Godkjenning av årsregnskaper for 2010

Styret i Nordic Mining ASA har i styremøte 30. mars 2011 godkjent årsregnskapene for 2010. Nordic Minings konsoliderte underskudd etter skatt er NOK -25,9 millioner som er identisk med det foreløpige resultatet som ble publisert i børsmelding 28. februar 2011.

 

Styret foreslår overfor selskapets generalforsamling at underskudd etter skatt i morselskapet på NOK 30.754.542 overføres til udekket tap.

 

Årsrapporten for 2010 vil bli publisert elektronisk via Oslo Axess og på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com omkring 4. april. Engelsk versjon av rapporten er under utarbeidelse og vil bli publisert noe senere.

 

Nordic Minings generalforsamling avholdes 16. juni 2011.

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 31. mars 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner