Naturkraft bygger gasskraftverk på Kårstø

(Oslo, 24. juni 2005) Styret i Naturkraft AS har i dag besluttet å realisere byggingen av et gasskraftverk på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland. Statkraft AS og Norsk Hydro ASA er eiere av hver sin halvdel av Naturkraft. Gasskraftverket får den mest moderne teknologi som er tilgjengelig, og vil som det første gasskraftverket i sitt slag i Europa bli bygget med renseanlegg for NOx-utslipp. Gasskraftverket blir tilrettelagt for eventuell senere installasjon av teknologi for håndtering av CO2, dersom slik teknologi blir teknisk og økonomisk gjennomførbar. De samlede investeringer er anslått til vel 2 milliarder kroner.

- Dagens beslutning markerer starten på en helt ny dimensjon i bruken av de store gassressursene på sokkelen for å dekke det økende energibehovet i fastlands-Norge, sier administrerende direktør Ole Rønning i Naturkraft. Av alle kraftverk i Europa basert på fossile brennstoff, blir Kårstø-verket det som har lavest utslipp, sier Rønning. Gasskraftverket vil gi et betydelig bidrag til den norske elektrisitetsproduksjonen og den nordiske kraftbalansen. Det vil årlig levere inntil 3,5 terrawatt timer (TWh) strøm til nettet, tilsvarende om lag 3 prosent av Norges samlede elektrisitetsproduksjon eller strømforbruket til rundt 175.000 husstander. Ferdig høsten 2007 Etter at eierselskapene i september i fjor besluttet å forberede bygging av et gasskraftverk på Kårstø, har det vært innhentet anbud for prosjektet og gjennomført oppdateringer av de nødvendige utslippstillatelser i forhold til den konsesjonen som ble gitt i 1997. NVE og SFT har bekreftet de nødvendige tillatelser i forhold til de justeringer som har skjedd siden konsesjonstildelingen, som i all hovedsak gir teknologiske forbedringer og lavere enhetsutslipp enn tidligere. Renseanlegget for NOx vil redusere utslippet med over 80 prosent. Naturkraft er i forhandlinger med aktuelle hovedleverandører og kontrakt forventes å bli tildelt med det første. Naturkraft har så langt investert ca 200 millioner kroner i infrastruktur på Kårstø. Mye av grunnarbeidet er derfor gjort. Høsten 2005 vil gå med til ytterligere forberedelser og tilrettelegging før de større komponentene skal monteres utover i 2006. Gasskraftverket vil starte elektrisitetsproduksjon høsten 2007. Fakta  Kårstøverket vil få en ytelse på ca 420 MW med en årlig produksjonskapasitet på opp mot 3,5 TWh.  Som det første i sitt slag og størrelse vil det bli bygget med renseanlegg for NOx og vil derfor bli det reneste i Europa.  Ved full produksjon vil gasskraftverket ha et forbruk på om lag 600 millioner kubikkmeter naturgass, tilsvarende en halv prosent av den årlige norske gasseksporten.  Det vil årlig levere inntil 3,5 terrawatt timer (TWh) strøm til nettet, tilsvarende om lag 3 prosent av Norges samlede elektrisitetsproduksjon.  Kraftverket vil ved full produksjon slippe ut ca 1,2 millioner tonn CO2 og er omfattet av kvoteloven.  Den norske andelen av investeringene forventes å bli på over 30 %. I byggeperioden vil det være opp mot 500 personer engasjert i prosjektet. Når kraftverket kommer i normal drift vil bemanningen ligge på 25 – 30.

Om oss

Naturkraft ble etablert i August 1994 og er i dag eiet av StatoilHydro og Statkraft med 50 % hver. Naturkrafts forretningside er å foredle norsk gass til elektrisitet. Selskapet har de siste årene konsentrert seg om å realisere Norges første kommersielle gasskraftverk på Kårstø. Konsesjon ble gitt av Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) 30 oktober 1996 og ble endelig stadfestet av Olje- og Energidepartementet 5 juni 1997. Konsesjonene ble i februar 2002 søkt forlenget med 3 år. Bondevik 2 regjeringen innvilget disse slik at konsesjonene nå forutsetter idriftsettelse innen utgangen av oktober 2007. Grunnet teknologiutvikling på gassturbiner ble det også søkt om å få økt innstalert effekt. De opprinnelige konsesjonene var basert på en ytelse på 350 MW. Konsesjonen som når foreligger gir mulighet for en total ytelse på 430 MW og en årlig produksjon på ca 3,5 TWh. Utslippstillatelse for de to gasskraftverkene ble gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) 21 januar 1999 og stadfestet av Miljøverndepartementet 22 juni samme år. Disse ble påklaget men, endelig bekreftet i statsråd 6. juli 2001. Se begrunnelse fra MD: Kongelig ResolusjonFor å gi rom for økt ytelse er også utslippstillatelsen tilpasset dette. Gasskraftverket på Kårstø blir det reneste av sitt slag i Europa. Dette bl.a forde det vil bli bygget med eget renseanlegg for NOx. Det er forventet at utslippet av NOX vil være på nærmere 2 ppm, noe som er ekstremt lavt. Utslippstillatelsen er tilpasset denne nye teknologien.

Dokumenter og linker