NOMI - Gjennomført kapitalutvidelse

Gjennom privat plassering av nye aksjer har Nordic Mining hentet NOK 27,3 millioner i ny egenkapital. Selskapet har utstedt 10 900 000 nye aksjer til et begrenset antall norske og internasjonale investorer. Tegningskursen for plasseringen er NOK 2,50 pr. aksje.
 
Kapitalutvidelsen vil bli etterfulgt av en fortrinnsrettsemisjon med inntil 28 718 140 nye aksjer til samme emisjonskurs (NOK 2,50 pr. aksje) som i den rettede emisjonen. Registrerte aksjonærer pr. 15. mars 2007 vil ha fortrinnsrett og motta én tegningsrett pr. eksisterende aksje. I den grad kapitalutvidelsen ikke vil bli fulltegnet av eksisterende aksjonærer med basis i tegningsretter og overtegning, vil det være anledning for andre investorer og publikum til å tegne aksjer. Det vil bli utarbeidet et prospekt for emisjonen, og dette vil bli publisert og distribuert i forkant av emisjonen.
 
Provenyet fra de nevnte emisjonene skal benyttes til utvikling av Nordic Minings prosjekter og mineralrettigheter for titan, wolfram, thorium og gull, samt i forbindelse med oppkjøp og utvikling av selskapets EM-teknologi.
 
For spørsmål kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.
 
Oslo, 30. mars 2007
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker