Mineraler mot forurensing

Nordic Minings datterselskap Gudvangen Stein AS har kvalifisert sitt mineralprodukt fra bergarten anortositt som tildekningsmateriale for forurensede bunnsedimenter. Mineralproduktet er påvist å være egnet i tråd med SFTs testveileder for tildekkingsmasser. Tester og analyser er gjennomført av Biologge AS som utvikler metoder for å evaluere og håndtere forurensede sedimenter.
 
Akkumulerte tungmetaller og TBT- og PCB-forbindelser representerer et betydelig miljøproblem
i mange havneområder i Europa. I Norge har 17 havner blitt utpekt av myndighetene som prioriterte områder for rask iverksettelse av opprydningstiltak.
 
"Tildekking med egnede mineralmasser som anortositt er et miljøriktig og kostnadseffektivt tiltak for flere av disse områdene. Gudvangen Stein ønsker å posisjonere seg som en foretrukket leverandør av tildekkingsmaterialer", uttaler Ottar Nakken, kommersiell direktør i Nordic Mining og styreleder i Gudvangen Stein AS.
 
Ved spørsmål vennligst kontakt kommersiell direktør Ottar Nakken på telefon  928 91 780.
 
 
Oslo, 25. februar 2009
Nordic Mining ASA

Abonner