Nordic Mining: Fremskritt for fremstilling av alumina basert på anortositt

Nordic Mining har i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE) oppnådd lovende resultater for fremstilling av alumina fra anortositt. Høyverdig alumina er produsert i laboratorieforsøk med industrielt skalerbare prosessparametere. Nordic Minings anortosittforekomst i Gudvangen er estimert til i størrelsesorden 500 millioner tonn. Som en illustrasjon av verdipotensialet og basert på forutsetning om at det med underjords gruveproduksjon kan fremstilles alumina fra halvparten av dette anortosittvolumet, utgjør dette en produksjonsverdi i størrelsesorden NOK 250 milliarder. I tillegg kommer potensielt betydelige verdier fra biprodukter.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining sier i en uttalelse: "Jeg tror at vi nærmer oss en prosessløsning som kan realisere potensialet i anortositten. Med en ressurs på ca. 500 millioner tonn i Gudvangen og et innhold av alumina på ca. 30%, representerer dette et stort økonomisk potensial. Det er også positivt at prosessen vurderes som mer miljøvennlig samtidig som den kan gi et bidrag som klimatiltak gjennom lagring av CO2. Vi ønsker å videreføre arbeidet på prosessiden og utvikle god dialog med berørte myndigheter slik at viktige forutsetninger for en utvidet virksomhet i Gudvangen kan inkluderes pågående og fremtidig planlegging."

Prosjektleder Johann Mastin ved IFE kommenterer: "Vi har bevist at konseptet fungerer. Vi har lykkes å fremstille aluminiumoksid under moderate betingelser, det vil si ved lav temperatur, atmosfærisk trykk og ved hjelp av moderate syrer. Betingelsene er sammenlignbare med operative industrielle prosesser. Vi har nådd en viktig milepæl i forhold til å finne en økonomisk lønnsom prosess for kommersiell aluminaproduksjon fra forekomsten."

Som en videreføring av et forprosjekt i 2009 har Nordic Mining og IFE utviklet et nytt konsept for utvinning av alumina (se børsmelding av 6. januar 2011). Konseptet har i løpet av 2011 blitt testet gjennom ulike prosessforsøk ved IFEs laboratorier på Kjeller. Prosessen er basert på bruk av en vanlig mineralsyre hvor alumina oppløses og gjenvinnes i ulike prosesstrinn. Kalsiumkarbonat (PCC) dannes som et biprodukt ved tilsats av CO2 og kan være et økonomisk biprodukt.

Nordic Mining og IFE vil søke Gassnova om en forlengelse av prosjektet i 2012. De viktigste stegene fremover vil være å optimalisere prosessbetingelsene, teste metoder for gjenvinning av syre, utvikle det tekniske designet for prosessen og gjøre en mer detaljert økonomivurdering av et industrielt konsept.

Senterleder Harald Johansen ved IFEs CO2-senter uttaler: "Gjennom store deler av det forrige århundret har Sogn-anortositten blitt vurdert som et alternativ til bauxitt som aluminiumsråstoff. IFE har i flere runder og gjennom mange år vært involvert i forskningsprogrammer med sikte på å benytte anortositt som en kilde til alumina. Syrelakingsprosesser for anortositt med sterke syrer er godt utprøvd i den norske Anortal prosessen. Selv om denne prosessen er teknisk gjennomførbar så ble ikke konseptet vurdert å være kommersielt konkurransedyktig. Resultatene fra det nye konseptet er et signifikant steg i retning av å utvikle en økonomisk gangbar prosess for aluminaproduksjon. Konseptet har også en god miljøprofil ved at CO2 bindes i prosessen."

I vedlegg vises for illustrasjonsformål en skisse av prosesskonsept og indikative økonomiestimater for in situ verdier av alumina og kalsiumkarbonat i anortosittforekomsten i Gudvangen.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 92281253.

 

Oslo, 20. oktober 2011
Nordic Mining ASA

 
 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Abonner

Dokumenter og linker