Eksport av rutil fra Engebø vil gi betydelig reduksjon av CO2 utslipp

Forsyning av rutilkonsentrat fra Engebø til kunder i Europa vil redusere CO2 utslippene med 80% sammenlignet med oversjøisk transport fra f.eks. Sør-Afrika.

Konsulentselskapet Global & Local Environmental Management har beregnet utslipp av klimagasser (CO2, NOX, SOX etc.) ved skipning av rutilkonsentrat fra Engebø til Europa sammenlignet med en av dagens alternative forsyningsruter fra Richards Bay i Sør-Afrika. Beregningene viser at rutilleveranser fra Engebø til kunder i Europa vil ha betydelig lavere utslipp av klimagasser enn ved oversjøiske leveranser.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: “Beregningene viser at Engebøprosjektet vil bidra positivt også når det gjelder CO2 utslipp. I tillegg vil prosjektet ha begrenset interntransport i forbindelse med gruvedrift og mineralprosessering, og dermed små CO2 utslipp for prosjektet sett under ett. Europa, som bare har 3% av verdens mineralproduksjon, står for omkring 20% av det globale forbruket. Dette underbygger at utvikling av nye mineralforekomster i Norge vil være fordelaktig i et globalt miljøperspektiv.”
 
Beregningene er gjort med forutsetninger om typiske lastevolumer og båtstørrelser for skipning av rutil til Rotterdam. Beregningsmodellen hensyntar bl.a. transportdistanse og normal skipningstid, skipenes lastekapasitet og drivstofforbruk, returlast etc.

For nærmere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 5. november 2013
Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner