eFaktura for bedriftsmarkedet – Bankene har løsningen

Bankenes samarbeid om formidling av elektroniske fakturaer (eFaktura B2B), gjør det mulig for bedriftene å sende elektronisk fakturaer til andre bedrifter uavhengig av bankforbindelse og systemleverandør. Dette er en ”alle-til-alle” løsning som bare bankene tilbyr.

Alle norske bedrifter har en bankforbindelse. Dette er nøkkelen til suksess for eFaktura i bedriftsmarkedet. For gjennom bankene får bedriftene tilgang til en løsning som ikke er avhengig av den enkelte bank eller systemleverandør.

- Et av flere formater i bankløsningen er e2B og det er også dette formatet bankene har basert sin norske utvekslingsløsning på. Bankenes bruk av formatet forvaltes av Bankenes Standardiseringskontor som sikrer konsistent bruk og at tilstrekkelig informasjon kommer både avsender og mottaker til nytte, sier leder for Fakturaløsninger i BBS, Marianne Arveng.

Bankene har tradisjon for å samarbeide om felles infrastruktur. Andre tjenester er AvtaleGiro, BankID, eFaktura for privatpersoner, og ulike kortløsninger.

En samlet banknæring står bak løsningen selv om de enkelte banker har valgt forskjellige løsningsleverandører. Dette samarbeidet gjør det derfor mulig å tilby løsningen i hele markedet og ikke bare deler som enkelte andre aktører er i stand til. Disse løsningene betinger ofte at både kunde og avsender må benytte samme løsningsleverandør, og disse løsningsleverandører må utveksle filer seg imellom.

- Det som er viktig å merke seg i debatten er at disse aktørene ikke kan tilby en fullverdig ”alle til alle løsning”, sier Lise Andersen i SpareBank 1 Gruppen. – I forhold til utveksling innen det ikke finansielle nettverket, er så vidt oss bekjent, verken teknisk løsning mellom alle partene eller de forretningsmessige avtalene på plass, fortsetter Andersen.

Utveksling mellom de ulike bankene er klare. Løsningen ble produksjonssatt høsten 2008, og de første bankene er i gang. Enkelte bedrifter utveksler allerede fakturaer på tvers av banker i dag.

- Banknettverket har en forretningsmodell som har til hensikt å oppnå effektive løsninger, kostnadsbesparelser både for avsender og mottaker, sier Torhild Årekol i DnB NOR.

Som en del av banksamarbeidet jobbes det med å få etablert et partnerprogram som skal ivaretar samarbeidet og tilrettelegging for bruk av de filformatene bankene tilbyr. En rekke leverandører av ERP- og økonomisystemer kan levere standard moduler med eFaktura B2B. Banknettverket ønsker ikke å ekskludere aktører som kan tilby eFaktura til bedriftsmarkedet, men ønsker å forvalte samarbeidet på en slik måte at bedriftskundene ikke påføres unødvendige kostnader.

Tilsvarende modell benyttes for andre tjenester og har vært en medvirkende årsak til blant annet suksessen med AvtaleGiro og eFaktura for privatpersoner.

Rekordvekst i privatmarkedet - Norge i verdenstoppen
Nordmenn er ivrige på å ta i bruk nye og mer effektive betalingsløsninger. eFaktura B2C er et godt bevis på dette. Tjenesten hadde en økning på 4,7 millioner formidlede fakturaer i 2008. Målt i antall avtaler er dette den største veksten noensinne.

Tilfredsheten er meget høy, kunnskapen til tjenesten har økt, og folks usikkerhet med hensyn til å bytte ut papiret er dalende. Ved årsskiftet brukte hele 36 prosent av alle de private nettbankbrukerne tjenesten. Norge er på verdenstoppen innenfor eFaktura B2C og denne erfaringen og kompetansen er helt essensiell for å oppnå suksess også i bedrift til bedrift markedet.

Om oss

BBS er en IT-basert kunnskapsbedrift og en ledende tilbyder av elektroniske ID-, betalings- og informasjonsløsninger. BBS hadde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, og håndterte 1,4 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 63 036 milliarder norske kroner. Konsernet har i dag nærmere 780 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i Oslo. Siden etableringen i 1972 har BBS oppnådd en sentral rolle som driftsted for bankenes felles operasjonelle betalingsinfrastruktur i Norge, i dag skilt ut som eget selskap i BBS Infrastruktur AS. Løsningene BBS og bankene har utviklet har ført til at Norge ligger i verdensklasse når det gjelder betaling med kort, elektronisk fakturering og ID-løsninger. Tradisjonelt har BBS konsentrert seg om det norske markedet. I dag har mange av de viktigste kundene rettet sin virksomhet utenfor Norges grenser. Som et direkte resultat av dette, ser BBS nå Norden som sitt hjemmemarked og mange av våre løsninger kan benyttes på tvers av landegrensene. Vårt langsiktige mål er å ta en ledende rolle i Nord-Europa på alle områder der BBS har en sterk posisjon i Norge i dag. Banker og finansielle institusjoner er fremdeles de viktigste kundegruppene, men kompetansen og erfaringen som BBS har opparbeidet gjennom effektivitetsforbedringsprosesser nyttegjøres også ovenfor kunder i andre bransjer og markeder innen offentlig og privat sektor.

Abonner

Dokumenter og linker