Vellykket finansiering; EUR 4 millioner i ny egenkapital til Keliber Oy

Nordic Minings datterselskap, Keliber Oy (“Keliber”), har sikret EUR 4 millioner i ny egenkapital for videre prosjektutvikling av litiumprosjektet i Finland. Kapitaltilførselen vil medføre økt prosjektaktivitet med sikte på å etablere Keliber som den første produsenten av høyrent litiumkarbonat i Europa.

Nordic Mining har i dag inngått avtaler knyttet til rettet emisjon i Keliber. Kontantprovenyet i emisjonen er EUR 4,0 millioner. Aksjene i emisjonen er tegnet av en liten gruppe finske institusjonelle og private investorer. Som en del av finansieringsopplegget har Nordic Mining konvertert et tidligere innbetalt kapitallån på EUR 1,2 million til egenkapital på samme betingelser som i den rettede emisjonen. Tegningskursen i transaksjonene er EUR 26,36297 pr. aksje.

Transaksjonene ventes å bli gjennomført i første del av oktober. En betingelse for gjennomføring er at Keliber signerer avtale med finske myndigheter om kjøp av to litiumforekomster, Leviäkangas og Syväjärvi, som myndighetene tidligere har tilbudt for salg i en åpen auksjon. Forberedelse av avtaledokumenter for kjøp av forekomstene pågår i samarbeid med det finske arbeids- og næringsdepartementet.

I tillegg til kjøp av mineralforekomster skal provenyet fra emisjonen brukes til mineralundersøkelser med sikte på å påvise og dokumentere et økt ressursgrunnlag for Kelibers litiumprosjekt. Videre skal det utføres nye metallurgiske tester, samt forberedelser for gjennomførbarhetsstudier (“feasibility” studier).

Etter kapitalutvidelsen og en tilknyttet aksjetransaksjon (se nedenfor) vil Nordic Mining fortsatt være den største aksjonæren i Keliber med en eierandel på ca. 38,0%. Det statlige investeringsselskapet Finnish Industry Investment Ltd. og Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company vil eie hhv. ca. 15,6% og 13,0%. De øvrige aksjene i Keliber vil være eiet av 12 finske private selskaper og enkeltpersoner.

Administrerende direktør i Nordic Mining og styreleder i Keliber, Ivar S. Fossum, sier i en kommentar:

“Den nye finansieringen og kjøp av nye og lovende mineralforekomster i Österbotten-regionen representerer viktige milepæler i utviklingsprosessen for Keliber. Internasjonalt ser vi økt interesse for spodumenbaserte litiumprosjekter. Vi er overbevist om at kapitaltilførselen og den utvidede aksjonærgruppen som nå er på plass, vil bringe Keliber fremover på en god måte.

Kombinasjonen av ny kapital og nye mineralforekomster vil på mange måter innebære en revitalisering av Keliber. Målsettingen for alle aksjonærene er å utvikle selskapet fra nåværende prosjektstadium til fullskala, industriell produksjon. Nordic Mining og de øvrige aksjonærene vil utgjøre et solid team for å styre og legge til rette for denne transformasjonsprosessen.”

Daglig leder i Keliber, Olle Sirén, har følgende kommentar:

"Med ny finansiering på plass vil vi fortsette et målrettet undersøkelsesarbeid så raskt som praktisk mulig. Undersøkelsesarbeidet vil omfatte de nye områdene Leviäkangas og Syväjärvi. Tidligere har disse områdene vært gjenstand for omfattende undersøkelser i regi av GTK (Finlands geologiske undersøkelser), bl.a. med kjerneboring av til sammen 9.400 meter. Ytterligere boring vil være nødvendig for å tilfredsstille krav til JORC klassifikasjon av forekomstene. Keliber har nå en førsteklasses portefølje av forekomster og undersøkelsesrettigheter som samlet forventes å gi et godt grunnlag for etablering av en levedyktig litiumvirksomhet. Litium ventes i lang tid fremover å ha en sterk posisjon i moderne batteriteknologi og miljøvennlige energiløsninger. Keliber skal utvikles som en konkurransedyktig og lønnsom aktør i litiumindustrien.”

Alle eksisterende og nye aksjonærer i Keliber har signert en aksjonæravtale som regulerer aksjonærenes rettigheter og plikter. Aksjonæravtalen inneholder bestemmelser vedrørende aksjetransaksjoner, bl.a. forkjøpsrett og medsalgsrett/–plikt, samt bestemmelser om visse selskapsmessige beslutninger som krever flertall av “kvalifiserte aksjer”; det vil i hovedsak si aksjer som er utstedt i forbindelse med foreliggende kapitalutvidelse.

Pareto Securities Oy er rådgiver for kapitalutvidelsen.

I forbindelse med kapitalutvidelsen og inngåelse av ny aksjonæravtale er det avtalt at Nordic Mining skal betale gjenstående forpliktelse fra kjøpet av aksjene i Keliber i 2008. Forpliktelsen vil bli gjort opp med kontantbetaling av EUR 408.000 og overføring av 15.472 aksjer i Keliber.

Ved gjennomføring av ovennevnte transaksjoner vil Keliber bli dekonsolidert i Nordic Minings konsernregnskaper. Aksjeposten i Keliber vil heretter bli ført som aksjer i tilknyttet selskap. Følgende ureviderte pro-forma estimater basert på konsoliderte regnskaper pr. 30. juni 2012 illustrerer endringer i nøkkeltall i konsernbalansen som følge av en dekonsolidering:

(Beløp i NOK tusen) 30. juni 2012(urevidert) 30. juni 2012 pro-forma(urevidert)
Sum eiendeler 108.950 77.937
Sum egenkapital (egenkapitalandel) 62.951 (57,8%) 54.197 (69,5%)
Kontanter og kontantekvivalenter 20.158 18.147

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Det arrangeres en åpen telefonkonferanse for media, analytikere og investorer (max. 30 minutter) i dag kl. 12.00 (Helsinki tid) / 11.00 (Oslo tid). Deltagere fra Nordic Mining vil være administrerende direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl. Daglig leder Olle Sirén deltar fra Keliber. Videre deltar Kimmo Viertola fra Finnish Industry Investment Ltd. og Veli-Matti Parkkonen fra Pareto Securities Oy.

For å delta i telefonkonferansen vennligst ring inn på telefonnummer 800 888 60 med PIN-kode 566 967 etterfulgt av #.


Nærmere om Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 26. september 2012
Nordic Mining ASA

Abonner