Ordinær generalforsamling 2002 i Nordea

Ordinær generalforsamling 2002 i Nordea På dagens ordinære generalforsamling i Nordea AB (publ) ble årsresultatet for 2001 godkjent. Generalforsamlingen vedtok et utbytte på 0,23 euro per aksje og at registreringsdagen skal være 29. april 2002. Retten til utbytte for innehavere av aksjer registrert i Værdipapircentralen i Danmark skal tilfalle de aksjonærene som er registrert som eiere i Værdipapircentralen i Danmark per 30. april 2002. Utbetalingene ventes å finne sted 7. mai 2002. Styret og administrerende direktør ble fritatt for ansvar for 2001. Maija Torkko, født 1946, ble valgt som nytt styremedlem for en periode på to år. Hun er Senior Vice President og Corporate Controller i Nokia Abp samt styremedlem i International Accounting Standards Board (IASB). Kjell Aamot, Hans Dalborg, Bernt Magnusson og Jørgen Høeg Pedersen ble gjenvalgt til styret for en periode på to år. Vesa Vainio frasa seg gjenvalg. Styret har dermed følgende sammensetning: Kjell Aamot, Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen, Timo Peltola og Maija Torkko. Representanter for de ansatte er Bertel Finskas, Liv Haug og Lene Haulrik med Kaija Roukala-Hyvärinen som varakvinne. På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Hans Dalborg valgt til styreformann. Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt frem til neste ordinære generalforsamling til kjøp av et antall egne aksjer inntil antall egne aksjer utgjør maksimum en tiendedel av totalt antall aksjer i selskapet. Kjøpet skal skje på børs eller ved kjøpstilbud til selskapets aksjonærer. Kjøp på børs skal kun skje til en pris som ligger innenfor intervallet mellom høyeste kjøps- og laveste salgskurs. Kjøp av aksjer gjennom kjøpstilbud til samtlige aksjonærer skal skje til en maksimumspris tilsvarende kursen på tilbudstidspunktet med tillegg av maksimum 30 prosent. Ifølge fullmakt fra generalforsamlingen i 2001 gjenkjøpte Nordea AB (publ) 17.000.000 egne aksjer i april 2001. I tillegg vedtok generalforsamlingen å autorisere styret for en maksimumsperiode frem til neste ordinære generalforsamling til å avgjøre overføringen av selskapets egne aksjer på børsene hvor aksjene er notert, eller på annen måte, inntil det antall egne aksjer som selskapet skal holde til enhver tid. Overføring på børs kan bare skje innenfor det registrerte intervallet mellom høyeste kjøps- og laveste salgskurs. Overføring som ikke skjer via børs skal kunne skje uten hensyn til aksjonærenes fortrinnsrett. Det ble også vedtatt visse endringer i selskapets vedtekter som hovedsakelig vedrører bestemmelsen om selskapets engelske navn (parallellfirma). Styrets forslag til endring av selskapsvedtektene når det gjelder retten til å delta på generalforsamlingen fra Helsinki og København ble trukket tilbake av styret. For mer informasjon: Erik Evrén, leder av Group Media Relations, tlf. +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01750/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker