Avgiftshopp på fritidsbåter er dramatisk for båtlivet - se link til egen kalkulator

(Oslo, 16. oktober 2006) Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å innføre en avgift på kr 3,68 i avgift per liter diesel på fritidsbåter. NORBOAT, Norges Båtbransjeforbund, tror en gjennomføring av forslaget vil få betydelige og utilsiktede konsekvenser både for båtlivet som ferieform, for båtturismen og for de som i kyst-Norge er avhengige av fritidsbåten til mer enn rekreasjon.

- Regjeringens forslag er verken god miljøpolitikk, god distriktspoliti
kk eller fornuftig avgiftspolitikk, sier adm. dir. i NORBOAT, Erlend Prytz.


De totale miljøskadelige utslippene fra fritidsbåter er marginale sammenlignet med utslipp fra for eksempel biler, dessuten er støy og utslipp fra nye motorer redusert betraktelig de senere årene som følge av nye, strenge EU-krav.


Forslaget vil kunne få betydelige økonomiske konsekvenser for de båteierne som berøres. En familie med en 30 fots dieseldrevet båt som primært benyttes til ferie og fritidsformål vil kunne få en ekstraregning på i størrelsesorden 10.000 kroner pr. år i økte dieselutgifter, viser beregninger NORBOAT har foretatt. For en familie som bor langs kysten, og som benytter båten hele året til fiske og nødvendig transport, kan avgiftshoppet komme opp i 20.000 - 30.000 kroner ekstra pr. år.


- En slik utgiftsøkning vil definitivt få konsekvenser for båtlivet
slik vi kjenner det i dag og jeg synes det er trist, sier Prytz


Familier som har valgt motorbåt som ferieform, og som har basert seg på diesel nettopp fordi dette har vært et godt økonomisk alternativ til bensin, kan nå se seg nødt til å vurdere andre ferie- og fritidsformer, uten at dette nødvendigvis medfører en mer miljøvennlig atferd.

Verst vil avgiftshoppet ramme de lokalsamfunnene rundt om i landet som har basert seg på båt og båtturisme. Folk som bor i utkantstrøk, og som er avhengige av fritidsbåt som transportmiddel, vil bli pålagt betydelige ekstrautgifter.


- Regjeringens avgiftsforslag fremstår som lite gjennomtenkt, og NORBOA
T etterlyser en grundig vurdering av konsekvensene. Dersom forslaget gjennomføres, vil det få dramatiske følger for det norske båtlivet, og vi vil arbeide aktivt for at Regjeringen skal revurdere forslaget, avslutter Prytz.


På denne siden kan båtbrukerne selv regne ut hva den foreslåtte avgiftsøkningen vil koste: http://www.norboat.no/index.php?page_id=65&article_id=824 <http://www.norboat.no/index.php?page_id=65&article_id=824>For ytterligere informasjon se www.norboat.no <http://www.norboat.no/> eller ta kontakt med

Erlend Prytz, adm.dir i NORBOAT mob. 90 19 04 40