Innkalling til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

 

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid:      23. mai 2011 kl. 10:00

Sted:    Grenseveien 92, Oslo

Til behandling på generalforsamlingen foreligger:

 1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010, herunder disponering av årets resultat
 5. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
 6. Fastsettelse av revisors honorar.
 7. Valg av nytt styre
 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
 9. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen
 10. Valg av medlemmer til valgkomitéen
 11. Aksjespleis
 12. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nytegning av aksjer
 13. Forslag til ny incentivordning
 14. Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling

Til sak 7:

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Henrik Lund som styreleder og gjenvalg av styremedlemmene Ingrid Wiik og Gustav Ingemar Kihlström. Som nye styremedlemmer foreslås Ulrica Slåne og Tom Pike. 

Kort presentasjon av foreslåtte nye medlemmer til styret:

Ulrica Slåne er leder av “life science” investeringene til AP3, Sveriges tredje pensjonsfond.  Hun sitter også i styret i børsnoterte Karolinska Development, som er basert i Stockholm. Slåne har en bachelor grad i Finans og Forretningsstyring fra Handelshøyskolen i Stockholm samt at hun har studert fysiologi og farmakologi ved Karolinska Institutet. Før hennes posisjon som fondsforvalter har Slåne mer enn ti års erfaring som finansanalytiker innen ”life science” sektoren fra flere investeringsbanker.

Tom Pike er aktivt involvert i en rekke life science selskaper og organisasjoner i sin kapasitet som konsulent og/eller styremedlem. Tidligere erfaringer spenner fra styreleder og administrerende direktør i Clavis Pharma ASA, et børsnotert selskap som utvikler kreftmedisin, til partner i venture selskapet NeoMed Management samt mer enn 18 års erfaring som administrerende direktør, salgs- og markedsdirektør og  business alliance manager og andre posisjoner i Hoffmann-La Roche i Sveits og Norge. Han har vært styremedlem i Legemiddelindustrien (tidligere styreleder) i seks år. Pike er norsk og britisk statsborger og er utdannet farmasøyt. 

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer, med eller uten stemmeinstruks, ved å benytte fullmaktsskjema som er vedlagt innkallingen. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71. Det kan også utføres elektronisk innsendelse av fullmakt via ”Investortjenester”, en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig.  Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakten må være mottatt hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 19. mai 2011 kl 16.00.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er innarbeidet i årsrapporten som er meddelt Oslo Børs i børsmelding den 28. april. Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com

Oslo, 2. mai 2011

For styret i DiaGenic ASA

Henrik Lund, Styrets leder

Telefon: +47 909 71 219

e-mail: henrik.lund@diagenic.com

 

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: +47 95939918

e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker