Rapport for 1. kvartal 2014

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- I begynnelsen av 2014 økte aktiviteten innen rådgivning til bedriftskunder om finansielle løsninger og kapital-markedstransaksjoner, og aktiviteten på spareområdet er fortsatt sterk. Det ga en forbedring i netto gebyr- og provisjonsinntekter på 13 %. Etterspørselen etter lån er fortsatt lav, i likhet med rentenivået, og de samlede inntektene var stort sett uendret sammenlignet med i første kvartal 2013, men steg 3 % i lokale valutaer. Driftsresultatet økte med 6 % takket være høyere effektivitet og bedre kredittkvalitet, og kostnader i prosent av inntekter gikk ned til 49 % (51 %). Ren kjernekapitaldekning etter full implementering av nye kapitaldekningsregler i henhold til Basel 3 bedret seg med 70 basispunkter til 14,6 %.

I den nåværende situasjonen med lav vekst fortsetter vi kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene og utnytter forretningsmulighetene kundene våre gir oss.

Første kvartal 2014 mot første kvartal 2013 (første kvartal 2014 mot fjerde kvartal 2013)[1]:

  • Samlede driftsinntekter uendret, +3 % i lokal valuta (+1 %, i lokal valuta +2 %)
  • Driftsresultat +6 %, i lokal valuta +10 % (+10 %, i lokal valuta +11%)
  • Ren kjernekapitaldekning etter full implementering av nye kapitaldekningsregler i henhold til Basel 3 opp til 14,6 % fra 12,1 %[1] (opp fra 13,9%[1])
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %, fra 51 % (ned fra 52 %)
  • Tap i forhold til utlån på 18 basispunkter, ned fra 23 basispunkter (ned fra 21 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,4 %, opp fra 11,1 % (opp fra 10,5 %)
Nøkkeltall, videreført
virksomhet[2], EURm

1.kv.2014

4.kv.2013

Endr.%

1.kv.2013

Endr.%
Endr.%
1.kv./4.kv.
Lokal valuta
1.kv./1.kv.
Netto renteinntekter 1 362 1 390 -2 1 358 0 -1 5
Sum driftsinntekter 2 501 2 469 1 2 506 0 2 3
Resultat før tap på utlån 1 264 1 186 7 1 239 2 8 5
Netto tap på utlån -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Tap i forh. til utlån, årsbasis, bp 18 21   23      
Driftsresultat 1 106 1 006 10 1 041 6 11 10
Risikojustert resultat 880 821 7 854 3 7 6
Resultat per aksje, utvannet
(videreført virk.), EUR
0,21 0,19   0,19      
Resultat per aksje, utvannet
(samlet virk.), EUR
0,21 0,19   0,20      
Avkastning på egenkapitalen, % 11,4 10,5   11,1      

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,35 og SEK 8,86.
[1]Tidligere estimerte forholdstall.
[2]Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter avtalen om salg av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner