Politisk behandling av reguleringsplan for Engebøprosjektet

Teknisk utvalg for plansaker i Naustdal kommune anbefalte 28. april 2011 reguleringsplanen i forbindelse med Nordic Minings planlagte rutilproduksjon på Engebø. Anbefalingen ble gjort med fire mot én stemme. Naustdal kommune har berammet kommunestyremøte 11. mai for behandling og vedtak av reguleringsplanen.

 

Teknisk utvalg i Askvoll kommune anbefalte enstemmig reguleringsplanen 29. april. Det er berammet kommunestyremøte i Askvoll 12. mai for behandling og vedtak av reguleringsplanen.

 

Fiskeridirektoratet har i forbindelse med andre gangs høring i planprosessen fremmet innsigelse mot reguleringsplanen. Forsøk på megling mellom kommunene og Fiskeridirektoratet i regi av fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ikke gitt resultat, og innsigelsen er opprettholdt. Som følge av innsigelsen kan ikke kommunestyrene fatte juridisk bindende vedtak i saken. Under forutsetning av at kommunestyrene godkjenner reguleringsplanen i de nevnte kommunestyremøtene, vil de kommunale vedtakene bli oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Det vil i oversendelsen fra kommunene bli redegjort for partenes, dvs. kommunenes og Fiskeridirektoratets synspunkter. Oversendelsen vil gå via fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og fylkesmannen vil gi en egen redegjørelse til departementet i saken.

 

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.

 

 

Oslo, 2. mai 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner