Godkjent prospekt og start av tegningsperioden

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen («Fortrinnsrettsemisjonen») i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har blitt godkjent av Finanstilsynet. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen begynner i dag, 28. oktober 2014.

Godkjent prospekt
Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent Selskapets prospekt vedrørende Fortrinnsrettsemisjon av inntil 28.000.000 nye aksjer ("tilbudsaksjene") til tilbudskurs NOK 0,60 pr. tilbudsaksje, med tegningsretter for aksjonærer pr. 22. oktober 2014 (som registrert i VPS pr. 24. oktober 2014) som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling ("tegningsberettigede aksjonærer").

Nordic Mining vil i dag publisere prospektet i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen inneholdende vilkårene som ble annonsert 23. oktober 2014. Prospektet vil sammen med tegningsblankett være tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.swedbank.no. Prospektet vil også være tilgjengelig uten vederlag på kontorene til Nordic Mining og Swedbank. Swedbank er tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningskurs
Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 0,60 pr. tilbudsaksje. 

Den siste omsetningskursen for Nordic Mining aksjen forut for annonsering av Fortrinnsrettsemisjonen 23. oktober 2014 var NOK 1,05. Den teoretiske ex-rights prisen (“TERP”) som hensyntar den implisitte utvanningseffekten som følge av transaksjonen, var NOK 1,01. Tegningskursen representerer en rabatt i fht. TERP på 41%. Tegningsrettene forventes således å ha en økonomisk verdi.

Tegningsretter
Hver tegningsberettigede aksjonær har mottatt 0,09982 tegningsretter for hver aksje vedkommende eide ved utgangen av 22. oktober 2014, som registrert i VPS 24. oktober 2014. Antallet tegningsretter som tildeles den enkelte tegningsberettigede aksjonær er rundet nedover til nærmeste hele tegningsrett.

En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt en (1) tilbudsaksje. Overtegning er tillatt.

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil bli notert på Oslo Axess med ticker koden "NOM T" og registrert i VPS med ISIN NO 0010722010. Handel i tegningsrettene starter i dag, 28. oktober 2014.

Tilbudsaksjer som ikke tegnes av innehavere av tegningsretter kan tegnes av andre investorer.

Tilbudsaksjene kan tegnes av investorer som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slik tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling. For begrensninger med hensyn til hvem som kan bli tildelt, kjøpe eller utøve tegningsretter/tegne for tilbudsaksjer henvises det til kapittel 5.3.13 "Selling Restrictions and restrictions on distribution of Subscription Rights" i prospektet.

Tegningsperiode for tilbudsaksjene
Fra og med 28. oktober 2014 til 12. november 2014 kl. 16:30 norsk tid.

Handel i tegningsretter
Fra og med 28. oktober 2014 til 10. november 2014 kl. 16:30 norsk tid.

Vennligst merk at tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før 12. november 2014 kl. 16:30, eller eventuelt ikke er solgt før 10. november 2014 kl. 16:30, vil bortfalle uten kompensasjon og dermed ikke ha noe verdi.

Betaling, levering og handel av tilbudsaksjene
Forfallsdato for betaling for tilbudsaksjene er ca. 19. november 2014. Tilbudsaksjene gis utbytterett fra det tidspunkt de blir registreret i Foretaksregisteret og vil leveres gjennom VPS. Handel i tilbudsaksjene på Oslo Axess forventes å begynne ca. 24. november 2014.

Annen informasjon
I forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ønsker Nordic Mining å invitere til lunsjpresentasjon tirsdag 4. november kl. 11:30 hos Swedbank, Filipstad Brygge 1, 8. etg. i Oslo, og onsdag 5. november kl. 11:30 hos Swedbank, Haakon VII’s gate 7 i Stavanger. Vennligst registrer deltakelse til corporateaccess@swedbank.no.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 28. oktober 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner