Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") fattet den 22. oktober 2014, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

  • Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 2.800.000 ved utstedelse av inntil 28.000.000 nye aksjer.

  • Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 22. oktober 2014 (som registrert i VPS pr. 24. oktober 2014) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

  • En (1) aksje i Selskapet gir 0,09982 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.

  • Tegningskursen er NOK 0,60 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 41 % i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 22. oktober 2014 på NOK 1,05.

  • Tegningsperioden skal begynne 28. oktober 2014 og avsluttes 12. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med torsdag 23. oktober 2014 (eks. dato).

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet i forbindelse med Engebøprosjektet og for  generelle selskapsformål. Innsigelsessaken i forbindelse med reguleringsplanen og søknaden om utslippstillatelse for Engebøprosjektet er nå til sluttbehandling hos henholdsvis Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ("KMD") og  Klima- og Miljødepartementet ("KLD"). KMD har satt tidsfrist på fire uker fra 10. oktober 2014 for innspill og anbefalinger fra berørte departementer i forbindelse med plansaken, og KLD har anmodet om at Miljødirektoratet oppdaterer sine vurderinger i tilknytning til utslippssøknaden.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler:

“Vi har tillit til at myndighetene gjennomfører en effektiv sluttbehandling av tillatelsene for Engebøprosjektet og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle ny mineralindustri på Engebø. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil gi selskapet et finansielt handlingsrom i sluttbehandlingen og overgangen mot prosjektets neste fase.”

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 28 . oktober 2014.

Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 23. oktober 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner