Scoping-studien understøtter planer for utvikling av et lønnsomt kvartsprosjekt i Kvinnherad

Kvartsforekomsten i Kvinnherad kommune er vurdert til å inneholde tilstrekkelig kvarts for minimum 60 års produksjon med 5.000 tonn pr. år. Scoping-studien tar utgangspunkt i et industrielt scenario med en driftsperiode på 30 år, et investeringsestimat på ca. USD 50 millioner og en foreløpig beregnet nåverdi etter skatt på USD 60 millioner basert på 8% kalkulasjonsrente. Tilbakebetalingstid for investeringer er beregnet til 4,3 år. Det er identifisert betydelige forbedringsmuligheter som vil bli nærmere bearbeidet i det videre prosjektarbeidet. Nordic Mining vil utvikle prosjektet videre, bl.a. gjennom vurdering av markedsforhold og kundekontakter for å etablere et kommersielt grunnlag for mulighetsstudier og påfølgende prosjektfinansiering. Selskapet vil prioritere ressurser for å utvikle prosjektet frem mot investeringsbeslutning så raskt og så effektivt som mulig.

Innledning
Dorfner Anzaplan har gjennomført en uavhengig prosjektvurdering (scoping-studie) av Nordic Minings prosjekt for høyren kvarts i Kvinnherad. Scoping-studien sammenfatter informasjon og status for utvikling av prosjektet. Studien gjennomgår det som til nå har vært utført av arbeid og rapporter (bl.a. vedrørende utforskningsarbeid, geologi, forekomstbeskrivelse, prosessering etc.), beskrivelse av forekomstens lokalisering og karakteristika, forslag til brytnings- og prosesseringsmetoder for kvarts, samt foreløpige økonomiske analyser. Videre gir scoping-studien anbefalinger om videre arbeid/avklaringer og beskrivelse av risikofaktorer som må vurderes i det videre prosjektarbeidet.

Økt takt for prosjektutvikling
Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler i en kommentar: “Scoping-studien styrker vår tiltro og optimisme for kvartsprosjektet i Kvinnherad. Studien viser at det er teknisk mulig å utvinne kvarts fra forekomsten, og at kvartsen kan prosesseres til høyrene produkter som har en høy kommersiell verdi. De foreløpige økonomiske analysene som er gjennomført, viser at prosjektet har en solid og robust økonomi. Vi vil øke takten i prosjektutviklingsarbeidet i det kommende året. Fokus innledningsvis vil være på kommersielle forhold med sikte på å posisjonere prosjektet i forhold til markedssegmenter og kunder.”

Utvinning og prosessering
Gruveengineering-selskapet SST Prof. Dr. Stoll & Partner (“SST”) fra Aachen i Tyskland har som en del av scoping-studien gjennomført foreløpige vurderinger av brytningsmetode og logistikk. Det er vist at det er teknisk mulig og økonomisk lønnsomt å utvinne kvartsen ved produksjon i dagbrudd. Basert på foreliggende foreløpige størrelsesestimat for kvartsforekomsten (ikke JORC klassifisert) vil det kunne produseres kvarts i minimum 60 år med 20.000 tonn råkvarts pr. år. Dette vil gi 5.000 tonn ferdigprodukt pr. år. Scoping-studien legger til grunn et industrielt basisalternativ med 30 års produksjon for å ivareta hensyn til foreliggende usikkerhet når det gjelder forekomstens størrelse.

Dorfner Anzaplan har over en to års periode gjennomført omfattende prosesseringstester og analyser av kvartsen fra Kvinnherad. Testarbeidet viser at det kan produseres høyrene kvartsprodukter tilsvarende de høyeste produktkvalitene som er i markedet. Scoping-studien legger til grunn at kvartsprosesseringen vil bli lokalisert til et passende industriområde i Kvinnherad. Alternative lokaliseringsscenarier kan bli vurdert som del av det videre prosjektarbeidet.

Foreløpige økonomiske estimater
Scoping-studien gir et foreløpig nåverdiestimat etter skatt for et industrielt kvartsprosjekt på USD 60 million basert på 8% kalkulasjonsrente (USD 43 million basert på 10% kalkulasjonsrente). Internrenten for prosjektet er beregnet til 20,5 %, og tilbakebetalingstid for investeringer er estimert til 4,3 år. Viktige forutsetninger for økonomiberegningene er:

Prosjektets levetid:                  30 år
Investeringer:                         USD 49.7 millioner (inkl. 10% ufortsett)
Produksjons-/salgsvolum:          5.000 tonn høyrene kvartsprodukter
Gjennomsnittlig salgspris:          USD 6.700 pr. tonn

Scoping-rapport publiseres på hjemmesiden
Hovedinnholdet i scoping-studien vil bli publisert i dag på Nordic Minings hjemmeside. Av kommersielle årsaker er enkelte deler av rapporten utelatt ved publisering. Dette gjelder bl.a. deler av beskrivelsen av prosesseringsmetode, foreløpige vurderinger av markedskonsept, samt vurderinger av særskilte markedsforhold. Kvartsindustrien for høyrene produkter er meget spesialisert og med begrenset innsyn . Potensielt sensitiv informasjon er derfor vurdert særskilt og i ent kommersielt perspektiv.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon  930 96 850.


Oslo, 20. desember 2012
Nordic Mining ASA


Nærmere om Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Informasjon om Dorfner Anzaplan (www.anzaplan.com)

Dorfner Analysenzentrum und Anlagenplanungsgesellschaft mbH (“Dorfner Anzaplan”) har sin virksomhet i Hirschau i Tyskland. Dorfner Anzaplan er et spesialistselskap innen analyse, testarbeid og engineeringtjenester knyttet til strategiske og høyverdige industrimineraler og nedstrømsprodukter. Testarbeid og analyser utføres ved selskapets laboratorium og testsenter basert på “state-of-the-art” analysemetoder og pilotprosessering. Dorfner Anzaplans erfaring og kompetanse innen teknologi og løsninger for mineralprosessering omfatter en rekke strategiske industrimineraler og metaller.

Dorfner Anzaplans tjenester inkluderer prosjektevaluering, fra innledende og foreløpige vurderinger til fullstendige prosjektvurderinger. Dorfner Anzaplan leverer konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til utforskning, analyser og prosjektledelse for industrielle og finansielle investorer.

Abonner