NOM - Nordic Mining kjøper finsk litiumprosjekt

Nordic Mining befester sin strategi innenfor utvinning og produksjon av høyverdige industrimineraler og metaller gjennom kjøp av 68% i Keliber Oy. Keliber har godkjente planer for utvinning og produksjon av litiumkarbonat i Finland. Keliber blir den første produsenten av litiumkarbonat i Europa og planlegger produksjonsstart i 2010. Litiumkarbonat anvendes i batterier til mobiltelefoner, computere, elbiler, verktøy m.m. Markedet for litiumbaserte batterier er i sterk vekst.  Spesielt gir vekst i etterspørselen etter el- og hybridbiler positive utsikter for litiumkarbonat, både volum- og prismessig.  
 
Kelibers anlegg vil være kostnadsmessig konkurransedyktig sammenlignet med annen produksjon av litiumkarbonat.  Kelibers produksjonsprosess og sluttanvendelsen for litiumkarbonat har en positiv miljøprofil. Selskapet har etablert samarbeid med ledende selskaper i Finland innen prosess- og miljøteknologi, hhv. Outotec Oyj og Lassila & Tikanoja Oyj. Dette samarbeidet ventes å ha betydning også for andre prosjekter som Nordic Mining arbeider med. 
 
Nordic Mining vil gjennom Keliber få et viktig fotfeste i Finland hvor gruveindustrien er i sterk utvikling. Kelibers gründer, som også er aksjonær og daglig leder, fortsetter i selskapet.
 
"Realiseringen av litiumprosjektet i Finland gir muligheter som vil løfte Nordic Mining strategisk og industrielt", uttaler administrerende direktør Ivar S. Fossum i en kommentar. "Litium er et fremtidsrettet mineral med avanserte anvendelser og spesiell attraktivitet i forbindelse med batteriteknologi. Kelibers aksjonærer har lagt et solid grunnlag gjennom de forberedelser som er gjort for å realisere planene om litiumproduksjon i Europa."
 
"For Kelibers eiere betyr samarbeidet med Nordic Mining starten på en ny fase i selskapets utvikling", sier administrerende direktør i Keliber, Olle Sirén. "Fra å være et lite, privateiet selskap blir vi nå del av et vekstkraftig og ambisiøst nordisk mineralselskap. Vi legger stor vekt på at Nordic Mining har som  målsetting å engasjere seg industrielt og langsiktig i sine prosjekter. Dette er en strategi som passer godt i forhold til Kelibers egen filosofi. Litium vil få økt anvendelse og betydning i årene fremover, og timingen for etablering av produksjon i Finland er meget god. Fra et lokalt/regionalt perspektiv i Finland vil åpning av ny gruve og etablering av litiumkarbonatproduksjon gi verdifull aktivitet med utviklingsmuligheter innen videreforedling. Keliber har i samarbeid med Österbottens Vuxeninstitut i Karleby startet opplæring av nærmere 30 personer innen kjemi og prosesstekniske fag. Interessen for litiumproduksjon i Österbotten-området er stor", sier Olle Sirén.
 
 
Kelibers litiumprosjekt
 
Keliber har gruverettigheter og godkjente planer for utvinning av litiumholdige mineraler i Kaustinen i Österbotten-regionen i Finland. De godkjente planene omfatter foruten gruvedrift også prosessanlegg for produksjon av litiumkarbonat (Li2CO3). Samlede investeringer er beregnet til EUR 40 - 45 millioner. Kelibers prosjektforberedelse har pågått i flere år, og selskapet vil inngå kontrakter så snart prosjektfinansiering er etablert. Nordic Mining vil ha en sentral rolle i forbindelse med prosjektfinansieringen og vil starte forberedelsene til dette i løpet av første halvår 2008.
 
Produksjonsstart er planlagt til 2010. I de første årene vil produksjonen baseres på en forekomst med ca. 3 millioner tonn spodumenmalm med et innhold på 0,92% litiumoksyd.  Spodumenmalmen inneholder også økonomiske gehalter av tantalumpentoksyd og kvartsfeltspat.. Med dagens priser for høyverdig litiumkarbonat er salgsverdien av produksjonen fra denne forekomsten omkring USD 250 millioner. Keliber har i tillegg rettigheter til ytterligere to forekomster som senere kan bli knyttet opp mot samme produksjonsanlegg.
 
Kelibers produksjonsanlegg baseres på teknologi utviklet i samarbeid med Outotec Oyj (www.outotec.com), et selskap som er ledende internasjonalt innen prosessteknologi for gruve- og metallurgisk industri. Anlegget vil bli samlokalisert med et nytt bioenergi-anlegg i regi av det finske miljø- og avfallsselskapet Lassila & Tikanoja Oyj (www.lassila-tikanoja.fi). Keliber vil benytte energi og CO2 fra biogassanlegget til produksjonsprosessen.
 
 
Økende etterspørsel etter litium
 
Litium produseres i flere videreforedlede former, bl.a. litiumkarbonat, og har en rekke industrielle anvendelser. Litiumkarbonat brukes bl.a. i glass- og keramisk industri, i fremstilling av smøremidler og farmasøytiske produkter, samt metallegeringer. En hovedanvendelse for litiumkarbonat er batterier til mobiltelefoner, computere, el- og hybridbiler, elektrisk verktøy m.m. Litium har spesielle egenskaper når det gjelder lagring av elbasert energi, og batterisektoren er et viktig vekstområde for litiumkarbonat.
 
Økt fokus på miljø og CO2-utslipp har allerede gitt betydelig vekst i etterspørselen etter el- og hybridbiler basert på litiumbatterier. De store bilfabrikantene har utviklingsprogram og fokus som tilsier at slike biltyper vil få betydning i årene fremover. Eksempelvis har Toyota planer om utelukkende å produsere hybridbiler innen 2020.
 
 
Nærmere om ervervet av 68% i Keliber
 
Nordic Mining ASA har inngått avtale med aksjonærene i det finske selskapet Keliber Oy (Keliber) om kjøp av 68% av aksjene i Keliber (Aksjene).
 
Nordic Mining skal betale et vederlag på EUR 4 millioner for Aksjene, hvorav kontant EUR 2,4 millioner. Det resterende vederlaget skal gjøres opp mot utstedelse av 5.104.000 aksjer i Nordic Mining til tegningskurs NOK 2,50 pr. aksje. Vederlagsaksjene fordeles på de 8 selgende aksjonærer i Keliber. Vederlagsaksjene og 34% av kontantbeløpet skal betales ved closing av avtalen. Resten av kontantbeløpet skal betales senere og er delvis knyttet til utviklingen av litiumprosjektet.
 
Kontantvederlaget finansieres med eksisterende likvide midler i Nordic Mining.
 
 
Betingelser og tidsplan
 
Avtalen om erverv av aksjemajoritet i Keliber er bl.a. betinget av due diligence med tilfredsstillende resultat. Partene har som intensjon å gjennomføre transaksjonen senest medio mai 2008 etter at due diligence og verifikasjon av foreliggende planer er gjennnomført.
 
 
Kelibers ledelse
 
Kelibers styre består av Heli Vuorinen (styreleder), Eero Mäenpää, Esa Ojutkangas og Olle Sirén, som også er daglig leder i Keliber. Selskapet har i dag ingen øvrige ansatte.
 
Styrets medlemmer samt fire andre personer, utgjør Kelibers aksjonærer. Hver av de åtte nåværende aksjonærene vil eie 4% i Keliber; til sammen 32%, etter at transaksjonen med Nordic Mining er gjennomført. Eierengasjement og kompetanse i selskapet vil således bli videreført.

 
Regnskapsmessige nøkkeltall
 
Nøkkeltall fra Kelibers årsregnskaper for årene 2004 - 2006:
 
(alle tall i EUR 1000)                                                             2004                       2005                       2006
 
Resultat
Omsetning                                                                                -                                1                              -
Andre inntekter                                                                      78                            97                             48
EBITDA                                                                                  26                            -7                             -90
EBIT                                                                                       -71                           -24                          -107
Periodens resultat                                                                -37                           -28                          -111
 
Balanse
Anleggsmidler                                                                      125                          111                            96
Omløpsmidler                                                                          10                              4                            92
Sum eiendeler                                                                       135                          115                          188
 
Egenkapital                                                                           103                          -58                          -186
Forpliktelser                                                                            32                          172                          383
Sum egenkapital og forpliktelser                                       135                          115                          188
 
 
 
Kelibers aksjonærer har informert Nordic Mining om at aksjekapitalen i selskapet er oppbrukt og at melding om dette i tråd med gjeldende regler er sendt til selskapsregisteret i Finland. Refinansiering av Keliber vil bli gjort i forbindelse med etablering av finansieringsplan for litiumprosjektet og forberedelsene til gjennomføring av prosjektet.
 
 
Om Nordic Mining
 
Nordic Mining er et gruveselskap med fokus på utvinning og produksjon av høyverdige industrimineraler og metaller. Nordic Mining ble notert på Oslo Axess i september 2007 med ticker NOM.
 
Nordic Mining har operativ gruvevirksomhet gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS (85%) som produserer industrimineralet anortositt fra egen forekomst i Aurland i Sogn og Fjordane. Videre har Nordic Mining rettigheter til en betydelig forekomst av titanholdig rutil i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, samt undersøkelsesrettigheter for bl.a. wolfram, molybden, thorium og gull.
 
 
Nærmere informasjon om Nordic Mining finnes på www.nordicmining.com og om Keliber på www.keliber.fi.
 
 
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 14. januar 2008
Nordic Mining ASA

Abonner