INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 18. desember 2009 kl. 10:00 Sted: Grenseveien 92, Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Håkon Sæterøy, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (reparasjonsemisjon) 5. Utstedelse av frittstående tegningsretter (warrants) 6. Vedtektsendring om frist for å innkalle til generalforsamling 7. Vedtektsendring om distribusjon av årsrapport og andre dokumenter til generalforsamlingen 8. Endring av tegningskurs for tidligere utstedte frittstående tegningsretter Fullstendig innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen følger vedlagt. Nærmere orientering om tegningsretter for reparasjonsemisjonen (sak 4): Selskapet vedtok 25. november 2009 en rettet emisjon. Av hensyn til likebehandling av Selskapets aksjeeiere foreslår styret at aksjeeiere per 25. november 2009 som ikke deltok i den rettede emisjonen vil motta én tegningsrett for hver 11,72 aksje. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rettighetshaveren rett til å tegne én ny aksje på samme vilkår som i den rettede emisjonen, og utstedte tegningsretter skal søkes notert på Oslo Børs. Samtlige aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta personlig på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt innkallingen. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til ruben.ekbraten@diagenic.com, telefaks +47 23 24 89 59 eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt innkallingen. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av Selskapet innen 17. desember 2009. Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com. For ytterligere informasjon vennligst kontakt Håkon Sæterøy, styreleder, telefon +47 92 69 51 75

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker