Unidanbark og MeritaNordbanken er enige om å slå seg sammen

Unidanmark og MeritaNordbanken er enige om å slå seg sammen * Sammenslåingen av Unidanmark og MeritaNordbanken skaper den ledende finansielle gruppen i Norden og Østersjø-regionen, notert på børsene i København, Helsinki og Stockholm. Markedsverdien vil være på EUR 15,6 mrd. Gruppen vil ha 9 millioner kunder og ha et utmerket grunnlag for rask økning i elektroniske finansielle tjenester * Årlige synergier på EUR 200 millioner forventes realisert innen tre år og betydelige synergier forventes realisert i annen fase * Sammenslåingen gjennomføres ved et tilbud om aksjebytte som gir Unidanmarks aksjonærer 30 prosent og MeritaNordbankens aksjonærer 70 prosent i den Nye Gruppen, hvor 12.704 MeritaNordbanken-aksjer er tilbudt for hver Unidanmark-aksje. Med forbehold om gjennomføring av tilbudet vil det blir utbetalt et ekstraordinært utbytte på DKK10 per Unidanmark aksje til aksjonærene i Unidanmark * Nordic Baltic Holding foreslår et tilbakekjøpsprogram på 10 prosent i den Nye Gruppen og den resterende del av Unidanmarks nåværende aksjetilbakekjøps-program kanselleres * Vesa Vainio foreslås som styreformann, Hans Dalborg som konsernsjef og Thorleif Krarup som visekonsernsjef. Thorleif Krarup, vil etterfølge Hans Dalborg som konsernsjef fra januar 2001. Dalborg blir visestyreformann og foreslått som styreformann i 2002. Det nye styret vil bestemme seg for et insentiv program * Avtalen støttes av enstemmige styrer og av Unidanmark Trust, samt den svenske stat, som er den største aksjonæren i Nordic Baltic Holding Sterk kombinasjon av ledende markedsposisjoner og kompetanseområder. Den Nye Gruppen vil kombinere MeritaNordbankens sterke posisjon i markedene i Sverige, Finland og i Østersjøregionen, og dens ledende posisjon for Internett-baserte finansielle tjenester med UniDanmarks sterke markedsposisjon i Danmark og dets kompetanse innen wholesale banking, forsikring og bankassurranse. * Det største finansielle gruppen i regionen med aktiva på ca EUR 186 mrd og en samlet markedsverdi på EUR 15,6 mrd * En verdensledende aktør på området innenfor banktjenester på Internett, samt innenfor elektronisk handel med 1,4 millioner kunder * Betydelige posisjoner i de nordiske bankmarkedene: 40 prosent i Finland, 25 prosent i Danmark og 20 prosent i Sverige * Betydelige posisjoner i de nordiske forsikringsmarkedene. Livsforsikring: Finland 30 prosent, Danmark 10 prosent, Norge 5 prosent, og Sverige 6 prosent. Skadeforsikring: Danmark 22 prosent og Norge 19 prosent. * Den største kundebasen av alle finansgruppene i regionen med 8,5 millioner privatkunder, 450.000 små og mellomstore bedriftskunder og 500 store bedriftskunder * En ledende kapitalforvalter i det nordiske finansmarkedet med EUR 100 mrd (inkludert private banking) under forvaltning * Det mest omfattende distribusjonsnettverket i regionen med 1.100 bankfilialer, 125 service sentere på forsikringssiden og ledende telefon og Internett-tilbud. Det nordiske morselskapet, med juridisk hjemsted i Sverige, med gruppefunksjoner og kompetansesentra i København, Helsinki og Stockholm, vil søke om å bli notert på Københavns Fondsbørs, i tillegg til børsnotering i Helsinki og Stockholm. Styreformann og konsernsjef I overenstemmelse med tidligere planer vil Vesa Vainio overta etter Jacob Palmstierna som styreformann når Jacob Palmstierna trer ut av styret i Nordic Baltic Holding. Det er enighet om følgende sammensetting av styre og toppledelse: * 2000: Styreformann Vesa Vainio, visestyreformann Jørgen Høeg Pedersen, konsernsjef Hans Dalborg og visekonsernsjef Torleif Krarup. * 2001: Konsernsjef Torleif Krarup og ny visestyreformann Hans Dalborg. * 2002: Styreformann Hans Dalborg. Styret anbefaler aksjebyttetilbud Sammenslåingen vil bli gjennomført med et aksjebyttetilbud fra Nordic Baltic Holdning til aksjonærene i Unidanmark. Tilbudet anbefales av begge styrer. Aksjonærene i Unidanmark tilbys å bytte alle klasse A og B-aksjer i Unidanmark mot 12.704 nye aksjer i Nordic Baltic Holding. Utbytteforholdet reflekterer en eierandel i den Nye Gruppen på 30 prosent for aksjonærene i Unidanmark og 70 prosent for aksjonærene i Nordic Baltic Holding. Tilbudsperioden er fra den 6. mars 2000 og til og med den 12. april 2000 klokken 16:00 (dansk tid). Styret i Nordic Baltic Holding vil be aksjonærene om et mandat til å kjøpe tilbake opptil 10 prosent av aksjene, basert på det samlede antall utestående aksjer etter byttetilbudet. Styret i Unidanmark har besluttet å ikke gjennomføre det tidligere annonserte aksjetilbakekjøpsprogrammet. Til dags dato har Unidanmark kjøpt tilbake 1.432.911 aksjer som vil bli annulert på den neste ordinære generalforsamlingen i Unidanmark. Det eksisterende styret i Nordic Baltic Holding og Unidanmark anbefaler sammenslåingen til sine respektive aksjonærer. Styret i Tryg-Baltica smba foreslår at representantskap i Tryg-Baltica smba aksepterer aksjebyttetilbudet, og styret i Unidanmark Trust har besluttet å akseptere tilbudet forutsatt regulære godkjenninger. Nordic Baltic Holdings største aksjonær, den svenske stat, støtter sammenslåingen. Bakgrunn og begrunnelse Den finansielle sektor gjennomgår kraftige strukturendringer som fundamentalt forandrer måten finansinstitusjoner produserer, markedsfører og selger finansielle tjenester og produkter. De viktigste markedsforandringene inkluderer: * Den økende betydningen av Internett, mobiltelefoni og elektronisk handel krever store investeringer i tillegg til større transaksjonsvolum * Markant økt konkurranse som følge av opprettelsen av det europeiske fellesmarkedet, innføringen av euroen, samt liberaliseringen av kreditt- og kapitalmarkedene * Bedriftskundene vokser gjennom sammenslåinger og etterspør banker med større kapitalbase * Det globale aksjemarkedet etterspør banker med større markedsverdi og med god likviditet i aksjene * Fjerningen av tidligere grenser mellom bank, forvaltning og forsikringsprodukter, samt de geografiske grensene mellom markedene Styrene er overbevist om at de vil lykkes i å realisere de beregnede synergiene innenfor forventet tidsperiode: * Visjonen, strategien og målene for det Nye Gruppen er delt av en bredt sammensatt gruppe fra ledelsen i de to organisasjonene * Avtalen er blitt inngått med full enighet vedrørende sammensetningen av styret, selskapets overordnede prinsipper, organisasjon og fordeling av ansvarsområder * MeritaNordbanken har en unik og positiv erfaring fra sammenslåingen av to bankorganisasjoner fra forskjellige nordiske land, og Unidanmark har nylige positive erfaringer fra sammenslåingen av bank og forsikring Forretningsfokus Det Nye Gruppen vil tilby alle de viktigste finansielle tjenestene til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og til offentlig sektor i sitt hjemmemarked. Kundene i bedriftsmarkedet vil betjenes utenfor deres hjemmemarked gjennom gruppens internasjonale enheter og partnere. Ut over det vil gruppen tilby kapitalforvaltning til utvalgte internasjonale kunder. Private banking vil bli tilbudt til formuende privatpersoner i utvalgte europeiske land. Elektroniske finansielle tjenester, spesielt banktjenester på Internett, vil være et voksende nøkkelområde for gruppen som tar sikte på å være markedsleder i utviklingen av nye finanstjenester på Internett, og med tanke på en omfattende distribusjon i Norden og Østensjøregionen. - Da MeritaNordbanken gruppen ble dannet, som det første skritt på veien mot en ekte regionalt finansiell gruppe, sendte vi ut en åpen og vennligsinnet invitasjon om samarbeide til å bygge den beste og den største finansielle gruppen i Norden og Østersjøområdet. Dagens sammenslåing med Unidanmark er et viktig steg i overenstemmelse med visjonen om å øke verdiskapningen for kundene, aksjonærene og de ansatte, sier Jacob Palmstierna, styreformann i Nordic Baltic Holding. - I løpet av de siste årene har Unidanmark gjennomført en fokusert nordisk vekst-strategi for å øke konkurransevnen og for å bygge langsiktige aksjonærverdier. Den foreslåtte sammenslåingen med MeritaNordbanken er det neste logiske steg i tråd med denne strategien, sier Jørgen Høeg Pedersen, styreformann i Unidanmark, og den foreslåtte visestyreformannen i den Nye Gruppen. - Våre kunder driver på en regional måte og det må vi også. Vårt nordiske og baltiske samarbeid skaper verdier for privatpersoner, selskaper og for samfunnene som helhet. Jeg er glad for at det har vært uprobelmatisk å enes på et strategisk nivå, og i relasjon til fordelingen av verdier mellom akjsonærene for å skape den Nye Gruppen, sier Vesa Vainio, visestyreformann i Nordic Baltic Holding, og foreslått som styreformann i den Nye Gruppen. Begge parter står sammen om det forlengede tilbudet fra MeritaNordbanken til aksjonærene i Christiania Bank og Kredittkasse ASA, med det mål å gjøre det mulig for den å bli en partner og del i den nye nordiske og baltiske finansielle gruppen. Proforma nøkkeltall De følgende proforma nøkkeltall for den Nye Gruppen er basert på reviderte regnskaper for perioden frem til 31. desember 1999. Av regnskapsmessige hensyn vil kjøpsmetoden for regnskap bli brukt i sammenslåingen av MeritaNordbanken og Unidanmark. Pro forma informasjonen er beregnet som om sammenslåingen ble gjort i slutten av desember 1999, men tar ikke med i beregningen fremtidige goodwill avskrivninger og fordeler av synergier. Det forventes at sammenslåingen vil resultere i omstruktureringskostnader på EUR 200 millioner før skatt og en goodwill på i underkant av EUR 900 millioner som en direkte følge av sammenslåingen. Disse faktorene er inkludert i den kombinerte proforma balansen for å illustrere, og vil bli inkludert i regnskapene den dagen sammenslåingen godkjennes. Goodwill vil bli nedskrevet linjert over en periode på 20 år. Mer detaljert proforma resultatregnskap og balanse vil bli presentert i prospektet. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00050/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00050/bit0002.pdf Hela rapporten

Abonner

Dokumenter og linker