Strømmålinger i Førdefjorden på linje med tidligere måleresultater

Måledata for den andre perioden med strømmålinger i Førdefjorden ble innhentet av DNV GL i første uken av februar 2014. Måleresultatene viser moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet og er i tråd med tidligere målinger.
 

Måledataene dekker perioden fra 13. november 2013 til 1. februar 2014. Det er innhentet data fra målestasjoner på ulike lokaliteter i fjorden. Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra 6. august 2013.

Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen på ulike dyp. I tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra 11 stasjoner som måler ulike hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. Informasjon om hydrografiske data er inkludert i Nordic Minings Q4 presentasjon som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside ( www.nordicmining.com ), og ytterligere informasjon vil bli publisert senere.

DNV GLs rapport for den andre måleperioden vil bli publisert på selskapets hjemmeside ( www.nordicmining.com ). I sammendraget i rapporten gis det en beskrivelse av strømforholdene i tre ulike vannlag; bunnlaget, mellomlaget og topplaget. Måledataene vil også bli benyttet i forbindelse med analyse og modellering av det planlagte fjorddeponiet, partikkeltransport etc.

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Klima- og miljødepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.

Neste rapportering av måleresultater vil være i mai 2014.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.Oslo, 6. februar 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA ( www.nordicmining.com )

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner