Resultat- og volumvekst

Rapport 2. kvartal 2001 Resultat- og volumvekst · Driftsresultatet opp 22 % sammenlignet med første kvartal, til EUR 677 millioner. EUR 1 232 millioner akkumulert for første halvår. · Stabil vekst i driftsresultat eksklusive investeringsinntekter, opp 6 % fra første kvartal til EUR 604 millioner. Opp 20 % sammenlignet med første halvår i fjor. · Netto renteinntekter fortsetter å vise stabil fremgang. · Økte gebyr- og provisjonsinntekter i andre kvartal. · Netto tap på utlån 0,18 % (0,14% i første kvartal) annualisert. · Resultat per aksje EUR 0,16, opp fra EUR 0,13 i første kvartal. · Innskudd økte med 5 % og utlån med 3 % i andre kvartal. · Combined ratio 100 % i andre kvartal, en forbedring på 6 prosentpoeng fra første kvartal. Strategisk fremgang · Kjøpet av svenske Postgirot styrker markedsposisjonen. · Nettbank best noen sinne i antall pålogginger (18,4 millioner) og betalinger (21,0 millioner), en økning på henholdsvis 40 % og 46 % siden andre kvartal 2000. · Rating - Flere oppgraderinger. · Alle banker i konsernet vil benytte varemerket Nordea fra desember. · "Nordea viser sterk økonomisk vekst til tross for et ustabilt marked. I en meget konkurranseutsatt situasjon har vi klart å integrere alle forretningsenheter uten å miste kundefokus eller tempo. Fremover tror vi at resultatet eksklusive investeringsaktiviteter vil være på linje med de foregående to kvartalene, sier Thorleif Krarup, Nordeas konsernsjef." (HIDDEN) DO NOT DELETE Operativt resultatregnskap Kv. 2 Kv. 1 Endring Jan- Jan- Endring Hele EUR millioner 2001 2001 % jun jun % 2000 2001 20001 ,2 Netto renteinntekter 885 872 1 1 1 348 30 2 757 838 Gebyr- og 370 361 2 731 766 -5 1 provisjonsinntekter 454 Handel 128 156 -18 284 213 33 415 Inntekter, forsikring 185 134 38 319 220 45 451 Andre 52 36 44 88 63 40 134 Inntekter 1 620 1 559 4 3 2 610 22 5 179 292 Personalkostnader -556 -541 3 -1 -897 22 -1 097 829 Andre kostnader -421 -414 2 -835 -731 14 -1 491 Kostnader -977 -955 2 -1 -1 19 -3 932 628 320 Resultat før utlånstap 643 604 6 1 982 27 1 247 972 Tap på utlån og -59 -45 31 -104 -37 181 -79 garantier Andel resultat konsernselskaper og tilknyttede selskaper 20 11 82 31 32 -3 62 Driftsresultat 604 570 6 1 977 20 1 eksklusive 174 955 investeringer Treasury 25 68 - 93 203 - 267 Livsforsikring 19 -17 - 2 48 - 61 Skadeforsikring 11 -32 - -21 53 - 81 Andre 55 3 2 - 57 127 - 164 Investeringsresultat 110 21 - 131 431 - 573 Avskrivning på -37 -36 3 -73 -49 49 -93 goodwill Driftsresultat 677 555 22 1 1 359 -9 2 232 435 Tap ved salg av - - - - -40 - -40 eiendommer Tilbakebetaling av - - - - 17 - 32 overskudd i pensjonsfond Skatt -193 -157 23 -350 -360 -3 -691 Minoritetsinteresser -1 -1 0 -2 -2 0 -3 Nettoresultat 483 397 22 880 974 -10 1 733 1 Inkludert Unidanmark 1. kv. pro forma. 2 Resultat 1. kv. - 4. kv. 2000 uten Christiania Bank og Kreditkasse (CBK). 3 Av dette er endelig oppgjør Aleksia EUR 5 millioner. Nøkkeltall1 Resultat per aksje, 0,16 0,13 0,29 0,33 EUR Aksjekurs2, EUR 6,73 6,88 6,73 7,90 Egenkapital per 3,76 3,62 3,76 3,60 aksje2, EUR Utestående aksjer2,3, 2 964 2 982 2 964 2 979 millioner Egenkapitalrentabilite 17,0 14,1 15,6 18,6 t, % Egenkapitalrentabilite 23,4 19,7 21,6 22,5 t eks. goodwill4, % Utlån2, EUR mrd 135 131 135 109 Innskudd2, EUR mrd 81 77 81 65 Egenkapital2, EUR mrd 11 11 11 11 Samlede eiendeler2, 233 233 233 192 EUR mrd Midler til 101 97 101 104 forvaltning2, EUR mrd Kostnader i prosent av 55 55 55 52 inntekter, bank5, % Combined ratio, 100 106 103 102 skadeforsikring, % Kjernekapitaldekning2, 7,0 6,6 7,0 9,0 % Kapitaldekning2, % 9,6 9,2 9,6 10,8 Risikovektet 135 136 135 110 beregningsgrunnlag, EUR mrd 1 Resultat 1. kv. - 4. kv. 2000 eksklusive Christiania Bank og Kreditkasse (CBK). 2 Utgang av perioden, inkludert CBK fra 4. kv. 2000. 3 Gjennomsnittlig antall aksjer jan-jun 2001, etter full utvanning var 2 995 millioner. 4 Eksklusive avskrivning på goodwill og eksklusive gjenstående goodwill som har redusert egenkapitalen. 5 Før tap på utlån og avskrivning av goodwill. Kvartalsvis utvikling Not Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 EUR millioner e 2001 2001 20003 20003 20003 Netto renteinntekter 885 872 757 733 707 Gebyr- og 1 370 361 368 320 386 provisjonsinntekter Handel 128 156 94 108 72 Inntekter fra forsikring 185 134 129 102 138 Andre 52 36 36 35 29 Inntekter 1 620 1 559 1 384 1 298 1 332 Personalkostnader -556 -541 -478 -454 -458 Andre kostnader -421 -414 -429 -331 -382 Kostnader 2 -977 -955 -907 -785 -840 Resultat før utlånstap 643 604 477 513 492 Tap på utlån og garantier -59 -45 -22 -20 -20 Andel resultat konsernselskaper og 20 11 -1 31 23 tilknyttede selskaper Driftsresultat eksklusive 604 570 454 524 495 investeringer Treasury 25 68 34 30 105 Livsforsikring 19 -17 -2 15 3 Skadeforsikring 11 -32 -10 38 -17 Annet 55 2 20 17 71 Investeringsresultat 110 21 42 100 162 Avskrivning på goodwill -37 -36 -23 -21 -27 Driftsresultat 677 555 473 603 630 Tap ved salg av - - - - - eiendommer Tilbakebetaling av - - 8 7 9 overskudd i pensjonsfond Skatt -193 -157 -149 -182 -163 Minoritetsinteresser -1 1 0 -1 0 Nettoresultat 483 397 332 427 476 Note Gebyr- og 1 provisjonsinntekter, EUR millioner Meglervirksomhet 60 79 68 55 87 Kapitalforvaltning/Fonds 116 113 130 122 128 Utstedelse av verdipapirer 20 10 16 15 24 Utlån 91 75 81 73 68 Innskudd og 127 129 117 103 111 betalingsformidling Valuta 8 12 16 16 17 Andre 27 20 16 13 15 Provisjonskostnader -73 -73 -74 -64 -66 Netto gebyr- og 376 365 370 333 384 provisjonsinntekter herav investeringsvirksomhet -6 -4 -2 -13 2 Gebyr- og provisjonsinntekter 370 361 368 320 386 Note Kostnader, EUR millioner 2 Personal1 560 545 482 459 460 Informasjonsteknologi2 104 95 80 49 68 Markedsføring 25 29 41 21 29 Post-, telefon- og 63 57 67 49 56 kontorkostnader Husleie, lokaler og 91 92 89 75 73 eiendomskostnader Andre 143 146 156 141 159 Kostnader inklusive 986 964 915 794 845 investeringer herav investeringsvirksomhet -9 -9 -8 -9 -5 Kostnader 977 955 907 785 840 1 Av dette var resultatrelaterte personalkostnader, inkludert resultatdelingsordning, EUR 70 millioner i 2001. 2 Henviser til drift av datamaskiner, servicekostnader og konsulenthonorarer. Samlede IT-relaterte kostnader, inklusive personale osv., var EUR 395 millioner i 2001. 3 Resultat 2. kv.-4. kv. 2000 eksklusive Christiania Bank og Kreditkasse (CBK). Konsernet Resultatsammendrag Driftsresultatet for andre kvartal 2001 var EUR 677 millioner, noe som representerer en økning på 22 % sammenlignet med første kvartal i år. Virksomheten var i andre kvartal preget av stabil vekst i netto renteinntekter, av gebyr- og provisjonsinntekter på opprettholdt nivå til tross for fortsatt turbulens på kapitalmarkedene og av samlede kostnader på linje med forrige kvartal. Nettoresultatet for kvartalet var EUR 483 millioner, som tilsvarer et resultat per aksje på EUR 0,16. Egenkapitalrentabiliteten var 17,0 %, eller 23,4 % eksklusive goodwill. Driftsresultatet eksklusive investeringsresultat økte til EUR 604 millioner i andre kvartal, eller 6 % sammenlignet med forrige kvartal. Totalinntektene eksklusive investeringsresultat økte med 4 %, mens tilsvarende kostnader økte med 2 %. Investeringsresultatet økte til EUR 110 millioner i andre kvartal fra EUR 21 millioner i forrige kvartal. Investeringsresultatet inkluderte ekstraordinære gevinster på totalt EUR 97 millioner, sammenlignet med EUR 68 millioner i første kvartal. Justert for disse gevinstene økte driftsresultatet med 19 %. Utviklingen i andre kvartal Kredittetterspørselen i Norden er fortsatt god, til tross for større usikkerhet om den generelle økonomiske utviklingen. Samlede utlån økte med 3 % i andre kvartal, til EUR 135 milliarder. Samlede innskudd fra kunder økte med 5 % til EUR 81 milliarder. Fra årsskiftet økte utlån med 5 % og innskudd med 3 %. Netto renteinntekter, eksklusive investeringsinntekter, økte til EUR 885 millioner (EUR 872 millioner i første kvartal 2001) som en følge av vekst i utlåns- og innskuddsvolumer. Marginene holdt seg stort sett på samme nivå som i det foregående kvartalet. Utlånsmarginer til bedrifts kunder har en tendens til å øke i forbindelse med en mer usikker økonomisk situasjon. Kostnaden for innskuddsgarantien i Sverige var på samme nivå som i første kvartal, men ca. EUR 10 millioner lavere hvert kvartal i år enn gjennomsnittsnivået per kvartal i fjor. De nordiske børsindeksene steg litt i andre kvartal. Imidlertid var det en markert reduksjon i både omsetningsvolumer og antall transaksjoner sammenlignet med første kvartal. Midlene som Nordea har til forvaltning ved utgangen av juni beløp seg til EUR 101 milliarder, sammenlignet med EUR 97 milliarder ved utgangen av første kvartal. Til tross for den lavere aktiviteten på de nordiske kapitalmarkedene, økte netto gebyr- og provisjonsinntekter noe sammenlignet med tidligere kvartaler og utgjorde EUR 370 millioner (EUR 361 millioner). Dette var i hovedsak på grunn av bibeholdte inntekter fra kapitalforvaltning og økte provisjonsinntekter på betalingsformidling og utlån. Handelsinntekter omfatter hovedsakelig inntekter fra kundehandel med valuta og derivater, og utgjorde EUR 128 millioner (EUR 156 millioner). Handelsinntektene var lavere enn i første kvartal, som var preget av sterke svingninger, med en derav følgende særdeles høy omsetning. Inntekter fra forsikring, eksklusive investeringsinntekter, økte med EUR 51 millioner til EUR 185 millioner i andre kvartal, i hovedsak på grunn av premievekst og lavere erstatningskrav innen skadeforsikring. Andre inntekter, som primært er eiendomsrelaterte, var EUR 52 millioner (EUR 36 millioner). Kostnader beløp seg til EUR 977 millioner (EUR 955 millioner). Kostnadsnivået var stort sett på linje med foregående kvartal og illustrerer et høyt aktivitetsnivå i kvartalet med hensyn til både kunderelatert virksomhet og fremdrift integrasjonsprosessen. Som følge av ytterligere avsetninger for tap på utlån for enkelte tidligere problemengasjementer, for det meste innen oppkjøpsfinans, var netto utlånstap EUR 59 millioner (EUR 45 millioner), noe som tilsvarer 0,18 % (0,14 %) av samlede utlån på årsbasis. Ved utgangen av kvartalet beløp tapsutsatte engasjementer seg til EUR 918 millioner (EUR 841 millioner), som på nettobasis representer 0,7 % (0,6 %) av samlede utlån. Sammenligning med første halvår 2000 For første halvår ble driftsresultatet EUR 1 232 millioner. Dette er 9 % lavere enn for den tilsvarende perioden i fjor. Nedgangen er primært et resultat av særdeles høye investeringsinntekter i fjor. Christiania Bank og Kreditkasse (CBK), som ble kjøpt desember 2000, er ikke inkludert i 2000-tallene. Justert for CBK var nedgangen i driftsresultatet 10%. Inntektene steg med 22 % sammenlignet med i fjor. Kostnadene økte med 19 %. Justert for CBK økte inntekter og kostnader med henholdsvis 9 % og 3 %. I første halvår var nettoresultatet EUR 880 millioner, tilsvarende EUR 0,29 per aksje (EUR 0,58 for hele 2000). Driftsresultatet eksklusive investeringsinntekter for første halvår 2001 økte med 20 % til EUR 1 174 millioner. Justert for CBK var økningen 14 %. I tillegg til CBK-bidraget, kan bedringen tilskrives at kundefokus ble opprettholdt, til tross for et høyt aktivitetsnivå relatert til integrasjonsspørsmål og fortsatt realisering av synergieffekter. Investeringsinntekter Investeringsinntektene var EUR 110 millioner i andre kvartal, en økning på EUR 89 millioner sammenlignet med første kvartal. Selv om aksjemarkedene var relativt turbulente i kvartalet, var børsindeksene noe høyere den 30. juni 2001 enn ved utgangen av foregående kvartal, noe som ga gevinst på aksjer. Dette mer enn oppveide tapene på obligasjonsporteføljen, som fulgte av renteøkninger for nøkkelvalutaer. Nordea solgte sine aksjer i det svenske selskapet Atle i mai. Fortjenesten på salget representerer en gevinst på EUR 57 millioner i andre kvartal. Endelig oppgjør for salget av det finske eiendomsselskapet Aleksia ble foretatt i andre kvartal, noe som resulterte i en gevinst på EUR 5 millioner. I tillegg til oppgjøret ble det inngått en avtale med det finske forsikringsselskapet Ilmarinen om fremtidige gevinster på utviklingsprosjekter og eiendomssalg. Denne avtalen resulterte i en gevinst på EUR 35 millioner. CBK skattetvist Norsk høyesterett avsa i juni 2001 dom i skattesaken som CBK førte mot den norske staten angående skattebehandlingen av preferansekapitalen som banken mottok i 1991. Retten fant at det omstridte beløpet på EUR 340 millioner ikke skulle betraktes som skattepliktig inntekt. Som en følge har goodwill relatert til kjøpet av CBK blitt justert med EUR 95 millioner. Kredittkvaliteten Den generelle kvaliteten av utlånsporteføljen er i prinsippet uendret sammenlignet med tidligere kvartaler, selv om netto utlånstap var noe høyere enn i første kvartal i år. Sammensetningen av porteføljen med hensyn til kundegrupper er stabil sammenlignet med utgangen av 2000. Ca. 63 % av utlån er til bedrifter og 37 % til husholdninger. Bransjefordelingen viser kun små endringer, og innenfor husholdningssektoren var 75 % av lånene sikret med pant i fast eiendom. Samlet eksponering til telekommunikasjonssektoren er stabil og ligger rett under EUR 8 milliarder. Kredittkvaliteten til kundene i denne sektoren ansees som god. Nordeas eksponering mot nystartede Internettrelaterte selskaper er meget lav, da denne sektoren tradisjonelt er blitt finansiert med egenkapital. Utlånstapene i første halvår er relatert til et begrenset antall engasjementer og gjenspeiler ikke en generell trend mot dårligere betalingsevne for kundebasen som helhet. Dette demonstreres også av det faktum at brutto tapsutsatte engasjementer på EUR 3 040 millioner er litt lavere enn tilsvarende tall ved årsskiftet og ved utgangen av første kvartal. Nordea har implementert en enhetlig kredittpolitikk og en integrert kredittbevilgningsprosess for hele konsernet. Fremover vil det bli lagt spesiell vekt på korrekt prising av kredittrisiko. Nordea forventer at utlånsmarginer vil bli økt noe for å gjenspeile den endrede kredittkvaliteten i en mulig nedgående trend. Kjøpet av Postgirot Bank 31. juli 2001 kunngjorde Nordea og den svenske Posten en avtale om Nordeas kjøp av Postgirot Bank. Nordea vil gjennom denne transaksjonen styrke sin konkurranseevne på viktige vekstområder som betalingsformidling og likviditetsstyring, og konsolidere sin posisjon som det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Kjøpet gir utmerkede muligheter for kryssalg til Postgirot Banks 1,3 millioner kunder, av hvilke ca. 70 % er ikke Nordea-kunder i dag. Den avtalte prisen er EUR 440 millioner (SEK 4,1 milliarder) pluss nettoresultatet som oppnås fra 1. januar 2001 til transaksjonen gjennomføres. Kjøpet er gjenstand for godkjenning fra den svenske Finansinspeksjonen og EU-kommisjonen. Transaksjonen ventes gjennomført innen seks måneder. Integrasjonsprosessen Forretningsområdene Asset Management og Corporate and Institutional Banking begynte å bruke Nordeanavnet tidlig i år. Investment Banking byttet navn fra ArosMaizels til Nordea Securities i mai i år. Nordea kunngjorde i juni at alle bankvirksomhetene vil bytte navn til Nordea i desember i år. Unibank i Damark, Merita Bank i Finland, K-Bank i Norge og Nordbanken i Sverige vil følgelig bytte navn. Beslutningen om å bruke et enhetlig varemerke i Nordea, er basert på dyptgående forretningsmessig analyser. Analysene bekreftet at integrasjonsprosessen ligger foran skjema. Andre tiltak og initiativer i forbindelse med integrasjonsprosessen i andre kvartal inkluderer: · Det polske livsforsikringsselskapet ble omdøpt Nordea Zycie. · Skadeforsikringsprodukter ble gjort tilgjengelig gjennom Solo- tjenesten i Finland. · Det ble besluttet å tilpasse den juridiske strukturen til forretningsstrukturen for dermed å øke gjennomsiktigheten og den strategiske fleksibiliteten. Ved utgangen av andre kvartal hadde akkumulerte, realiserte synergier fra integrasjonen av Unidanmark og CBK økt til ca. EUR 75 millioner. Nordea forventer at synergieffekter på EUR 145 millioner av totalt EUR 360 millioner i kunngjorte årlige synergier før skatt vil ha blitt realisert ved utgangen av 2001. IT-integrasjon Ca. en tredjedel av IT-investeringene i år vil være relatert til integrasjon av IT-systemer. For virksomheter som er nordiske av natur, som Asset Management og Corporate and Institutional Banking er det blitt valgt en strategi med full integrasjon, mens det blir gjennomført en mer gradvis strategi for daglige bankaktiviteter. Den felles tekniske infrastrukturen på tvers av landegrensene er basert på mellomlagsarkitektur og benytter etablert teknologi, i hovedsak i form av programvareløsninger. Følgelig vil IT-integrasjonen ikke involvere beslutninger som tilsier store nye investeringer eller komplekse nye strukturer og systemer som eksponerer konsernet for økt operasjonell risiko. Det er blitt igangsatt integrasjonsprosesser for alle forretningsområder, og de forventes å være fullført innen 18 måneder. Generalforsamlingen Generalforsamlingen ble avholdt 10. april 2001. Kjell Aamot ble valgt som nytt styremedlem for ett år og Harald Arnkværn ble valgt som nytt styremedlem for to år. Generalforsamlingen vedtok, med nærmere angitte betingelser, å autorisere styret til å kjøpe Nordeas egne aksjer, med en samlet post på 10 % av alle aksjer som øvre grense. Generalforsamlingen vedtok det foreslåtte utbyttet på SEK 2 per aksje, som tilsvarer et samlet utbytte på EUR 675 millioner. Egenkapital og kapitaldekning Ved utgangen av juni var egenkapitalen EUR 11,1 milliarder. Virkelig verdi av eiendelene i konsernets pensjonsfond overstiger pensjonsforpliktelsene med EUR 0,2 milliarder. Det ble ikke foretatt noen tilbakebetaling av merverdi i løpet av kvartalet. Etter autorisasjonen fra generalforsamlingen i april 2001 besluttet Nordeas styre 25. april 2001 å kjøpe aksjer i selskapet for å sørge for en sikring av konsernets aksjerelaterte incentivprogram. Formålet ble oppnådd gjennom gjenkjøp av totalt 17 000 000 aksjer på Stockholmsbørsen. Aksjene ble kjøpt den 25. Og 26. april til en gjennomsnittskurs på SEK 63,48 per aksje. Per 30. juni 2001 var Nordeas kjernekapitaldekning 7,0 % og kapitaldekningen var 9,6 %. Beregningen inkluderer nettoresultatet for de første seks månedene av 2001, minus utbytte beregnet på grunnlag av Nordeas uttalte utbyttepolitikk. Nordeaaksjen Aksjekursene for nordiske finansinstitusjoner har stort sett vært uendret i andre kvartal 2001. Nordeaaksjen ble 20. august omsatt til SEK 58,00, som tilsvarer en nedgang på 18,9 % sammenlignet med utgangen av 2000. Rating CBK, som omfatter Nordeas norske bankvirksomhet, ble oppgradert av Moody's i juli og har nå en langsiktig rating på Aa3, som er det samme som for de andre bankenhetene i konsernet. Moody's kunngjorde at oppgraderingene var basert på en betydelig grad av integrasjon av CBK etter fusjonen. I august oppgraderte Fitch alle bankene i Nordeagruppen. Langsiktige og kortsiktige ratinger ble oppgradert til henholdsvis AA- og F1+. I henhold til Fitch gjenspeiler oppgraderingene den jevne fremgangen for Nordeas pan-nordiske strategi. Fremtidsutsikter De økonomiske utsiktene er mer usikre enn før, med nylig reduserte vekstforventninger og relativt turbulente aksjemarkeder. Likevel er det i øyeblikket vekstforventninger i alle de fire nordiske økonomiene, og kredittetterspørselen fortsetter på et relativt høyt nivå. Utsiktene for vekst i forretningsvolumet for Nordeas hovedprodukter og -tjenester er derfor å anse som tilfredsstillende innenfor en akseptabel risiko- og lønnsomhetsprofil. Økende volumer og fortsatt arbeid med risikostyring krever mer resursser, men konsernet vil holde sterkt fokus på kostnads utviklingen. Driftsresultat eksklusive investeringsinntekter i de to neste kvartalene forventes å være på linje med de to foregående kvartalene. Investeringsresultatene vil i prinsippet følge markedsutviklingen. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00470/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00470/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 650 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Mer informasjon: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker