke lenger aksjonærer i MGP Diagnostics AS.
 
I DN's avisartikkel blir det opplyst at Dr. Leon Schurgers er ansatt i NattoPharma ASA. Vi ønsker å presisere at Dr. Schurgers er ansatt i VitaK og ikke har noen ansettelsesavtale med NattoPharma.
 
Kontaktpersoner:
 
Egil Greve
CEO
Tlf. 951 09565
 
Morten Sundstø
Styreleder
Tlf. 950 61860

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner