Styrets Årsrapport 2008 Nattopharma ASA

Årsregnskapet 2008
Omsetning, resultat og egenkapital
Selskapet oppnådde en omsetning i 2008 på NOK 19 millioner mot NOK 22,4 millioner i 2007. Sum driftskostnader for 2008 utgjorde NOK 41,6 millioner, som etter finanskostnader på NOK 2,0 millioner gir et negativt resultat før skatt på NOK 24,6 millioner og NOK 28,5 millioner etter tilbakeført skattekostnad på NOK 3,9 millioner- som er svakere enn forventet. Bruttomarginen for perioden var 56,3 %.
 
Selskapet har tidligere aktivert utsatt skattefordel. På bakgrunn av at selskapet og konsernet fremdeles viser negativt resultat i 2008 har selskapet konkludert med at kriteriene for balanseføring av utsatt skattefordel ikke lenger tilfredsstilles i hht IFRS. Per 31.12. 2007 utgjorde denne skattefordelen NOK 3,9 millioner, som i årsregnskapet per 31.12.2008 er tilbakeført.
 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er negativ med NOK 17 millioner kroner for 2008. Som følge av innbetalinger av egenkapital i løpet av året, samt positiv kontantbeholdning per 31.12.2007 utgjør kontanter og kontantekvivalenter 31.12.2008 NOK 10,3 millioner inkludert bundne midler med ca. NOK 0,9 millioner. Det er vedlagt oppstilling over endringer i egenkapitalen, som viser et akku­mulert underskudd frem til 31.12.2008 på NOK 40.1 millioner og som basert på egenkapital­innbetalinger på totalt NOK 35.4 millioner gir en negativ bokført egenkapital per 31.12.2008 på totalt NOK 5,6 millioner. Sum gjeld og egenkapital utgjør NOK 15,8 millioner pr. 31.12.2008.
 
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2008 for morselskapet og for konsernet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for forutsetningen om fortsatt drift for NattoPharma ASA og for konsernet ligger budsjett for 2009 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. På kort sikt er likviditetssituasjonen for selskapet og for konsernet anstrengt, med et foreløpig udekket løpende arbeidskapitalbehov i 2009 og et obligasjons­lån som forfaller til betaling i juli 2009. Basert på at selskapets egenkapital etter tilbakeføring av utsatt skattefordel pr. 31.12.2008 er negativ med NOK 5,6 millioner har selskapets styre og ledelse igangsatt tiltak for å imøtekomme allmennaksjelovens § 3-4, Krav om forsvarlig egenkapital og § 3-5, Handleplikt ved tap av egenkapital. Selskapet har fremforhandlet en refinansiering av obligasjonslånet med en løpetid på ytterligere 2 år fra 9. juli 2009 til 9. juli 2011. Betingelsene for forlengelsen av obligasjons­lånet er en rente på 10,4 % p.a. og at det avtales nye tegnings­retter basert på 11 aksjer pr. tegningsrett og med en strike kurs på NOK 4,5/aksje. For hver obligasjon, som er pålydende NOK 500 000 vil det bli utstedt totalt 10 101 tegningsretter. Selskapet gjennomfører samtidig en garantert emisjon ved utstedelse av 2 millioner aksjer, hver pålydende NOK 0,10 og til en tegningskurs NOK 3,5 per aksje, som vil utgjøre NOK 7 millioner i tilført ny kapital. Styret vil fremlegge forslaget om kapitalutvidelse og fornyelse av obligasjonslånet for godkjennelse på en ekstra­ordinær generalforsamling i mai 2009. Sammen med et forventet salg av selskapets egenbeholdning av obligasjonslånet på opptil NOK 3 millioner vil dette tilføre selskapet en arbeidskapital i størrelsesorden ca NOK 10 millioner brutto før kostnader. Styret ønsker å påpeke at det er en betingelse for fortsatt drift at den planlagte kapitalforhøyelsen samt refinansieringen av obligasjonslånet gjennomføres. Ettersom dette avhenger av godkjennelse på en ekstra­ordinær generalforsamling i mai 2009, er det er en risiko for at dette ikke faller på plass pr. dato for avleggelse av 2008 årsregnskap og årsberetning for morselskapet og for konsernet.
   
Fra årsskiftet 2008/2009 og frem til avleggelse av årsberetning og årsregnskap er det for øvrig ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som det ikke er redegjort for i årsberetningen. Utover det som fremgår av årsregnskapet er styret ikke kjent med forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling.
 
Disponering av årets underskudd
Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med noter, regnskap og kontantstrømoppstilling fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet.
 
Styret foreslår følgende anvendelse av selskapets underskudd:
 
Overført til opptjent egenkapital (akkumulert underskudd):
                                                               NOK (28 508 000)
Morselskapet har ingen fri egenkapital.

Om oss

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet virker forebyggende mot osteoporose og hjerte- og karsykdommer. Selskapet bygger konkurransefortrinn med klinisk forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk salgs- og markedssatsning. NattoPharma har enerett til å selge og markedsføre merkevaren MenaQ7® (Vitamin K2 /MK-7) globalt og tilbyr per i dag sine produkter som ingrediens i kosttilskudd, functional food og medical food.www.nattopharma.com

Abonner

Dokumenter og linker