Vurdering av strategiske alternativer for General Insurance og Endring i organisasjon og ledelse

Vurdering av strategiske alternativer for General Insurance Nordea vurderer strategiske alternativer for sin General Insurance- virksomhet, som blir en egen juridisk enhet i andre kvartal 2002 i samsvar med de planlagte endringene i gruppens juridiske struktur. Som en konsekvens av dette har Nordea besluttet å invitere den tidligere majoritetseier av Tryg-Baltica-gruppen, Tryg i Danmark smba (tidligere Tryg-Baltica smba) til dialog om muligheten for å endre eierstrukturen slik at Nordea i fremtiden kan bli en minoritetseier i morselskapet til General Insurance. Det er viktig for Nordea i enhver ny eierstruktur at Nordea kan fortsette å operere innenfor et felles strategisk eierskap i den nye General Insurance gruppen, slik at Nordea kan tilby et fullt spekter av forsikringsprodukter og - tjenester til sine kunder og tilby bank-, livsforsikring- og pensjonsprodukter gjennom General Insurance's nettverk. Dette vil omfatte en aksjonæravtale mellom Nordea og Tryg i Danmark smba som aksjonærer om det fremtidige eierforholdet i det nye konsernet. Målet er å slutte en avtale om ny eierstruktur og et strategisk samarbeide før utgangen av 1. kvartaI 2002. Endring i organisasjon og ledelse Som en følge av det strategiske initiativet angående konsernets General Insurance-virksomhet vil forretningsstrukturen og ledelsen bli konsolidert i tre forretningsområder og et lederteam. Endringene vil tre i kraft fra 1 november 2001. Retail Banking Som en del av konsernets strukturelle kostnadsreduksjonsprogram vil Retail Banking sette i gang den andre delen av intregrasjonen og fullføre samkjøringen av forretningsutvikling og støttefunksjonene, samt arbeidsrutiner og oppgjørsfunksjoner. Målet for Retail Banking er en nordisk forretningsmodell med en sterk regional og lokal posisjon. Kunde- og produktansvar og markedsendring vil være uendret. I løpet av desember 2001 vil Retail Banking få økt representasjon i Group Executive Management for på den måten å vise forretningsområdets betydning i konsernet. Lars G. Nordström vil fortsette som leder av Retail Banking og som medlem av Group Executive Management. Wholesale Banking For å forbedre Nordea's produkt- og tjenestetilbud til store bedrifter og institusjonelle kunder vil de nåværende forretningsområdene, Corporate and Institutional Banking og Investment Banking bli ett forretningsområde, Wholesale Banking. Investment Banking vil fortsette under navnet Nordea Securities og vil, som planlagt, bli en egen juridisk enhet. Markku Pohjola vil lede Wholesale Banking og fortsette som medlem av Group Executive Management. Asset Management and Life De nåværende forretningsområdene Asset Management og Life Insurance and Pensions slås sammen til et nytt forretningsområde, Asset Management and Life, for å kunne realisere ytterligere synergi i det voksende langsiktige sparemarkedet. Det nye området har behov for samme type kompetanse, produkter og distribusjonskanaler og vil gi grunnlag for ytterligere synergier i verdikjeden og bedret kundebetjening. Den nye organisasjonen forventes å være på plass 1 januar 2002. Christian Clausen vil lede Asset Management and Life og fortsette som medlem av Group Executive Management. Den nåværende lederen av Life Insurance and Pensions Ib Mardahl-Hansen vil assistere Christian Clausen i integrasjonen av de to forretningsområdene. Mardahl-Hansen har bestemt seg for å forlate Nordea Gruppen i begynnelsen av 2002. Etter å ha ledet den vellykkede integrasjonen av forretningsområdene Life Insurance og Pensions ønsker Ib Mardahl-Hansen å arbeide nærmere kundene og den daglige virksomheten enn hans nåværende stilling tillater. General Insurance General Insurance vil fortsette som eget forretningsområde inntil samtalene med Tryg i Danmark smba om eierstrukturen er ferdig. Hugo Andersen fortsetter som leder av General Insurance og rapporterer til konsernsjefen, men vil ikke være medlem av Group Executive Management. Group Staffs Det er opprettet en ny stilling som leder av konsernstaben med ansvar for Group IT, Group HR, Group Identity and Communications og Group Legal. I tillegg vil lederen ha ansvaret for IT- og for restruktureringsprosjekter på tvers av organisasjonen, inkludert de kommende strukturelle kostnadsreduksjonstiltakene på tvers av organisasjonen. Tom Ruud vil lede Group Staffs og fortsette som medlem av Group Executive Management. Group Corporate Centre Konsernregnskap, kreditt og risikokontroll, treasury og investor relations fortsetter i Group Corporate Centre. Den andre fasen av integrasjonsprosjektene i dette området vil omfatte gjennomføringen av en ny planleggings- og oppfølgingsstyringsmodell, basert på balanced scorecard, løpende økonomiske prognoser og interne service-avtaler, i tillegg til etablering av enhetlig regnskapssystemer og felles servicesentre. Arne Liljedahl fortsetter som leder av Group Corporate Centre, Group CFO og som medlem av Group Executive Management. Carl-Johan Granvik fortsetter som leder av Group Credit and Risk Control og som medlem av Group Executive Management. Group Executive Management Etter restruktureringen av organisasjonen og endringene i ledelsen vil alle forretningsområdene, Group Staffs og Group Corporate Centre være representert i det nye Group Executive Management fra 1 november 2001 Group CEO Thorleif Krarup Retail Banking Lars G Nordström Wholesale Banking Markku Pohjola Asset Management and Life Christian Clausen Group Staffs Tom Ruud Group Corporate Centre Arne Liljedahl (Group CFO) Carl-Johan Granvik Group Management vil bli oppløst. "Dagens kunngjøringer er et viktig skritt fremfor i den videre utviklingen, integrasjonen og strømlinjeformingen av den ledende finansielle tjenestegruppen i Norden og Østersjøområdene", sier konsernsjef Thorleif Krarup.. "Gjennomgangen av de strategiske alternativene for General Insurance-virksomheten har som mål å få til en "vinn-vinn"-situasjon. Med den påtenkte avtalen vil Nordea også i fremtiden tilby et fullt spekter av finansielle produkter og tjenester med mulighet for kryss-salg av bankprodukter til det store antall forsikringskunder. Samtidig vil gruppens kapitalbruk bli mer effektivt. Fra General Insurance's ståsted vil en endring i eierstrukturen gi nye muligheter til å delta i den pågående konsolideringen av forsikringsbransjen". Konsernets organisasjon per 1. november er som følger: [REMOVED GRAPHICS] Ytterligere informasjon Thorleif Krarup, Group CEO, +46 8 614 7901 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker