Finansiering DiaGenic - Rettet emisjon gjennomført

Oslo, 26. november 2009: DiaGenic ASA ("DiaGenic" eller "Selskapet" - OSE: DIAG), Det vises til børsmelding datert 25. november 2009 vedrørende planlagt kapitalforhøyelse i Selskapet (den ”Rettede Emisjonen”). Bookbuilding-prosessen er nå avsluttet, og den Rettede Emisjonen ble overtegnet. Selskapet er tilfreds med å kunne meddele at det er vedtatt å utstede 12,5 millioner aksjer. Tegningskursen i den Rettede Emisjonen er fastsatt til NOK 2,75 per aksje, og brutto emisjonsproveny vil således være NOK 34,4 millioner. I tillegg til den Rettede Emisjonen foreslår styret av hensyn til likebehandling av aksjonærene at det gjennomføres en Reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjonen"). Videre foreslår styret at det utstedes Warrants (frittstående tegningsretter) til tegnere av aksjer både i den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen. Samlet brutto proveny under forutsetning av fulltegning også av Reparasjonsemisjonen og innløsning av alle Warrants utgjør NOK 96 millioner. Den Rettede Emisjonen tilsvarer ca 23 % av utestående aksjer i selskapet. Ved registrering av kapitalforhøyelsen vil totalt antall aksjer i DiaGenic øke fra 54 236 520 til 66 736 520 aksjer, hver med pålydende på NOK 0,05 per aksje. Aksjekapitalen vil ved registrering av kapitalforhøyelsen øke fra NOK 2 711 826 til NOK 3 336 826. Argo Securities AS og Orion Securities AS har vært tilretteleggere for den Rettede Emisjonen. Hensikten med den Rettede Emisjonen er å finansiere driftskostnader og å styrke selskapets arbeidskapital. Prioriterte oppgaver vil være salg og markedsføring i Europa, etablere markedsadgang i USA, samt utvikling av biomarkører som forretningsområde. Aksjer som er tegnet i den Rettede Emisjonen forventes levert til tegnernes VPS-kontoer rundt 8. desember 2009, forutsatt at nødvendig noteringsprospekt innen denne datoen er godkjent av Oslo Børs og offentliggjort i henhold til verdipapirhandelloven § 7-19. Av hensyn til likebehandling av aksjonærene har styret i DiaGenic besluttet å foreslå en etterfølgende reparasjonsemisjon på opptil 3,5 millioner aksjer til NOK 2,75 per aksje rettet mot Selskapets aksjonærer per 25. november 2009 som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. Aksjene i DiaGenic handles uten retten til å delta i den etterfølgende Reparasjonsemisjonen fra og med i dag den 26. november 2009 (ex-dato). For Reparasjonsemisjonen vil det bli foreslått å utstede omsettelige tegningsretter som søkes børsnotert. Styret i DiaGenic har besluttet å foreslå utstedelse av frittstående tegningsretter til tegnere av aksjer i både den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen. For hver aksje tegnet vil det foreslås tildelt én Warrant (frittstående tegningsrett) med varighet til og med 31. august 2010 og innløsningskurs NOK 3,25. De frittstående tegningsrettene vil være omsettelige, men vil ikke foreslås børsnotert. Disse kan innløses tre ganger i løpet av perioden; siste arbeidsdag i februar og mai 2010, i tillegg til 31. august 2010. Eventuelle ubenyttede Warrants vil bortfalle etter 31. august 2010. Styret vil innkalle til generalforsamling den 18. desember 2009 med forslag om å vedta Reparasjonsemisjonen og utstedelse av de frittstående tegningsrettene. Den etterfølgende Reparasjonsemisjonen er forventet gjennomført i januar 2010 forutsatt nødvendige vedtak i generalforsamlingen. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Håkon Sæterøy (styreleder), telefon +47 92 69 51 75

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner