Kjøp av Keliber Oy er gjennomført

 
Nordic Mining ASA har i dag gjennomført kjøpet av 68% av aksjene i Keliber i tråd med inngåtte avtaler. Nordic Mining har betalt første del av kontantbetalingen til selgerne, dvs. EUR 816.000 av et samlet kontantbeløp på EUR 2,4 millioner. I tillegg har generalforsamlingen 19. juni 2008 fattet beslutning om å utstede 5.104.000 aksjer i Nordic Mining som vederlagsaksjer til selgerne. Kursen for vederlagsaksjene tilsvarer sluttkursen for Nordic Mining aksjen på Oslo Axess i dag, dvs. NOK 1,53 pr. aksje.
 
Kelibers litiumprosjekt
 
Keliber har gruverettigheter og godkjente planer for utvinning av litiumholdige mineraler i Kaustinen i Österbotten-regionen i Finland. De godkjente planene omfatter foruten gruvedrift også prosessanlegg for produksjon av litiumkarbonat (Li2CO3). Samlede investeringer er beregnet til EUR 40 - 45 millioner. Kelibers prosjektforberedelse har pågått i flere år, og selskapet vil inngå kontrakter når prosjektfinansiering er etablert.
 
Produksjonsstart er planlagt til 2010. I de første årene vil produksjonen baseres på en forekomst med ca. 3 millioner tonn spodumenmalm med et innhold på 0,92% litiumoksyd.  Spodumenmalmen inneholder også økonomiske gehalter av tantalum-pentoksyd samt kvartsfeltspat. Med dagens priser for høyverdig litiumkarbonat er salgsverdien av produksjonen fra denne forekomsten omkring USD 250 millioner. Keliber har i tillegg rettigheter til ytterligere to forekomster som senere kan bli knyttet opp mot samme produksjonsanlegg.
 
Kelibers produksjonsanlegg baseres på teknologi utviklet i samarbeid med Outotec Oyj (www.outotec.com), et selskap som er ledende internasjonalt innen prosessteknologi for gruve- og metallurgisk industri. Anlegget vil bli samlokalisert med et nytt bioenergi-anlegg i regi av det finske miljø- og avfallsselskapet Lassila & Tikanoja Oyj (www.lassila-tikanoja.fi). Keliber vil benytte energi og CO2 fra biogassanlegget til produksjonsprosessen.
 
Økende etterspørsel etter litium
 
Litium produseres i flere videreforedlede former, bl.a. litiumkarbonat, og har en rekke industrielle anvendelser. Litiumkarbonat brukes bl.a. i glass- og keramisk industri, samt i fremstilling av smøremidler og farmasøytiske produkter. En hovedanvendelse for litiumkarbonat er i litium-ione batterier til mobiltelefoner, computere, el- og hybridbiler, elektrisk verktøy m.m. Litium har spesielle egenskaper når det gjelder lagring av elektrisk energi, og batterisektoren er et viktig vekstområde for litiumkarbonat.
 
Økt fokus på miljø og CO2-utslipp har allerede gitt betydelig vekst i etterspørselen etter el- og hybridbiler basert på litiumbatterier. Flere av de største bilfabrikantene har utviklingsprogram og fokus som tilsier at slike biltyper vil få økt betydning i årene fremover. 
 
Om Nordic Mining
 
Nordic Mining er et gruveselskap med fokus på utvinning og produksjon av høyverdige industrimineraler og metaller. Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker NOM.
 
Nordic Mining har operativ gruvevirksomhet gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS som produserer industrimineralet anortositt fra egen forekomst i Aurland i Sogn og Fjordane. Videre har Nordic Mining rettigheter til en betydelig forekomst av titanholdig rutil i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, samt undersøkelsesrettigheter for bl.a. wolfram, molybden,  gull, thorium, nikkel, palladium og platinum.
 
 
Nærmere informasjon om Nordic Mining finnes på www.nordicmining.com og om Keliber på www.keliber.fi.
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 19. juni 2008
Nordic Mining ASA

Abonner