Positive resultater fra pågående litiumundersøkelser i Finland

Nordic Minings datterselskap, Keliber Oy, har gjennomført et utforskningsprogram i feltsesongen juni-august. Programmet tar sikte på å undersøke kjente og nye forekomster av spodumen pegmatitt ved å kartlegge blokkstein og andre spodumen pegmatitt indikasjoner i områder der selskapet har rettigheter.

Undersøkelsene foregår sentralt i vest-Finland i kommunene Kaustinen, Ullava og Teerijärvi, ca. 40 km sørøst for Kokkola. Utforskningsgruppen består av en seniorgeolog, fire geologistudenter og en prøvetakingsassistent. Det er åtte områder av ulik størrelse (en til fem kvadratkilometer) som undersøkes. Omlag 500 blokkstein har blitt rapportert, kartlagt og digitalt fotografert. Omkring 100 borekaksprøver har blitt samlet for analyse. Flere av blokksteinene er større enn en kubikkmeter og indikerer at det finnes pegmatittårer av signifikant tykkelse i området.  Resultatet av blokksteins-kartleggingen tyder på at det er mulig å finne ytterlige pegmatittforekomster. Et eksempel er Emmes-forekomsten som ble boret på 1960-tallet, og som Keliber har mutingsrettigheter til. Nye resultater og tolkninger indikerer at det er potensial for å finne nye malmårer sør for den kjente forekomsten.

Arbeidet med de mest interessante områdene vil fortsette ved bruk andre prøvetakingsmetoder, geofysiske målinger og kjerneboring.

Kelibers hovedforekomst i Länttä vil bli kartlagt i ytterligere detalj etter at overflatelag er fjernet i de sentrale delene. Tre ulike partier av forekomsten blottlegges. Det sentrale området, som er det største, er 120*40 meter. Resultater så langt bekrefter at forekomsten har to separate pegmatittårer som varierer i tykkelse mellom tre til fem meter med enkelte smalere årer. Årene er parallelle og kontakten med sideberget er meget tydelig.

Målet med den detaljerte kartleggingen er å forbedre den geologiske og strukturelle fortolkningen av borehullsdata. Dette gjør det mulig å øke mengden av "measured" og "indicated" mineralressurser i en revidert ekspertklassifisering av forekomsten. I tilegg vil kanalprøver bli saget ut på de blottlagte pegmatittårene. Programmet vil fortsette til september.

En bulkprøve på omtrent 200 tonn ble sprengt ut fra hovedåren i begynnelsen av august. En liten del ble knust til < 45mm for testing av nedmaling og mineralseparasjon.

"Det pågående arbeidet er lovende og bekrefter det vi har "visst" i flere år, men ikke har hatt tilstrekkelige tekniske beviser for, nemlig at Østerbotten-provinsen høyst sannsynlig inneholder store tilleggsressurser av litium", kommenterer Kelibers daglige leder Olle Sirén. "Vi er styrket i synet på at det pågående arbeidet vil føre til en økning i Kelibers ressursbase, og dermed vesentlig forbedre utsiktene for prosjektet."

Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941.

 

Oslo, 19. august 2010
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner