Utslippssøknad for Engebøprosjektet

Nordic Mining har i tråd med gjeldende prosjektplan levert søknad til Statens forurensningstilsyn (SFT) om utslippstillatelse for utvinning av rutil fra selskapets forekomst i Engebøfjellet. Søknaden gjelder etablering av gruvedrift basert på rutilholdig eklogittmalm med tilhørende oppredningsverk på Engebø i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane.
 
Rutilforekomsten i Engebøfjellet er estimert til ca. 380 millioner tonn malm (in situ) med et gjennomsnittlig innhold av titandioksyd (TiO2) på 3,96% tilsvarende ca.15 millioner tonn rutil. Forutsatt en kombinasjon av dagbrudd og underjordsdrift estimeres tilgjengelig mengde malm for prosessering til 250 millioner tonn. Med et uttak på 6 - 10 millioner tonn malm pr. år vil forekomsten gi grunnlag for drift i 25 - 40 år.
 
Nordic Mining utvikler forekomsten for å etablere industrivirksomhet basert på utvinning og produksjon av rutilkonsentrat. Rutil er et miljøvennlig råstoff for produksjon av pigment til bl.a. maling-, plast- og papirindustri, og til produksjon av titanmetall. I tillegg utredes muligheten for å produsere granatkonsentrat som et biprodukt. Fremtidige miljøkrav ventes å øke bruken av granat til ulike anvendelser, bl.a. sandblåsing og vannjet-skjæring.
 
Nordic Mining planlegger å ferdigstille forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for prosjektet innen utgangen av 2008. Forslaget vil bli levert til Naustdal kommune og Askvoll kommune for behandling. Selskapets prosjektplan legger opp til at driftsrelaterte tillatelser er etablert innen april 2009. Oppstart av produksjon er planlagt i 2013.
 
For spørsmål vennligst kontakt prosjektleder Ottar Nakken, tlf. 928 91 780.
 
 
Oslo, 12. august 2008
Nordic Mining ASA

Abonner