Forbedret ressursgrunnlag for litiumproduksjon i Keliber

Kelibers boreprogram ble avsluttet i midten av januar 2011. En ny forekomst med litiumholdig spodumen pegmatitt er oppdaget i Outovesi i Kaustinen kommune, og ressursgrunnlaget for forekomsten i Länttä er oppgradert. Videre indikerer undersøkelsene en mulig fortsettelse av malmåren i Länttä i syd-vestlig retning.

 

Undersøkelsene har gitt økt kvalitet og forbedret klassifisering for forekomstene i Länttä og Outovesi.  Omkring 1,26 million tonn malm er klassifisert som malmreserver (påvist og sannsynlig). En malmreserve er den delen av en mineralressurs som vurderes som teknisk og økonomisk utvinnbar i et levedyktig mineralprosjekt.

 

"Den foreliggende oppgraderingen, med et betydelig volum klassifisert som malmreserver, er oppmuntrende og meget viktig for de videre mulighetsstudiene i Keliber," sier administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining. "Vi har hatt gode resultater i undersøkelsesarbeidet i 2010 og gjort store fremskritt for å forbedre ressursgrunnlaget for den planlagte litiumproduksjonen i Keliber."

 

Outotec (Finland) Oy har vært engasjert for å gjøre en uavhengig vurdering og klassifisering av forekomstene. Estimater er utarbeidet av Markku Meriläinen (geolog) og Pekka Lovén (gruveingeniør). Meriläinen og Lovén er begge "competent persons" registrert gjennom Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). Begge har lang og omfattende erfaring fra gruve- og mineralindustri. Ressurs- og reserveestimatene er utarbeidet i henhold til den anerkjente JORC standarden.

 

Länttä - betydelige malmreserver

 

Oppdaterte estimater for mineralressurser og malmreserver i Länttä er følgende:

 

Länttä Mineralressurser     Malmreserver  
Ress. klass. Tonn Li2O% Res. klass. Tonn Li2O%
Measured 433 000 1,12 Proven 472 000 0,98
Indicated 868 000 1,06 Probable 513 000 0,96
Totalt 1 301 000 1,08 Totalt 985 000 0,97

De angitte volumer for mineralressurser kommer ikke i tillegg til volumene i reservekategori.

 

Estimatene er basert på en "cut-off grade" på 0,5% Li2O og 95% utbytte i mineralproduksjon med 15% gråbergsinnblanding med 0% Li2O. Det er lagt til grunn dagbruddsproduksjon med en maksimal dybde på 120 meter og en malmfaktor på 6,9. I den videre gruveplanleggingen vil muligheter for å kombinere produksjon i dagbrudd og underjordsgruve bli vurdert med sikte på mest mulig effektiv og økonomisk produksjonsløsning.

 

Outovesi - lovende ny forekomst

 

Estimater for mineralressurser og malmreserver for forekomsten i Outovesi er følgende:

 

Outovesi Mineralressurser     Malmreserver  
Ress. klass. Tonn Li2O% Res. klass. Tonn Li2O%
Indicated 289 400 1,49 Probable 277 000 1,17
Totalt 289 400 1,49 Totalt 277 000 1,17

De angitte volumer for mineralressurser kommer ikke i tillegg til volumene i reservekategori.

 

Det er lagt til grunn en "cut-off grade" på 0,5% Li2O, 95% utbytte i mineralproduksjon og 25% gråbergsinnblanding. Det er forutsatt dagbruddsproduksjon med en dybde på 60 meter.

 

Videre mulighetsstudier og utviklingsarbeid

 

Undersøkelsesarbeidet vil bli videreført i februar med detaljerte magnetiske målinger i Outovesi for å utarbeide en geofysisk modell av den påviste pegmatittåren og for å undersøke mulige andre årer i området. Det vil også bli gjort magnetiske målinger i den syd-vestlige forlengelsen av malmåren i Länttä. Ytterligere boringer kan bli vurdert når resultatene fra de magnetiske målingene er evaluert.

 

Videre blir det gjort testarbeid i tilknytning til ny/alternativ teknologi med sikte på å optimalisere oppredningsprosessen i Keliber. Dette inkluderer bl.a. elektrisk knusing og mineralseparasjon ved optisk sortering. Formålet er å oppnå bedre frimaling og økt litiumutbytte, samt optimalisere utnyttelsen av de ulike mineralene i malmen (bl.a. spodumen, kolumbitt, kvarts og feltspat). Et revidert flytskjema for produksjon kan også medføre lavere investeringskostnader og reduserte driftskostnader.

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

 

Oslo, 1. februar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner