Ny litiummineralisering er påvist sydvest for Kelibers forekomst i Länttä

Første fase av Kelibers boreprogram for 2012 ble avsluttet i begynnelsen av juni. Hovedformålet med boringene var å undersøke de åpne endene i forlengelse av forekomtene i Länttä og Outovesi. Høydepunkter fra boringene er påvisning av en ny spodumenpegmatitt-struktur i nærheten av forekomsten i Länttä der Keliber har rapportert malmreserver i hht. JORC standard. Kjemiske analyser av borekjerner vil bli gjennomført for å bestemme litiuminnhold og kvalitet av funnet.

Daglig leder i Keliber, Olle Sirén, sier i en kommentar: “Det er en god nyhet at vi gjør fremskritt i forhold til å øke ressursgrunnlaget for Kelibers planlagte litiumproduksjon. Det er for tidlig å ha en oppfatning av omfang og betydning av de seneste undersøkelsesresultatene, men funnene viser tydelig at Österbotten-området inneholder mer litiummineraler enn det som hittil er rapportert. Vi er styrket i troen på at videre undersøkelsesarbeid vil gi ressursgrunnlag for et langsiktig livskraftig litiumprosjekt i Keliber.”

Resultater fra boring i Länttä

Målsetningen med boringen var å undersøke den sørvestlige fortsettelsen av malmsonen i Länttä hvor det i 2011 ble funnet indikasjoner for spodumenpegmatitt. 21 hull ble boret med en samlet lengde på 1.336 meter. Flere irregulære spodumenepegmatittårer på mellom en og seks meter ble funnet. En større spodumenstruktur bestående av to årer med en tykkelse opp til hhv. 18 og 5 meter ble gjennomboret. Spodumen opptrer uregelmessig innenfor sonene og kvaliteten vil bli estimert basert på kjemiske analyser. Analyseresultater vil bli rapportert på et senere tidspunkt. Boringen kan gi grunnlag for å klassifisere et visst ressursvolum som ”inferred” i henhold til JORC standard. Mer omfattende boringer er påkrevd for klassifisering i ”indicated” kategorien og for å estimere drivverdige malmreserver.  

Den irregulære formen til spodumenpegmatitten vanskeliggjør tolkning av resultatet. Funnet tyder imidlertid på at det er påvist en ny spodumenstruktur som ikke kan relateres direkte til Länttä forekomsten og som ikke er en forlengelse av denne. Mer boring er påkrevd før det er klart om funnet representerer en ny drivverdig ressurs.

Resultater fra boring i Outovesi

Målsetningen med boringen i Outovesi var å undersøke den sørlige og den nordlige dypereliggende enden av den påviste forekomsten. Ingen signifikante nye funn ble gjort. Ett hull ble boret i den sørlige enden uten at det kunne påvises en fortsettelse av den kjente forekomsten. To hull ble boret i den nordlige enden. Det første hullet gjennomboret den kjente malmgangen. Det ble ikke gjort funn i det andre borehullet. Store mengder oppknust stein kan indikerer en endring av pegmatittgangens struktur. Det vil bli gjennomført nye søk etter pegmatittblokker samt foretatt geokjemisk prøvetaking i området for å undersøke fortsettelsen av pegmatittgangen mot nord.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 29. juni 2012
Nordic Mining ASA

Abonner