Rapport for 3. kvartal 2014

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Tilstrømmingen av nye kunder fortsatte i tredje kvartal, og kundene overlot også mer av sparemidlene sine til oss. Dermed nådde vi milepælen på EUR 250 milliarder i midler til forvaltning. Til tross for fortsatt makro-økonomisk motvind holder inntektene seg på et jevnt nivå, og vi er i rute når det gjelder å nå kostnadsmålene våre. Kredittkvaliteten blir stadig bedre, og tap på utlån er nå under 10-års gjennomsnittet.

Det ble nok en gang bekreftet at Nordea er en av verdens sikreste banker da vi utstedte to Additional Tier 1-instrumenter til en verdi av USD 1,5 milliarder med laveste kupongrente blant tilsvarende instrumenter i USD-markedet. Dette styrket kjernekapitaldekningen med 75 basispunkter, og vår kapitaldekning er nå over 20 %.

Vi utvikler kontinuerlig tjenestene våre for å tilpasse dem til endringene i kundeatferden. Vi ønsker å tilby enklere løsninger som i enda større grad kan tilpasses kundens behov, og derfor forenkler vi nå prosessene våre. Neste skritt er nye kjernesystemer og betalingsplattformer, som vil øke våre gjennomsnittlige IT-investeringer med 30–35 % i året de neste 4–5 årene. Vi kommer til å bytte ut noen av dagens IT-systemer, og det vil medføre en verdifallskostnad på EUR 344 millioner.

Ni første måneder i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013 (3. vs. 2. kvartal 2014)¹:

  • Samlede driftsinntekter -1 %¹, i lokal valuta +2 %¹ (-3 %¹)
  • Samlede kostnader -4 %¹, i lokal valuta -1 %¹ (-2 %¹, i lokal valuta -1 %¹)
  • Driftsresultat +7 %¹, i lokal valuta +9 %¹ (-3 %¹)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,6 %, opp fra 13,4 %² (opp til 15,6 % fra 15,2 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %¹ fra 51 % (uendret på 49 %¹)
  • Tap i forhold til utlån på 15 basispunkter, ned fra 21 basispunkter (ned til 12 bp fra 16 bp)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,5 %¹, opp fra 11,2 % (ned til 11,2 %¹ fra 12,0 %)
Nøkkeltall, videreført virksomhet³, EURm 3.kv. 2014 2.kv. 2014 endr.
%
3.kv. 2013 endr.
%
lokal
valuta
9 mnd. 2014 9 mnd. 2013 endr.
%
Lokal valuta
Netto renteinntekter 1 396 1 368 2 1 386 1 2 4 126 4 135 0 3
Sum driftsinntekter¹ 2 377 2 456 -3 2 426 -2 0 7 334 7 422 -1 2
Sum driftsinntekter 2 754 2 456 12 2 426 14 16 7 711 7 422 4 7
Resultat før tap på utlån 1 238 1 070 16 1 192 4 5 3 572 3 665 -3 0
Netto tap på utlån -112 -135 -17 -171 -35 -32 -405 -555 -27 -24
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 12 16   20     15 22    
Driftsresultat¹ 1 093 1 125 -3 1 021 7 8 3 324 3 110 7 9
Driftsresultat 1 126 935 20 1 021 10 12 3 167 3 110 2 4
Res. pr aksje, utv. (sml. virk.), EUR 0,23 0,17   0,19     0,61 0,58    
Res. pr aksje, utv. (grunnlag for utbet. av utbytte[4], sml. virk.), EUR 0,30 0,17   0,19     0,68 0,58    
Avkastning på egenkapitalen¹, % 11,2 12,0   10,8     11,5 11,2    
Avkastning på egenkapitalen, % 12,8 10,0   10,8     11,4 11,2    

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,28 og SEK 9,04.
Nettoeffekten av valutasvingninger mellom 3. kv. 2014 og 2. kv. 2014 var ubetydelig.
¹) Eks. engangsposter i resultatregnskapet for 3. kv. 2014 på EUR +34m netto før skatt og omstruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.
²) Tidligere estimert ren kjernekapitaldekning i henhold til Basel III.
³) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

4) Resultat per aksje, utvannet, grunnlag for utbytte, basis for utbetaling av utbytte, er eksklusive verdifall på varige driftsmidler i 3. kv. 2014.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804        
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør Norge, +47 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Tags:

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner