Data innhentet fra tredje periode med strømmålinger i Førdefjorden

Måledata for den tredje perioden med strømmålinger i Førdefjorden ble innhentet av DNV GL i begynnelsen av mai 2014. Måleresultatene viser fortsatt moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet, i tråd med tidligere målinger.

Måledataene dekker perioden fra 7. februar til 4. mai 2014. Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra 6. august 2013 og avsluttes i august 2014.

Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen på ulike dyp. I tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra stasjoner som måler hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet.

DNV GLs rapport for den tredje måleperioden vil bli publisert på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com). I sammendraget i rapporten gis det en beskrivelse av strømforholdene i ulike vannlag; bunnlaget, mellomlaget og topplaget. Måledataene vil også bli benyttet i forbindelse med analyse og modellering av det planlagte fjorddeponiet, partikkeltransport etc.

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Klima- og miljødepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.

Den fjerde og siste rapporteringen av måleresultater vil være i august 2014.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 23. mai 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner