MeritaNordbankens tilbud om å kjope samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse fornyes med NOK 44 pr. aksje

MeritaNordbankens tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse fornyes med NOK 44 pr. aksje MeritaNordbanken Plc fornyer tilbudet om å kjøpe samtlige aksjer i Chris- tiania Bank og Kreditkasse ASA. Tilbudsprisen er forhøyet til NOK 44 pr. aksje. Tilbudsperioden utløper 31. august. Ved tilbudets gjennomføring , vil aksjonærer som har akseptert det opprin- nelige tilbudet være berettiget til en rentekompensasjon på 6% p.a., løpende fra den dato de tilkjennegav sin aksept, men betinget av at de ak- septerer det nye tilbudet innen 30. juni 2000. Akkumulert rentekompenasjon for aksepter inngitt første dag av det opprinnelige tilbudet, beløper seg nå til ca. NOK 2 per aksje. Prisen i det nye tilbudet reflekterer det potensial som i dag foreligger gjennom å kombinere Christiania Bank og Kreditkasse og den nye gruppen bestående av MeritaNordbanken og Unidanmark og representerer en rimelig basis for fornyelse av aksept. Stortinget har besluttet at statens aksjer i Kristiania Bank og Kredit- kasse skal selges. MeritaNordbankens opprinnelige tilbud om å kjøpe sam- tlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse utløper imidlertid i hen- hold til det opprinnelige tilbudsdokumentet innen utgangen av juni og fratar dermed aksjonærer som har akseptert tilbudet rentekompensasjon ved tilbudets gjennomføring. For å ivareta interessene til disse aksjonærene, har Nordic Bank Holding (NBH) AB (publ) og selskapets heleide dattersel- skap MeritaNordbanken Plc, fornyet det opprinnelige tilbudet og tatt hen- syn til retningslinjene vedtatt av Stortinget. Ved å sende inn akseptformularet for det nye tilbudet innen 30. juni 2000, vil aksjonærer som har akseptert det opprinnelige tilbudet, opprettholde sin rett inkludert i dette tilbudet til å motta en rentekompensasjon på 6% p.a. ved tilbudets gjennomføring løpende fra den dato den opprinnelige ak- sept ble inngitt og frem til aksept av det nye tilbudet. Alle aksjonærer som aksepterer det nye tilbudet vil motta en rentekompensasjon på 6% p.a. fra den dato tilbudet aksepteres til tilbudet gjennomføres. Hans Dalborg, Konsernsjef i Nordic Bank Holding, kommenterer tilbudet slik: "Dette fornyede tilbudet til aksjonærene i Christiania Bank og Kreditkasse bekrefter vår ambisjon om å innlemme Christiania Bank og Kreditkasse som en viktig partner i Nordens ledende gruppe når det gjelder tilbud av fi- nansielle tjenester og å beskytte interessene til de aksjonærene som ak- septerte de første tilbudet." "Det er vår ambisjon at Christiania Bank og Kreditkasse som partner i vår gruppe skal øke tilbudet av finansielle tjenester i Norge. Målsetting vår er å videreutvikle sentral norsk finansiel spisskomptanse til glede for den nye gruppens kunder i alle våre markedsområder". Det nye tilbudet er effektivt fra 20 juni 2000 og tilbudsperioden løper fra denne datoen til 31. august 2000, kl.17.00, norsk tid. Tilbudet gjennomføres betinget av en aksept av aksjonærer som represen- terer minst 90% av aksjene, nødvendige konsesjoner fra norske og andre myndigheter, Christiania Bank og Kreditkasses styrets tilslutning til å overføre aksjene, tilfredsstillende due diligence og normal forret- ningsdrift. Søknad om konsesjon til å kjøpe aksjene vil bli innsendt til norske og andre myndigheter senest 31, desember 2000. MeritaNordbanken re- serverer seg retten til å frafalle en eller flere av betingelsene og å forlenge tilbudet. Tilbudet er betinget av samtlige forhold beskrevet i tilbudsdokumentet. Tilbudsdokumentet på norsk og engelsk som inneholder all relevant infor- masjon, vil bli offentliggjort i dag og er tilgjengelig på www.nordicbalticholding.com og bør bli mottatt av aksjonærene i løpet av denne uken sammen med et akseptformular. * * * Fremsettelse av tilbudet til aksjonærer som har opphold i, eller er statsborgere av enkelte jurisdiksjoner (Utenlandske Aksjonærer), kan være underlagt juridiske begrensninger i de respektive jurisdiksjoner. Uten- landske Aksjonærer bør sette seg inn i og hensynta slike eventuelle ju- ridiske forhold i de respektive jurisdiksjoner. Ytterligere informasjon: Markku Pohjola, Executive Vice President + 358 9 165 42 245 Lars Thalén, Senior Vice President, + 46 709 200 665 Skal ikke distribueres i Australia, Japan eller Canada ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00080/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker