Godkjent prospekt og notering av nye aksjer

Nordic Mining har i børsmeldinger 18. og 19. januar 2011 gitt informasjon vedrørende gjennomført rettet emisjon.

I tråd med dette og etter vedtak i styret 17. januar 2011 gjennomfører Nordic Mining en reparasjonsemisjon på inntil 7.500.000 aksjer rettet mot de som var aksjonærer i selskapet per 17. januar 2011 (slik de er inntatt i selskapets aksjeeierregister i VPS per 20. januar 2011) og som ikke deltok i den rettede emisjonen.

Finanstilsynet har i dag godkjent selskapets prospekt vedrørende:

-           Notering på Oslo Axess av 12.500.000 nye aksjer i Nordic Mining ASA utstedt ved rettet emisjon 17. januar 2011 til tegningskurs NOK 1,45 per aksje

-           Etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 7.500.000 aksjer til tegningskurs NOK 1,45 per aksje rettet mot de som var aksjonærer i selskapet per 17. januar 2011 og som ikke deltok i den rettede emisjonen.

I reparasjonsemisjonen blir det utstedt 7.500.000 ikke-omsettelige tegningsretter. 14,0056 aksjer gir én (1) tegningsrett. En tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje i reparasjonsemisjonen. Overtegning utover tildelte tegningsretter er tillatt.

Tegningskursen er NOK 1,45 per aksje. Tegningsperioden løper fra 24. januar 2011 til 14. februar 2011 klokken 17.30 (CET). Tegningsretter som ikke benyttes for å tegne nye aksjer i reparasjonsemisjonen før utløpet av tegningsperioden, vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen kompensasjon for rettighetshaverne.

De tegningsberettigede aksjonærene vil bli tilskrevet i eget brev. Det henvises til prospektet for ytterligere informasjon.

Prospektet inkludert tegningsblankett er vedlagt og blir publisert på selskapets hjemmeside, www.nordicmining.com, og på Carnegie ASA sin hjemmeside, www.carnegie.no. Prospektet er også tilgjengelig på selskapets kontor, samt hos tilrettelegger:

Carnegie ASA, Stranden 1, Aker Brygge, 0106 Oslo, Norge

Selskapets aksjekapital er per dato NOK 13.797.009,10 fordelt på 137.970.091 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 per aksje.

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

 

Oslo 21. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker