NCC Construction foretar omfattende rydding

NCC Construction AS har satt i gang en omfattende intern prosess for å sikre at hele bedriften til enhver tid kjenner og følger interne og eksterne rutiner og regler. Selskapet har også engasjert Det Norske Veritas (DNV) til å gjennomgå kvalitets- og kontrollrutiner og revidere prosjekter.

Disse og en rekke andre forbedringstiltak gjennomføres etter at deler av Biohuset på Hamar raste sammen i februar i år under byggearbeidet. NCC gjør rede for saken i et brev til Statens Byggetekniske Etat (BE), etter at etaten i mars varslet om tilbaketrekking av den sentrale godkjenningen.

- NCC har vært en sentral medspiller og initiativtaker i bransjens og myndighetenes arbeid med å utvikle en seriøs byggebransje. Hamar-ulykken viser at vi ikke har lykkes. Vi kan ikke leve med at de kundene og det samfunnet vi betjener ikke får den kvaliteten vi har lovet. Og vi kan ikke leve med at vi ikke følger det regelverket vi har forpliktet oss på, sier adm. dir. Sven Chr Ulvatne.

Han understreker at de reaksjoner bedriften selv har kommet med og styrken i de tiltakene som er satt i verk bør vise med all tydelighet at NCC ønsker å være en foregangsbedrift i bygg- og anleggsbransjen også i fremtiden.

- Vi har de siste ukene også gått grundig gjennom en del andre enkelthendelser, med nokså sammensatte problemstillinger. Regler er til for å holdes, fordi de danner samfunnets og arbeidslivets verktøy. Verken nå eller senere vil vi lete etter syndebukker, men det vil heretter få konsekvenser både for medarbeidere og underentreprenører dersom regler og rutiner ikke følges, sier Ulvatne.

NCC Construction har utarbeidet en omfattende tiltaksplan for forbedringer, og det er satt inn store ressurser i dette arbeidet. Gjennomføringen av denne planen har høyeste prioritet i organisasjonen. Ledelsen og alle distriktssjefer møtes i dag i Oslo for å gjennomgå planen og bli kjent med de krav som stilles til hele virksomheten.

Tiltakene skal sikre en raskest mulig forbedring av systemene, med særlig vekt på de forhold som BE har funnet mangelfulle. Kvalitetssikringen vil bli styrket både med personell og arbeidsmetoder. Dette skal ikke primært være kortsiktige forbedringer, men utgjøre et dynamisk system som skal fungere på en objektiv og uavhengig måte for fremtiden. NCC legger opp til å melde tilbake til BE innen konkrete tidsfrister etter hvert som tiltakene gjennomføres.

- NCC ser svært alvorlig på Biohus-saken på Hamar, og vi erkjenner at det er avdekket forhold som kvalifiserer til en reaksjon. Styringssystemet har ikke fungert på en tilfredsstillende måte, slik både vi selv og bygningsmyndighetene venter. La meg understreke at ulykken ikke skyldes svikt i selve systemet, men oppfølgingen av det. Vi håper at det vi nå gjennomfører er tilstrekkelig til at BE ikke trekker tilbake den sentrale godkjenningen., sier Sven Chr. Ulvatne.

NCC Construction ber om at BE unnlater å trekke tilbake den sentrale godkjenningen og i stedet gir en formell advarsel med nærmere definerte vilkår og tidsfrister for oppfølging, eller gjennomfører begrensede eller alternative reaksjonsformer.

Brevet fra NCC Construction til BE er lagt ut på www.ncc.no sammen med pressemeldingen introduksjon til pressemøte i Oslo i dag og en avdeling med spørsmål og svar.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner