Innkalling til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid:      26. juni 2012 kl. 13:00

Sted:    Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

 1. Åpning av møtet ved fungerende styreleder Ingrid Wiik, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2011, samt behandling av Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2011
 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
 6. Godtgjørelse til revisor
 7. Valg av styremedlemmer
 8. Godtgjørelse til styremedlemmer
 9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 11. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nytegning av aksjer

Til sak 4:

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er innarbeidet i årsrapporten som er meddelt Oslo Børs i børsmelding den 30. mars 2012.

Til sak 7:

Valgkomiteens forslag vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes.

I henhold til Selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema som følger vedlagt. Påmeldingsskjemaet kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71. Påmelding kan også skje på DiaGenics hjemmeside www.diagenic.com eller via ”Investortjenester”, en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved påmelding via ”Investortjenester” og i tillegg pinkode via DiaGenics hjemmeside. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice innen 22. juni 2012 kl. 13.00.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til fungerende styreleder Ingrid Wiik eller andre til å stemme for deres aksjer, med eller uten stemmeinstruks, ved å benytte fullmaktsskjema som er vedlagt. Fungerende styreleder Ingrid Wiik vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71 eller fremlegges senest på generalforsamlingen. Det kan også utføres elektronisk innsendelse av fullmakt via ”Investortjenester”. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til DNB Bank Verdipapirservice må være mottatt innen 22. juni 2012 kl. 13.00.

Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com

Oslo, 5. juni 2012

For styret i DiaGenic ASA

Ingrid Wiik

Fungerende styreleder

Telefon: +47 900 51 433

E-post: ingrid@iwiik.com

 

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.