Klif støtter sjødeponi for lagring av overskuddsmineraler fra Engebøprosjektet og ønsker supplerende informasjon

 

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har i dag presentert vurderinger og anbefalinger vedrørende Nordic Minings planer om mineralutvinning i Engebøfjellet; ref. www.klif.no. Klif mener at sjødeponi i det aktuelle området i Førdefjorden kan være en god løsning, men at det er visse miljømessige forhold som bør belyses ytterligere. Klif påpeker bl.a. behov for tilleggsinformasjon vedrørende spredning av finpartikler ved deponering, prosesskjemikalier og lydtrykknivå ved sprengning.

Klif har beskrevet et alternativ som ivaretar ønsket om kunnskapsinnhenting, samtidig som reguleringsplan og utslippstillatelse anbefales for prosjektet. Dette innebærer at det gis innledende tillatelse til deponering av overskuddsmineraler i fjorden opp til et terskelnivå ved -220 meter med senere vurdering av ytterligere deponering med basis i supplerende informasjon. Nordic Mining ser positivt på en dialog med myndighetene om prosess og program for tilleggsinformasjon innenfor rammen av en utslippstillatelse. Nordic Mining legger stor vekt på at fremdriften for prosjektet kan opprettholdes og mener at dette kan ivaretas samtidig som Klifs behov for supplerende informasjon imøtekommes.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: ”Klif har gjort en grundig vurdering av de miljømessige aspektene ved Engebøprosjektet. Etter vår vurdering oppfyller de konsekvensutredninger og vurderinger som vi til nå har presentert, langt på vei de krav og behov som Klif mener er relevante. Vi kan forstå at Klif på enkelte områder har ønske om supplerende informasjon, og vi ser gode muligheter for å ivareta dette innenfor rammen av en utslippstillatelse. Klif har påpekt stor sannsynlighet for at Engebøprosjektet vil gi et betydelig positivt samfunnsbidrag i form av skatteinntekter og økt aktivitet lokalt og regionalt, og dette bør kunne realiseres parallelt med den supplerende kunnskapsinnhentingen.”

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 19. mars 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner